Navigation path

Left navigation

Additional tools

BEI/11/21

Luxemburg den 22 februari 2011

EIB lånar ut ett rekordstort belopp till klimatåtgärder under 2010

Luxemburg den 22 februari 2011 – Europeiska investeringsbanken (EIB) ökade sin utlåning till projekt kopplade till klimatåtgärder till 19 miljarder euro, vilket utgör så mycket som 30 % av bankens utlåning i Europeiska unionen (EU). Detta är en betydande ökning från 16 miljarder euro under föregående år, och är en ny milstolpe vad gäller att stödja hållbar tillväxt och bidra till en framtid med låga koldioxidutsläpp i Europa.

Under 2010 uppgick EIB:s totala utlåning till 72 miljarder euro – varav 63 miljarder euro inom EU och 9 miljarder euro utanför EU – som avsåg cirka 460 storskaliga projekt. Detta är en gradvis återgång till lånevolymerna innan den finansiella krisen allteftersom banken anpassar sin verksamhet till utvecklingen i ekonomin.

EIB fortsatte att ge ett viktigt bidrag till den ekonomiska återhämtningen i Europa och fullföljde utlåningen av ytterligare 61 miljarder euro inom ramen för ett stödpaket under de senaste tre åren, vilket var 11 miljarder euro mer än vad som ursprungligen förutsågs. Små och medelstora företag, som har det särskilt svårt att få tillgång till finansiering i ett osäkert ekonomiskt klimat, och mindre utvecklade regioner i Europa var de som främst drog nytta av denna exceptionella satsning. Under denna treårsperiod drog cirka 160 000 små och medelstora företag nytta av EIB:s finansiering. Mindre utvecklade regioner i Europa stöddes genom finansiering av cirka 430 projekt under samma period.

EIB:s president Philippe Maystadt kommenterar: "Vi fullgjorde vår uppgift att stödja den ekonomiska återhämtningen i Europa genom att finansiera projekt som främjar tillväxt, innovation och jobb. Vi är mycket stolta över vår rekordstora lånevolym till klimatprojekt. Att bygga en bättre och mer hållbar framtid är drivkraften bakom allt vi gör."

EIB:s stöd till klimatprojekt fortsätter att inriktas på energi (förnybar energi och energieffektivitet) och hållbara transporter.

Banken lyckades öka andelen förnybar energi och energieffektivitet i sin låneportfölj. Mer än 6 miljarder euro i finansiering stödde förnybara energiprojekt och över 2 miljarder euro gick till energieffektivitetsprojekt under 2010. De nationella handlingsplanerna för förnybar energi har visat sig vara viktiga för att möjliggöra investeringar inom dessa områden och satsningar gjordes inom tre nya teknologiområden (vind, sol och biomassa) . I transportsektorn spelar EIB en ledande roll i att stödja utvecklingen av elbilar.

Länder utanför EU erhöll 2 miljarder euro i finansiering för klimatåtgärder under 2010. Under de kommande tre åren kommer banken att väsentligt öka sitt stöd till hållbara energiprojekt i dessa länder, tack vare den ökning på 1,5 miljarder euro som överenskommits inom ramen för faciliteten för energihållbarhet, som kommer att uppgå till 4,5 miljarder euro. Tillsammans med det föreslagna klimatförändringsmandatet på 2 miljarder euro (som för närvarande diskuteras i Europaparlamentet och Europeiska rådet) ger detta banken ett bra utgångsläge för att hjälpa EU att förverkliga sina globala mål inom klimatområdet utanför Europa.

EIB kommer framöver att bidra till att genomföra Europa 2020-strategin, EU:s klimatförändringsmål och dess utrikespolitiska mål. EIB kommer att fortsätta att tillhandahålla långfristig finansiering och tekniskt kunnande och kommer att sträva efter att utveckla nya instrument tillsammans med Europeiska kommissionen för att öka sina möjligheter att åta sig ytterligare exponering inom prioriterade sektorer som infrastruktur och små och medelstora företag.

Under 2010 rapporterade banken en nettovinst på 2,1 miljarder euro.

Bakgrundsinformation:

Europeiska investeringsbanken är Europeiska unionens bank för långfristig finansiering.

Dess huvuduppgift är att bidra till integration, balanserad utveckling samt ekonomisk och social sammanhållning i EU:s medlemsstater.

Förutom att stödja projekt i medlemsstaterna, inkluderar dess låneverksamhet även finansiering av investeringar i framtida medlemsstater i EU och EU:s partnerländer.

EIB lånar upp betydande belopp på kapitalmarknaderna, som lånas ut på förmånliga villkor till projekt som främjar EU:s politiska mål.

Banken är den största överstatliga emittenten i världen och dess AAA-kreditbetyg bygger på ett starkt stöd från aktieägarna, en stark kapitalbas, en utmärkt kvalitet på tillgångarna, en konservativ riskhantering och en solid upplåningsstrategi.

Klimatprojekt är projekt inom områdena energieffektivitet, förnybar energi, transport, skog, innovation (FoU) och klimatanpassning. För att kvalificeras som klimatprojekt måste projekten uppfylla stränga krav på bidrag till minskning av koldioxidutsläpp, energieffektivitetsmål eller koldioxidbindning. Endast de mest innovativa teknikerna (dvs. sol, vind och biomassa) kvalificeras som klimatprojekt. Alternativt kan det krävas att delen som anpassningen till klimatförändringar står för utgör åtminstone 50 % av den totala projektkostnaden.

The President’s speech and his Powerpoint presentation are available on www.eib.org/press

Presskontakter:

Rainer Schlitt: E-post: r.schlitt@eib.org, mobil: +352 621 36 25 09;

Pär Isaksson: E- post: p.isaksson@eib.org, mobil: +352 621 345 895;

Sekretariatet för pressavdelningen: E- post: press@eib.org, tel: +352 43 79 – 21000, fax: +352 43 79 – 61000

Allmänna frågor:

EIB:s informationsenhet

E-post: info@eib.org, tel: +352 43 79 – 22000, fax: +352 43 79 – 62000


Side Bar