Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

BEI/13/229

Λευκωσία / Λουξεμβούργο, 13 Δεκεμβρίου 2013

Καινοτόμα προγράμματα στήριξης των MME στην Κύπρο: υπογραφή συμβάσεων ύψους 150 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο του Προγράμματος Ενίσχυσης της Χρηματοδότησης του Εξωτερικού Εμπορίου και του Ταμείου Επιχειρηματικότητας

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) θέτει σε εφαρμογή δύο καινοτόμα μέσα στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στην Κύπρο.

Υπογραφή της πρώτης σύμβασης, ύψους 50 εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο του Προγράμματος Ενίσχυσης της Χρηματοδότησης του Εξωτερικού Εμπορίου. Σκοπός του προγράμματος είναι να στηρίξει τις διεθνείς εμπορικές δραστηριότητες κυπριακών ΜΜΕ και επιχειρήσεων μεσαίας κεφαλαιοποίησης. Μέσω του προγράμματος αυτού η ΕΤΕπ θα παρέχει εγγυήσεις σε ξένες τράπεζες που χορηγούν χρηματοδότηση εμπορικών συναλλαγών σε κυπριακές ΜΜΕ και επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης. Μετριάζοντας τους κινδύνους που ενέχει η εμπορική χρηματοδότηση, θα συμβάλει στην αναζωογόνηση των εμπορικών ροών με την Κύπρο και θα ευνοήσει μια ανάκαμψη στηριζόμενη στις εξαγωγές με βασικό κινητήριο μοχλό τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τις επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης.

Η ΕΤΕπ είναι οργανισμός που χορηγεί μακροπρόθεσμες χρηματοδοτήσεις, αλλά εν όψει των πραγματικών αναγκών της οικονομίας στα κράτη μέλη που εφαρμόζουν προγράμματα οικονομικής προσαρμογής διεύρυνε το φάσμα των χρηματοδοτικών της προϊόντων με ένα προϊόν βραχυπρόθεσμου χαρακτήρα, προκειμένου να στηρίξει τις διεθνείς εμπορικές συναλλαγές. Το πρόγραμμα που εγκαινιάζεται στην Κύπρο είναι το δεύτερο πρόγραμμα ενίσχυσης της χρηματοδότησης του εξωτερικού εμπορίου που εφαρμόζει η ΕΤΕπ· το πρώτο τέθηκε σε εφαρμογή στην Ελλάδα τον Ιούνιο 2013.

Οι εγγυήσεις που θα παρέχει η ΕΤΕπ σε ξένες τράπεζες μέσω του προγράμματος θα καλύπτουν τους κινδύνους που συνδέονται με ενέγγυες πιστώσεις και άλλα προϊόντα χρηματοδότησης του εμπορίου παρεχόμενα από κυπριακές τράπεζες. Αυτό θα περιορίσει την υποχρέωση καταβολής μετρητών ως εγγύησης, που άλλως θα επιβαλλόταν στις περισσότερες ΜΜΕ, και θα αυξήσει την πρόσβαση σε μέσα χρηματοδότησης των διεθνών εμπορικών συναλλαγών σε μια περίοδο κατά την οποία το εμπόριο μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στην οικονομική ανάπτυξη.

Χορήγηση ενός πρώτου δανείου ύψους 100 εκατ. ευρώ στην Κυπριακή Δημοκρατία στο πλαίσιο του Ταμείου Επιχειρηματικότητας. Η Κυπριακή Δημοκρατία θα χρησιμοποιήσει τα κεφάλαια που παρέχει η ΕΤΕπ για να συστήσει ένα χρηματοδοτικό μηχανισμό στο πλαίσιο του οποίου το Δημόσιο και εμπορικές τράπεζες που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο θα χορηγούν δάνεια σε κυπριακές ΜΜΕ σε βάση επιμερισμού των κινδύνων. Το καινοτόμο αυτό προϊόν, το οποίο αναπτύχθηκε από την ΕΤΕπ σε συνεργασία με την κυπριακή κυβέρνηση, θα καλύψει ανάγκες των ΜΜΕ σε επενδύσεις και σε κεφάλαιο κίνησης.

H τρέχουσα διαχείριση του ταμείου αναμένεται να ανατεθεί στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΑΕ), τον χρηματοδοτικό βραχίονα του Ομίλου ΕΤΕπ που ειδικεύεται στα προϊόντα χρηματοδότησης ΜΜΕ με ανάληψη κινδύνων. Το ΕΤΑΕ διαθέτει σημαντική πανευρωπαϊκή εμπειρία στη διαχείριση επενδυτικών κεφαλαίων σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, με στόχο τη διευκόλυνση της πρόσβασης των ΜΜΕ σε χρηματοδοτήσεις. Το ΕΤΑΕ έχει επίσης μεγάλη εμπειρία όσον αφορά την αγορά της Κύπρου, την οποία έχει αποκτήσει μέσα από την εφαρμογή της πρωτοβουλίας JEREMIE και από δραστηριότητες στο πλαίσιο του μηχανισμού μικροχρηματοδοτήσεων Progress.

Οι σχετικές χρηματοδοτικές συμβάσεις υπεγράφησαν σήμερα σε δημόσια τελετή στη Λευκωσία, από τον αρμόδιο για την Κύπρο Αντιπρόεδρο της ΕΤΕπ κ. Mihai Tanasescu. Η σύμβαση για το ταμείο επιχειρηματικότητας για τις ΜΜΕ υπεγράφη με τον Υπουργό Οικονομικών της Κύπρου κ. Χάρη Γεωργιάδη. Τις χρηματοδοτικές συμβάσεις για την ενίσχυση της χρηματοδότησης του εξωτερικού εμπορίου υπέγραψαν ο κ. Χάρης Πουαγκαρέ, Γενικός Διευθυντής της Τράπεζας Κύπρου, ο κ. Αιμίλιος Κυριακού, Managing Director της Citi, και ο κ. Frank Mayer, Managing Director, Commerzbank AG.

Με την ευκαιρία της υπογραφής, ο Αντιπρόεδρος της ΕΤΕπ κ. Mihai Tanasescu δήλωσε: «Είμαι ευτυχής που βρίσκομαι και πάλι στη Λευκωσία για την υπογραφή των συμβάσεων που αφορούν δύο σημαντικά νέα μέσα στήριξης των εγχώριων ΜΜΕ: το πρόγραμμα ενίσχυσης της χρηματοδότησης του εξωτερικού εμπορίου και το ταμείο επιχειρηματικότητας. Η ΕΤΕπ είναι οργανισμός που παρέχει μακροπρόθεσμες χρηματοδοτήσεις και, ως εκ τούτου, δεν διέθετε μέχρι σήμερα στο χαρτοφυλάκιό της προϊόντα σχετικά με τη χρηματοδότηση εμπορικών συναλλαγών. Ωστόσο, δεδομένου ότι η ΕΤΕπ είναι η τράπεζα της ΕΕ, θεωρήσαμε ότι οφείλουμε να προσφέρουμε νέα, εξατομικευμένα εργαλεία στήριξης, από τα οποία έχουν ανάγκη τα κράτη μέλη της ΕΕ. Στο πλαίσιο του καινοτόμου προγράμματος ενίσχυσης της χρηματοδότησης του εξωτερικού εμπορίου, η ΕΤΕπ θα διαδραματίσει κρίσιμο ρόλο στον μετριασμό των κινδύνων, όπως τους εκτιμούν οι εμπορικές τράπεζες, σε μια περίοδο κατά την οποία η Κύπρος χρειάζεται χρηματοδότηση των εξωτερικού της εμπορίου, προκειμένου να επιδιώξει μια οικονομική ανάπτυξη στηριζόμενη στις εξαγωγές για την ανάκαμψη της οικονομίας της. Το ταμείο επιχειρηματικότητας θα προσφέρει πρόσθετη στήριξη στις ΜΜΕ στην Κύπρο, καθώς η βαθιά ύφεση στη χώρα δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα ρευστότητας στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και περιορίζει πολύ σημαντικά τη διαθεσιμότητα μεσομακροπρόθεσμων πιστώσεων για τη συνέχιση των δραστηριοτήτων τους. Επιπλέον, το κόστος δανεισμού είναι για τις ΜΜΕ πολύ υψηλότερο από τον μέσο όρο στην ΕΕ. Η χρηματοδότηση που προσφέρει η ΕΤΕπ επιδιώκει να καλύψει αυτές τις αδυναμίες της αγοράς με ευέλικτο τρόπο. Η παρουσία μας εδώ σήμερα υπογραμμίζει τη θέλησή μας να στηρίξουμε την Κύπρο και την εμπιστοσύνη μας προς τη χώρα».

Ενημερωτική σημείωση

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) είναι o οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη χορήγηση μακροπρόθεσμων χρηματοδοτήσεων. Μέτοχοι της ΕΤΕπ είναι τα κράτη μέλη της ΕΕ. Η ΕΤΕπ χορηγεί μακροπρόθεσμες χρηματοδοτήσεις για υγιείς επενδύσεις, με σκοπό να προάγει τους στόχους πολιτικής της ΕΕ.

Επαφές με τον Τύπο:

Ελένη Καββαδία, e-mail: kavvadia@eib.org, τηλ.: +352 4379 84486, κινητό τηλ.: +352 691 286 017

Δικτυακός τόπος: www.eib.org/press - Γραφείο Τύπου: +352 4379 21000 – press@eib.org


Side Bar