Navigation path

Left navigation

Additional tools

BEI/11/21

Λουξεμβούργο, 22 Φεβρουαρίου 2011 

Σε ύψος ρεκόρ οι χρηματοδοτήσεις της ΕΤΕπ για τη στήριξη της δράσης για το κλίμα το 2010

Λουξεμβούργο, 22 Φεβρουαρίου 2011 – Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) αύξησε τις χρηματοδοτήσεις της για έργα που συμβάλλουν στη δράση για το κλίμα σε 19 δισ. ευρώ, ποσό που αντιπροσωπεύει το εντυπωσιακό ποσοστό του 30% των συνολικών χορηγήσεών της στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Η σημαντική αυτή αύξηση, έναντι των 16 δισ. ευρώ του προηγούμενου έτους, θέτει ένα νέο ορόσημο στη δράση της ΕΤΕπ για προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης και οικοδόμηση ενός μέλλοντος με χαμηλές εκπομπές άνθρακα στην Ευρώπη.

Το 2010 η ΕΤΕπ χορήγησε συνολικά χρηματοδοτήσεις ύψους 72 δισ. ευρώ –63 δισ. ευρώ εντός ΕΕ και 9 δισ. ευρώ εκτός ΕΕ– με τις οποίες στήριξε περίπου 460 έργα μεγάλης κλίμακας. Οι χορηγήσεις της ΕΤΕπ επανέρχονται σταδιακά στα προ της κρίσης επίπεδα, καθώς η Τράπεζα προσαρμόζει τη δραστηριότητά της στο οικονομικό περιβάλλον.

Εξακολουθώντας να έχει καίρια συμβολή στην ανάκαμψη της ευρωπαϊκής οικονομίας η ΕΤΕπ χορήγησε κατά την τελευταία τριετία ένα επιπρόσθετο πακέτο στήριξης, το οποίο ανήλθε σε 61 δισ. ευρώ, ποσό κατά 11 δισ. ευρώ υψηλότερο από ό,τι είχε αρχικά προβλεφθεί. Οι επιπρόσθετες αυτές χρηματοδοτήσεις διοχετεύθηκαν κυρίως στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) –για τις οποίες η πρόσβαση σε χρηματοδοτήσεις είναι ιδιαίτερα δύσκολη υπό τις παρούσες δυσμενείς οικονομικές συνθήκες– και στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές της Ευρώπης. Κατά τη διάρκεια αυτής της τριετίας η ΕΤΕπ συνέβαλε στη χρηματοδότηση περίπου 160 000 μικρομεσαίων επιχειρήσεων και στήριξε τις λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές της Ευρώπης με τη χρηματοδότηση περίπου 430 έργων.

Ο Πρόεδρος της ΕΤΕπ, κ. Philippe Maystadt, δήλωσε τα εξής: «Εκπληρώσαμε την αποστολή μας να στηρίξουμε την ανάκαμψη στην Ευρώπη χρηματοδοτώντας έργα που προάγουν την ανάπτυξη, την καινοτομία και την απασχόληση, και είμαστε πολύ υπερήφανοι για το ύψος ρεκόρ στο οποίο ανήλθαν οι χρηματοδοτήσεις μας για έργα που συμβάλλουν στη δράση για το κλίμα. Η κινητήρια δύναμη πίσω από κάθε δραστηριότητά μας είναι η οικοδόμηση ενός καλύτερου και βιωσιμότερου μέλλοντος».

Οι χρηματοδοτήσεις της ΕΤΕπ για έργα που συμβάλλουν στη δράση για το κλίμα παραμένουν εστιασμένες στους τομείς της ενέργειας (ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ενεργειακή απόδοση) και των αειφόρων μεταφορών.

Η ΕΤΕπ προσπάθησε και επέτυχε να αυξήσει το μερίδιο που καταλαμβάνουν στο χαρτοφυλάκιό της οι χρηματοδοτήσεις για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ενεργειακή απόδοση. Το 2010 η Τράπεζα χορήγησε περισσότερα από 6 δισ. ευρώ για έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και περισσότερα από 2 δισ. ευρώ για έργα ενεργειακής απόδοσης. Τα εθνικά σχέδια δράσης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αποδείχθηκαν σημαντικοί παράγοντες προώθησης των επενδύσεων στον τομέα αυτόν, και η Τράπεζα προσέφερε την υποστήριξή της και στις τρεις αναδυόμενες τεχνολογίες (αιολική ενέργεια, ηλιακή ενέργεια και ενέργεια από βιομάζα). Όσον αφορά τον τομέα των μεταφορών, η ΕΤΕπ διαδραματίζει ηγετικό ρόλο στην προώθηση της ανάπτυξης ηλεκτρικών οχημάτων.

Παράλληλα, η ΕΤΕπ χορήγησε 2 δισ. ευρώ σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη χρηματοδότηση της δράσης για το κλίμα το 2010. Κατά την επόμενη τριετία η Τράπεζα θα εντείνει σημαντικά την υποστήριξή της σε βιώσιμα ενεργειακά έργα στις χώρες αυτές, χάρη στη συμφωνηθείσα αύξηση των κεφαλαίων του «Μηχανισμού για την Ενεργειακή Αειφορία» κατά 1,5 δισ. ευρώ, κατόπιν της οποίας οι πόροι του ανέρχονται συνολικά σε 4,5 δισ. ευρώ. Με την αύξηση αυτή, σε συνδυασμό με την προτεινόμενη χρηματοδοτική εντολή ύψους 2 δισ. ευρώ για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής (εντολή η οποία εξετάζεται επί του παρόντος από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο), η ΕΤΕπ είναι σε θέση να βοηθήσει σημαντικά την ΕΕ να επιτύχει και εκτός Ευρώπης τους στόχους της όσον αφορά τη δράση για το κλίμα σε παγκόσμιο επίπεδο.

Στο μέλλον, η ΕΤΕπ θα συμβάλει στην εφαρμογή της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και στην επίτευξη των στόχων της ΕΕ όσον αφορά το κλίμα καθώς και των στόχων της εξωτερικής πολιτικής της. Η ΕΤΕπ θα εξακολουθήσει να παρέχει μακροπρόθεσμες χρηματοδοτήσεις και τεχνική εμπειρογνωσία, και θα προσπαθήσει να αναπτύξει από κοινού με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή νέα μέσα, τα οποία θα προσφέρουν αυξημένες δυνατότητες ανάληψης κινδύνων σε τομείς προτεραιότητας όπως τα έργα υποδομής και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Το 2010 η Τράπεζα κατέγραψε καθαρά κέρδη ύψους 2,1 δισ. ευρώ.

Σημείωμα για τον εκδότη:

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων είναι η τράπεζα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη χορήγηση μακροπρόθεσμων χρηματοδοτήσεων.

Η κύρια αποστολή της είναι να συμβάλλει στην ολοκλήρωση, την ισόρροπη ανάπτυξη και την οικονομική και κοινωνική συνοχή των κρατών μελών της ΕΕ.

Εκτός από τη στήριξη επενδύσεων στα κράτη μέλη της ΕΕ, στις δραστηριότητες της ΕΤΕπ περιλαμβάνεται επίσης η χρηματοδότηση επενδύσεων στα μελλοντικά κράτη μέλη και στις χώρες εταίρους της ΕΕ.

H ΕΤΕπ αντλεί από τις κεφαλαιαγορές σημαντικά κεφάλαια, τα οποία δανείζει με ευνοϊκούς όρους για τη χρηματοδότηση επενδύσεων που προάγουν τους στόχους της ΕΕ.

Η ΕΤΕπ είναι ο μεγαλύτερος υπερεθνικός εκδότης δανείων και η μονίμως υψηλή (ΑΑΑ) πιστοληπτική ικανότητά της βασίζεται στη σταθερή υποστήριξη που της παρέχουν οι μέτοχοί της, στην ισχυρή κεφαλαιακή της βάση, στην εξαιρετική ποιότητα του ενεργητικού της, στη συντηρητική διαχείριση των κινδύνων της και στην υγιή στρατηγική που εφαρμόζει για τη χρηματοδότησή της.

Τα έργα που συμβάλλουν στη δράση για το κλίμα είναι έργα στους ακόλουθους τομείς: ενεργειακή απόδοση, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, μεταφορές, δασοκομία, έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία, και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Για να υπαχθούν στην κατηγορία αυτή πρέπει να πληρούν αυστηρά κριτήρια όσον αφορά τη συμβολή τους στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, τους στόχους ενεργειακής απόδοσης ή την παγίδευση του διοξειδίου του άνθρακα. Στην κατηγορία «δράση για το κλίμα» υπάγονται μόνον έργα που εφαρμόζουν τις πιο καινοτόμες τεχνολογίες (π.χ. ηλιακή ενέργεια, αιολική ενέργεια, ενέργεια από βιομάζα) ή έργα που περιλαμβάνουν ένα σκέλος σχετικό με την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή το οποίο αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το 50% του συνολικού τους κόστους.

The President’s speech and his Powerpoint presentation are available on www.eib.org/press

Επαφές με τον Τύπο:

Rainer Schlitt: E-mail: r.schlitt@eib.org, Κινητό τηλ.: (+352) 621 36 25 09;

Sabine Parisse: E-mail: s.parisse@eib.org, Κινητό τηλ.: (+352) 621 45 91 59;

Γραμματεία του Γραφείου Τύπου: E-mail: press@eib.org, Τηλ.: (+352) 43 79 – 21000; Φαξ: (+352) 43 79 – 61000

Γενικές πληροφορίες:

Γραφείο Πληροφοριών ΕΤΕπ

E-mail: info@eib.org, Τηλ.: (+352) 43 79 – 22000; Φαξ: (+352) 43 79 – 62000


Side Bar