Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

KOMUNIKAT PRASOWY

BEI/13/114

Luksemburg, 24 lipca 2013 r.

EBI wspiera prace badawczo-rozwojowe w Polsce kwotą niemal 1 mld EUR

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) udzielił dwóch kredytów o łącznej wartości 970 mln EUR na finansowanie prac badawczo-rozwojowych prowadzonych przez polskie instytuty badawcze, uczelnie i przedsiębiorstwa. Dzięki tym kredytom EBI wesprze Polskę w rozbudowie infrastruktury badawczo-rozwojowej i zwiększeniu potencjału badawczo-rozwojowego instytucji naukowych. Tym samym umożliwi lepszy udział Polski w  Europejskim Obszarze Badawczym.

Pierwszy kredyt EBI o wartości 490 mln EUR posłuży do finansowania grantów, które będą przyznawane przez Narodowe Centrum Nauki oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w drodze otwartych zaproszeń do składania wniosków i będą skierowane do studentów studiów doktoranckich, pracowników naukowych posiadających stopień naukowy doktora oraz dojrzałych naukowców. Granty te umożliwią realizację projektów obejmujących badania podstawowe lub stosowane, które będą przeprowadzone w publicznych instytutach badawczych, uczelniach i przedsiębiorstwach w całej Polsce.

Ponadto EBI udzielił kolejnego kredytu w wysokości 480 mln EUR na finansowanie statutowych zadań badawczych realizowanych przez wszelkiego rodzaju pracowników naukowych zatrudnionych przez publiczne uczelnie i instytuty badawcze w Polsce. Wsparcie obejmie większość dyscyplin naukowych z wyjątkiem badań w dziedzinie medycyny prowadzonych przez szpitale uniwersyteckie oraz badań związanych z obronnością. Poprzez udzielenie tego kredytu EBI wesprze również inwestycje kapitałowe Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w rozbudowę infrastruktury badawczo-rozwojowej jednostek naukowych oraz aparaturę naukową.

„EBI promuje rozwój europejskiej gospodarki opartej na wiedzy, a zwłaszcza działania zmierzające do zwiększania nakładów inwestycyjnych na prace badawczo-rozwojowe, wspierania dalszych badań stosowanych i innowacyjności oraz podnoszenia jakości kapitału ludzkiego. Jesteśmy w związku z tym szczególnie zadowoleni z zawarcia porozumienia z polskimi władzami, ponieważ przedmiotowe projekty przyczynią się do realizacji strategii w dziedzinie nauki i innowacyjności w Polsce. Projekty te pozwolą rozszerzyć zakres badań podstawowych, zwiększyć efektywność pracy i pobudzić konkurencję między naukowcami ubiegającymi się o granty, a także stworzą zachętę dla sektora prywatnego w Polsce do inwestowania większych środków w prace rozwojowe przynoszące praktyczne rezultaty i w działania zwiększające innowacyjność” — powiedział podczas ceremonii podpisania porozumienia wiceprezes EBI, Anton Rop.

Oba projekty obejmą lata 2013 i 2014. Ich realizacja przyczyni się do utrzymania obecnego poziomu zatrudnienia w polskim sektorze badawczo-rozwojowym w tym okresie, a także — co ważniejsze — do utworzenia istotnej liczby nowych miejsc pracy, zwłaszcza dla młodych pracowników naukowych.

Dzięki oferowanym przez EBI konkurencyjnym warunkom finansowania oraz długiemu okresowi spłaty kredytu Polska będzie mogła skorzystać z niższych kosztów finansowania tych projektów, co przełoży się na zwiększenie elastyczności finansowej i poszerzenie możliwości inwestowania w prace badawczo-rozwojowe.

Uwagi dla redakcji:

Europejski Bank Inwestycyjny jest bankiem Unii Europejskiej, który udziela kredytów długoterminowych, a którego udziałowcami jest 28 państw członkowskich UE. EBI zapewnia długoterminowe wsparcie finansowe dla rzetelnie przygotowanych inwestycji, przyczyniając się w ten sposób do realizacji celów polityki unijnej — zwłaszcza w takich dziedzinach jak przeciwdziałanie zmianom klimatycznym, wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw czy zwiększanie innowacyjności i spójności.

Kontakt dla mediów:

Alicja Chytła, a.chytla@eib.org, +352 4379 88233

Biuro prasowe, press@eib.org, +352 4379 21000

Strona internetowa EBI: http://www.eib.org


Side Bar