Navigation path

Left navigation

Additional tools

BEI/13/25

Годишна пресконференция 2013 г. Съобщение за пресата

ЕИБ увеличава размера на кредитирането за растеж и заетост в Европа

28 февруари 2013 г.Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) предприема извънредни мерки на фона на извънредното положение, породено от продължаващата финансова и икономическа криза в Европейския съюз. Групата на ЕИБ значително увеличава кредитирането през периода 2013-2015 г., за да подпомогне възстановяването на растежа в Европа. Банката на ЕС осигурява допълнителни средства в размер на 60 млрд. евро през следващите три години за насърчаване на устойчивия растеж и заетостта, с което общият годишен размер на кредитните средства достига 65-70 млрд. евро.  Това става в резултат на решението на държавите-членки от 2012 г. за увеличаване на внесения капитал на ЕИБ с 10 млрд. евро. По думита на президента на ЕИБ, Вернер Хойер: „През изминалата година, ЕИБ успя коренно да промени курса си от програмирана цикличност към контрацикличност. Вече имаме готовност да подсилим кредитната си дейност с 40 % на годишна база за периода 2013-2015 г., което е извънредна мярка предвид необичайните обстоятелства в Европа. Банката на ЕС ще даде своя значим и осезаем приност за преодоляване на сегашната криза.” Очаква се допълнителното финансиране от страна на ЕИБ да даде тласък на проекти на стойност до 180 млрд. евро с инвестиционното участието на частния и държавния сектор, насочени основно към иновациите, достъпа на МСП до финансиране, ефективно използване на ресурсите и стратегическа инфрастурктура. Според г-н Хойер: „Инвестициите в иновации и професионални умения са от решаващо значение за производителността в Европа и ще спомогнат за осигуряване на конкурентоспособност и работни места в бъдеще.”

През 2012 г., ЕИБ подписа нови заеми в размер на 52,2 млрд. евро в над 60 страни. За проекти в Европейския съюз са предоставени 44,8 млрд. евро, а за проекти извън него 7,4 млрд. евро. Предвид тежкото икономическо положение в някои държави-членки на ЕС, ЕИБ предостави целева подкрепа за основните двигатели на растежа и заетостта, а именно – за МСП. Помощта за малки и средни предприятия достигна 13 млрд. евро.  Близо 200 000 МСП получиха пряка или непряка подкрепа посредством дейността на Групата на ЕИБ през 2012 г. Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ), специализираното поделение на Групата на ЕИБ за рисково финансиране на МСП, достигна рекордно високи обеми на поети ангажименти за дялово участие в размер на 1,4 млрд. евро, благодарение на които бяха привлечени допълнително над 7 млрд. евро от други инвеститори. „През 2013 г., Групата на ЕИБ ще насочи усилията си към още по-голям ръст на подкрепата за МСП в Европа и разширяване на мрежата за предоставяне на своите продукти, както и на самите продукти”, заяви г-н Хойер,президент на банката.  

Наред с това, банката оказа конкретна подкрепа на страните и регионите с ограничен достъп до капиталовите пазари, като допълни наличния ресурс от структурните фондове и в същото време засили консултантските си услуги. „Съчетаването на средства и консултиране ни позволиха да продължим дейността си в страни, от които другите инвеститори вече са се изтеглили или чувствително свиват дейността си”, каза г-н Хойер и категорично подчерта, че: „ЕИБ е банката на всичките 27 държави-членки на ЕС, които скоро ще станат 28.”

Кредитирането извън ЕС е основен елемент на подкрепата на ЕИБ за външнополитическите приоритети на ЕС, изразяваща се в дългосрочни инвестиции в тясно сътрудничество с Европейската служба за външна дейност и Комисията, както и с други финансови институции. ЕИБ поставя акцент върху развитието на местния частен сектор, социоикономическата инфраструктура, преодоляването на последствията от изменението на климата и подкрепата за преки чуждестранни инвестиции. Според президентът на банката: „С огромната си мрежа от корпоративни клиенти в Европа, ЕИБ успешно подпомага интернационализацията на икономиката на ЕС в полза на производителността, растежа и създаването на работни места. С богатия си опит в различни сектори, ЕИБ осигурява значителни ползи както за страната партньор, така и за ЕС.”

През цялата 2012 г., ЕИБ съумя да съхрани отличния си кредитен рейтинг, благодарение най-вече на предпазливата си кредитна политика и на стабилното управление на риска. Общият размер на активите към края на 2012 г. възлиза на 508 млрд. евро, което отрежда първо място на ЕИБ сред международните кредитори. Коефициентът за капиталова адекватност на ЕИБ остава солиден – 23,1 %. На фона на резките колебания на пазара, ЕИБ успя да привлече 71,3 млрд. евро на международните капиталови пазари, включително и частично финансиране за настоящата година. Президентът на банката, г-н Хойер заяви: „Банката ще продължава да държи на качеството в балансовите отчети. Високото качество на нашия кредитен портфейл и консервативното управление на риска са жизнено важни и за банката, и за нейните инвеститори.”

Бележки към редактора:

Групата на Европейската инвестиционна банка се състои от Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ). ЕИБ е институцията за дългосрочно финансиране на Европейския съюз, чиито акционери са държавите-членки. Банката предоставя дългосрочно финансиране за обосновани инвестиции с оглед изпълнение на политическите цели на ЕС. ЕИФ е специализирано поделение на банката, което предоставя рисково финансиране на малки и средни предприятия в цяла Европа. Акционерният капитал принадлежи на ЕИБ, Европейската комисия и на широк кръг от държавни и частни финансови институции. През 2012 г. ЕИФ достига рекордно равнище на поети ангажименти за дялово участие в размер на 1,4 млрд. евро, благодарение на което са привлечени над 7 млрд. евро допълнителни средства от други инвеститори; наред с това фондът ангажира 1,2 млрд. евро под формата на гаранции и обезпечителни операции, с което осигурява нови кредитни портфейли за МСП в размер на 5,2 млрд. евро.

Изложението на президента можете да немерите на Powerpoint на адрес www.eib.org/press

За връзка с пресата:

Райнер Шлит (Rainer Schlitt): eл. поща r.schlitt@eib.org; мобилен.: (+352) 621 36 25 09;

Сабине Парис (Sabine Parisse): eл. поща: s.parisse@eib.org; мобилен: (+352) 621 45 91 59;

Кристоф Рох (Christof Roche): eл. поща: c.roche@eib.org; mob.: (+0032) 47 96 505 88

Секретарият на пред службата: eл. поща : press@eib.org; тел.: (+352) 43 79 – 21000; факс: (+352) 43 79 – 61000

Общи въпроси:

EIB Infodesk

eл. поща: info@eib.org; тел.: (+352) 43 79 – 22000; факс: (+352) 43 79 – 62000

Изложение

Списък на операциите по финансиране

Видеозапис от пресконференцията


Side Bar