Navigation path

Left navigation

Additional tools

BEI/11/21

Luxemburg, 22 februari 2011

EIB geeft in 2010 recordbedrag uit aan leningen voor klimaatactie

Luxemburg, 22 februari 2011 - De Europese Investeringsbank (EIB) heeft haar steun aan klimaatactieprojecten opgevoerd tot een bedrag van 19 miljard euro, waarmee 30%, een opmerkelijk groot deel dus, van haar uitgeleende middelen in de Europese Unie (EU) aan dit doel werd gespendeerd. Dit is een sterke stijging ten opzichte van de vorig jaar uitgegeven 16 miljard euro en vormt een nieuwe mijlpaal in de steun aan duurzame groei en het werken aan een koolstofarme economie in Europa.

In 2010 verstrekte de EIB in totaal 72 miljard euro aan kredieten – waarvan 63 miljard euro binnen de EU en 9 miljard euro daarbuiten – en steunde hiermee ruim 460 grootschalige projecten. De Bank wist hiermee haar leenbedragen geleidelijk terug te brengen tot het niveau van vóór de economische crisis, door haar activiteit aan te passen aan de economische situatie.

De EIB heeft haar uiterst belangrijke bijdrage aan het Europees herstel voortgezet en heeft een aanvullend steunpakket van 61 miljard euro afgerond, dat in de afgelopen drie jaar werd geboden en waarmee men uiteindelijk 11 miljard euro hoger is uitgekomen dan aanvankelijk was voorzien. Kleine en middelgrote ondernemingen, MKB-ondernemingen – die in deze moeilijke economische tijden bijzonder veel moeite hebben om toegang tot financieringsmiddelen te krijgen – evenals de minder ontwikkelde regio’s in Europa, profiteerden het meest van deze uitzonderlijke inspanningen. Over de gehele periode van drie jaar hebben zo’n 160 000 MKB-ondernemingen geprofiteerd van de steun van de EIB. De minder ontwikkelde regio’s in Europa werden in deze periode gesteund via ruim 430 gefinancierde projecten.

De president van de EIB, Philippe Maystadt, zegt hierover: “Wij hebben onze missie om het herstel in Europa te steunen volbracht door projecten te financieren waarmee groei, innovatie en werkgelegenheid worden gestimuleerd en we zijn zeer trots op het recordbedrag dat wij hebben behaald op het gebied van klimaatactieprojecten. De kerngedachte achter alles wat wij ondernemen, is dat we bouwen aan een toekomst die beter en duurzamer is.”

De steun van de EIB aan klimaatactieprojecten richt zich vooral op energie (hernieuwbare energie en energiebesparing) en duurzaam vervoer.

De Bank is er in geslaagd de omvang van het aandeel hernieuwbare energie en energiebesparing in haar portefeuille te vergroten. Ruim 6 miljard euro van haar financieringen kwam in 2010 ten goede aan hernieuwbare energie en ruim 2 miljard euro werd bestemd voor projecten gericht op energiebesparing. De nationale actieplannen voor hernieuwbare energie boden ruime mogelijkheden voor investeringen op deze gebieden en hebben veel steun geleverd aan de drie opkomende technologieën (op basis van wind, zonne-energie en biomassa). In de vervoerssector vervult de EIB een leidende rol bij het steunen van de ontwikkeling van elektrische voertuigen.

Landen buiten de EU hebben in 2010 kredieten ten behoeve van klimaatacties ontvangen ten bedrage van 2 miljard euro. In de komende drie jaar zal de Bank haar steun aan duurzame energieprojecten in deze landen sterk opvoeren. Dit is te danken aan de afgesproken uitbreiding van de Faciliteit duurzame energie naar een totaalbedrag van 4,5 miljard euro. In combinatie met het voorgestelde bedrag van 2 miljard euro voor het mandaat voor klimaatverandering (waarover momenteel in zowel het Europees Parlement als de Raad overleg gevoerd wordt), biedt dit de Bank goede mogelijkheden om de EU te steunen bij de uitvoering van de mondiale klimaatactiedoelstellingen buiten Europa.

Voor de toekomst zal de EIB bijdragen aan de uitvoering van de strategie ‘Europa 2020’, de klimaatactiedoelstellingen van de EU en de externe beleidsdoelstellingen van de EU. De EIB blijft ook in de toekomst langlopende financiering bieden, evenals technische expertise, en blijft zich, samen met de Europese Commissie, inzetten voor de ontwikkeling van nieuwe instrumenten waarmee meer risicodragende capaciteit wordt geboden aan prioritaire sectoren zoals de infrastructuur en MKB-ondernemingen.

In 2010 boekte de Bank een nettowinst van 2,1 miljard euro.

Noot voor de redactie:

De Europese Investeringsbank is de bank voor langlopende kredieten van de Europese Unie.

De belangrijkste taak van de EIB is het bijdragen aan de integratie, evenwichtige ontwikkeling en de economische en sociale cohesie van de lidstaten van de EU.

Naast het ondersteunen van projecten binnen de lidstaten verstrekt de EIB ook kredieten ten behoeve van investeringen in de toekomstige lidstaten van de EU en in de partnerlanden van de EU.

De EIB neemt aanzienlijke bedragen op van de kapitaalmarkten en leent deze vervolgens tegen gunstige voorwaarden door aan projecten waarmee de EU-beleidsdoelstellingen worden bevorderd.

De EIB is de grootste supranationale geldnemer; haar kredietwaardigheid wordt steevast beoordeeld met AAA, dankzij de krachtige steun van haar aandeelhouders, een sterke kapitaalbasis, de uitstekende kwaliteit van haar vermogensbestanddelen, een behoudend risicobeheer en een gedegen inleenbeleid.

Klimaatactieprojecten zijn projecten op het gebied van energiebesparing, hernieuwbare energie, vervoer, bosbouw, innovatie (OOI) en aanpassing. Om te worden aangemerkt als klimaatactieprojecten dienen ze te voldoen aan strikte criteria voor wat betreft hun bijdrage aan de vermindering van CO2-uitstoot, energiebesparing of opslag van CO2. Alleen de meest innovatieve technologieën (bv. op basis van zonne-energie, wind of biomassa) worden aangemerkt als klimaatactieprojecten. Ook kan als eis gesteld worden dat ten minste 50% van de totale projectkosten besteed worden aan klimaataanpassing.

The President’s speech and his Powerpoint presentation are available on www.eib.org/press

Perscontacten:

Rainer Schlitt: e-mail: r.schlitt@eib.org; gsm: (+352) 621 36 25 09;

Sabine Parisse: e-mail: s.parisse@eib.org; gsm: (+352) 621 45 91 59;

Secretariaat Persbureau: email: press@eib.org; telefoon: (+352) 43 79 – 21000; fax: (+352) 43 79 – 61000

Algemene inlichtingen:

EIB-Infodesk

E-mail: info@eib.org; telefoon: (+352) 43 79 – 22000; fax: (+352) 43 79 – 62000


Side Bar