Navigation path

Left navigation

Additional tools

BEI/11/21

Luksemburga, 2011. gada 22. februāris

EIB nodrošina rekordlielu aizdevumu klimata politikai 2010. gadā

Luksemburga, 2011. gada 22. februāris — Eiropas Investīciju banka (EIB) ir palielinājusi finansējumu projektiem klimata pārmaiņu jomā līdz 19 miljardiem EUR, kas veido ievērojamu daļu, t.i., 30 %, no kopējā bankas aizdevumu apjoma Eiropas Savienībā (ES). Salīdzinot ar 16 miljardiem EUR iepriekšējā gadā, šī summa ir būtiski pieaugusi un ir uzskatāma par jaunu pagrieziena punktu ilgtspējīgas izaugsmes atbalstīšanā un zemas oglekļa emisijas nākotnes veidošanā Eiropā.

2010. gadā EIB aizdevumu summa sasniedza 72 miljardus EUR — 63 miljardus EUR Eiropas Savienībā un 9 miljardus EUR ārpus tās —, kas izmantoti aptuveni 460 liela mēroga projektu atbalstam. Tādējādi banka, pielāgojot savu darbību ekonomiskajai videi, pakāpeniski atjauno to līmeni, kāds bija pirms krīzes.

Pēdējos trīs gadus EIB ir turpinājusi sniegt nozīmīgu ieguldījumu Eiropas ekonomikas atveseļošanā un ir pabeigusi papildu atbalsta paketes īstenošanu 61 miljarda EUR apmērā, kas ir par 11 miljardiem EUR vairāk nekā sākotnēji paredzēts. Šī ārkārtējā atbalsta galvenie saņēmēji bija gan mazie un vidējie uzņēmumi (MVU), kuru piekļuve finansējumam ir sevišķi apgrūtināta šādos problemātiskos ekonomiskajos apstākļos, gan arī mazāk attīstītie reģioni Eiropā. Šo trīs gadu laikā EIB finansējumu ir saņēmuši 160 000 MVU. Lai atbalstītu Eiropas mazāk attīstītos reģionus, šajā periodā tika finansēti aptuveni 430 projekti.

EIB priekšsēdētājs Filips Meištats (Philippe Maystadt) piebilda: „Mēs esam īstenojuši savu mērķi atbalstīt Eiropas ekonomikas atveseļošanos, finansējot projektus, kas veicina izaugsmi, inovāciju un darbavietu radīšanu, un ļoti lepojamies ar rekordlielo finansējumu projektiem klimata pārmaiņu jomā. Labākas un ilgtspējīgākas nākotnes veidošana ir virzītājspēks, kas ir pamatā visām mūsu darbībām.”

EIB atbalsts projektiem klimata pārmaiņu jomā joprojām tiek koncentrēts uz enerģētiku (atjaunojamajiem energoresursiem un energoefektivitāti) un ilgtspējīgu transportu.

Banka ir veiksmīgi palielinājusi finansējumu, kas tās portfeļa ietvaros paredzēts atjaunojamajiem energoresursiem un energoefektivitātei. 2010. gadā atjaunojamo energoresursu atbalstam tika nodrošināts finansējums 6 miljardu EUR apmērā, savukārt energoefektivitātes projektu atbalstam vairāk nekā 2 miljardu EUR apmērā. Valstu rīcības plāni atjaunojamo energoresursu jomā ir pierādījuši, ka to izstrāde var būtiski veicināt ieguldījumus šajās jomās, un to ietvaros tika atbalstītas visas trīs jaunās tehnoloģijas (vēja, saules un biomasas enerģija). Transporta nozarē EIB ir vadošā iestāde, kas atbalsta elektrisko transportlīdzekļu attīstību.

Valstis ārpus ES 2010. gadā saņēma finansējumu klimata pārmaiņu jomā 2 miljardu EUR apmērā. Nākamajos trīs gados banka ievērojami pastiprinās atbalstu ilgtspējīgas enerģijas projektiem šajās valstīs. Tas būs iespējams, pateicoties 1,5 miljardu EUR lielajam pieaugumam ilgtspējīgu energoresursu programmas ietvaros, kā rezultātā kopējā summa sasniegs 4,5 miljardus EUR. Tas apvienojumā ar paredzētajām pilnvarām klimata pārmaiņu jomā 2 miljardu EUR apmērā (ko pašreiz apspriež Eiropas Parlaments un Eiropas Padome) sniedz bankai labas iespējas palīdzēt ES īstenot tās vispārējos mērķus klimata pārmaiņu jomā ārpus Eiropas.

Domājot par nākotni, EIB palīdzēs īstenot stratēģiju „Eiropa 2020”, ES klimata politikas un ārpolitikas mērķus. Banka turpinās sniegt ilgtermiņa finansējumu un dalīties tehniskajās zināšanās, kā arī centīsies kopā ar Komisiju veidot jaunus instrumentus, lai nodrošinātu papildu izturību pret risku tādās prioritārās nozarēs kā infrastruktūra un MVU.

2010. gadā bankas neto peļņa sasniedza 2,1 miljardu EUR.

Piezīme redaktoram:

Eiropas Investīciju banka ir Eiropas Savienības banka, kas izsniedz ilgtermiņa aizdevumus.

Tās galvenais uzdevums ir veicināt integrāciju, līdzsvarotu attīstību un ekonomisko un sociālo kohēziju ES dalībvalstīs.

Banka ne tikai atbalsta projektus dalībvalstīs, bet arī finansē ieguldījumus topošajās ES dalībvalstīs un ES partnervalstīs.

EIB piesaista ievērojamus līdzekļus kapitāla tirgos, kurus tā uz izdevīgiem nosacījumiem izsniedz aizdevumos projektiem, kas veicina ES politikas mērķu sasniegšanu.

EIB ir vislielākā pārvalstiskā līdzekļu piesaistītāja, un tās pastāvīgo AAA reitingu nodrošina spēcīgs akcionāru atbalsts, stabila kapitāla bāze, teicama aktīvu kvalitāte, piesardzīga riska pārvaldība un pārdomāta finansēšanas stratēģija.

Projekti klimata pārmaiņu jomā ir tādi projekti, kas tiek ieviesti energoefektivitātes, atjaunojamo energoresursu, transporta, mežsaimniecības un inovācijas (RDI) jomās, kā arī attiecībā uz pielāgošanos klimata pārmaiņām. Lai kvalificētos kā projekti klimata pārmaiņu jomā, tiem jāatbilst stingriem kritērijiem saistībā ar to devumu CO2 emisiju samazināšanā, attiecībā uz energoefektivitātes mērķiem un CO2 absorbēšanu. Tikai visnovatoriskākās tehnoloģijas (piemēram, saules, vēja un biomasas enerģija) var kvalificēties kā projekti klimata pārmaiņu jomā. Var arī tikt noteikta prasība, ka tai projekta daļai, kas attiecas uz pielāgošanos klimata pārmaiņām, jāveido vismaz 50 % no kopējām projekta izmaksām.

The President’s speech and his Powerpoint presentation are available on www.eib.org/press

Preses kontaktpersonas:

Rainers Šlits (Rainer Schlitt): e-pasts: r.schlitt@eib.org; mob. tālr.: (+352) 621 36 25 09;

Sabīne Parise (Sabine Parisse): e-pasts: s.parisse@eib.org; mob. tālr.: (+352) 621 45 91 59;

Preses sekretariāts: e-pasts: press@eib.org; tālr.: (+352) 43 79 – 21000; fakss: (+352) 43 79 – 61000

Par vispārīgiem jautājumiem sazināties ar:

EIB Informācijas centrs (EIB Infodesk)

e-pasts: info@eib.org; tālr.: (+352) 43 79 – 22000; fakss: (+352) 43 79 – 62000


Side Bar