Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

BEI/11/21

Luxemburg, 22. februára 2011

EIB poskytla v roku 2010 rekordný objem úverov na boj proti klimatickým zmenám

Luxemburg, 22. februára 2011 Európska investičná banka (EIB) navýšila objem svojich finančných prostriedkov na projekty v oblasti boja proti klimatickým zmenám na 19 miliárd EUR, čo predstavuje 30 % z objemu úverov, ktoré poskytuje v Európskej únii (EÚ). Oproti predchádzajúcemu roku, kedy bol tento objem 16 miliárd EUR, ide podstatne o nový míľnik v podpore trvalo udržateľného rastu a budovaní nízkouhlíkovej budúcnosti v Európe.

V roku 2010 poskytla EIB úvery v objeme 72 miliárd EUR, z toho 63 miliárd EUR v EÚ a 9 miliárd EUR mimo EÚ, a podporila tak asi 460 veľkých projektov. Ide o postupný návrat do obdobia spred krízy, keďže banka prispôsobuje svoju činnosť ekonomickému prostrediu.

EIB pokračovala vo svojej dôležitej úlohe prispievať k oživeniu európskej ekonomiky a za posledné tri roky poskytla na podporu dodatočných 61 miliárd EUR, o 11 miliárd EUR viac, ako sa pôvodne predpokladalo. Hlavný prospech z tohto výnimočného úsilia mali menej rozvinuté regióny v Európe a malé a stredné podniky (MSP), pre ktoré je za nevýhodných ekonomických okolností obzvlášť problematické mať prístup k financiám.. Počas tohto trojročného obdobia malo z úverov EIB úžitok približne 160 000 MSP. V tomto období EIB podporila v menej rozvinutých regiónoch Európy investície do približne 430 projektov.

Prezident EIB Philippe Maystadt uviedol: „Splnili sme si svoju úlohu pri hospodárskom oživení Európy prostredníctvom financovania projektov, ktoré podporujú rast, inovácie a tvorbu pracovných miest. Sme hrdí na rekordný objem poskytnutých pôžičiek na projekty zamerané na oblasť boja proti klimatickým zmenám. Podpora EIB trvalo udržateľnému rozvoju je hybnou silou všetkého, čo robíme.“

Pri financovaní projektov v oblasti boja proti klimatickým zmenám sa EIB zameriava na podporu projektov v oblasti energetiky (využívanie obnoviteľných zdrojov energie a zvýšenia energetickej efektívnosti) a trvalo udržateľného rozvoja dopravy.

Banke sa podarilo vo svojom portfóliu zvýšiť objem úverov určených na využívanie obnoviteľných zdrojov energie a zvýšenie energetickej efektívnosti. V roku 2010 do projektov v oblasti využívania obnoviteľných zdrojov energie smerovalo viac ako 6 miliárd EUR a do projektov zvýšenia energetickej efektívnosti viac ako 2 miliardy EUR. Národné akčné plány na podporu využívania obnoviteľných zdrojov energie sa ukázali ako dôležitý stimulátor pre investície v týchto oblastiach a podporili sa všetky tri s týmto súvisiace technológie (veterná energia, solárna energia a biomasa). V sektore dopravy zohráva EIB hlavnú úlohu pri podpore vývoja vozidiel na elektrický pohon.

Krajiny mimo EÚ dostali v roku 2010 z financií na oblasť boja proti klimatickým zmenám 2 miliardy EUR. V nasledujúcich troch rokoch banka významne posilní podporu projektov prispievajúcim k trvalo udržateľnému rozvoju energetiky v týchto krajinách navýšením prostriedkov v sume 1,5 miliardy EUR, čo predstavuje sumu 4,5 miliardy EUR určenú na financovanie projektov v tejto oblasti. Spolu s navrhovaným mandátom na 2 miliardy EUR na boj proti klimatickým zmenám (o ktorom momentálne rokuje Európsky parlament a Rada) to pre banku vytvára dobrú pozíciu napomáhať EÚ pri realizovaní jej globálnych cieľov v oblasti boja proti klimatickým zmenám mimo Európy.

V budúcnosti EIB pomôže realizovať stratégiu Európa 2020, ciele EÚ v oblasti boja proti klimatickým zmenám a priority jej externej politiky. EIB bude i naďalej poskytovať dlhodobé financovanie a odborné vedomosti a spolu s Komisiou sa bude usilovať rozvíjať nové nástroje na zabezpečenie dodatočných kapacít na znášanie rizika v prioritných sektoroch, ako sú infraštruktúra a rozvoj malého a stredného podnikania.

V roku 2010 vykázala banka čistý zisk viac ako 2,1 miliardy EUR.

Poznámka pre redakciu:

Európska investičná banka (EIB) je banka Európskej únie poskytujúca dlhodobé úverovanie.

Jej hlavnou úlohou je prispievať k integrácii, vyrovnanému rozvoju a hospodárskej a sociálnej súdržnosti v členských štátoch EÚ.

Okrem podpory projektov v členských štátoch jej úverové aktivity zahrňujú aj investície v budúcich členských štátoch EÚ a partnerských krajinách EÚ.

EIB si vypožičiava značné objemy financií na kapitálových trhoch, ktoré potom požičiava za výhodných podmienok na projekty podporujúce ciele politík EÚ.

Je to najväčší nadnárodný emitent dlhopisov a jej stabilný rating AAA je postavený na pevnej podpore akcionárov, silnej kapitálovej základni, vynikajúcej kvalite aktív, konzervatívnom riadení rizík a zdravej stratégii financovania.

Projekty v oblasti boja proti klimatickým zmenám sú projekty v oblasti zvýšenia energetickej efektívnosti, využívania obnoviteľných zdrojov energie, dopravy, lesného hospodárstva, inovácií (RDI) a adaptácie. Na to, aby sa projekt kvalifikoval na projekt v oblasti boja proti klimatickým zmenám, musí spĺňať prísne kritériá z hľadiska jeho prínosu k znižovaniu CO2, cieľov energetickej efektívnosti alebo uskladňovania CO2. Iba projekty, ktoré využívajú najmodernejšie inovačné technológie (napr. solárnu energiu, veternú energiu biomasu), sa posudzujú ako projekty v tejto oblasti. Prípadne sa môže vyžadovať, aby zložka klimatickej adaptácie takéhoto projektu predstavovala najmenej 50 % z celkových nákladov na projekt.

The President’s speech and his Powerpoint presentation are available on www.eib.org/press

Kontakt s tlačou:

Rainer Schlitt: E-mail: r.schlitt@eib.org; Gsm: (+352) 621 36 25 09;

Sabine Parisse: E-mail: s.parisse@eib.org; Gsm: (+352) 621 45 91 59;

Sekretariát tlačovej kancelárie: E-mail: press@eib.org; Tel.: (+352) 43 79 – 21000; Fax: (+352) 43 79 – 61000

Všeobecné informácie:

EIB Infodesk

E-mail: info@eib.org; Tel.: (+352) 43 79 – 22000; Fax: (+352) 43 79 – 62000


Side Bar