Navigation path

Left navigation

Additional tools

BEI/11/21

Lucemburk, 22. února 2011

Rok 2010: rekordní objem úvěrů EIB na realizaci opatření proti změně klimatu

Lucemburk, 22. února 2011 - Evropská investiční banka (EIB) zvýšila objem svých úvěrů na projekty spočívající v realizaci opatření proti změně klimatu na 19 mld. EUR, což představuje 30 % veškerých úvěrů, které banka poskytla v Evropské unii (EU) v roce 2010. Ve srovnání s rokem 2009, kdy EIB pro tento účel poskytla 16 mld. EUR, se jedná o podstatný nárůst, který lze považovat za nový mezník v oblasti podpory udržitelného růstu a budování budoucnosti s nízkými emisemi uhlíku v Evropě.

V roce 2010 dosáhly celkové úvěry EIB objemu 72 mld. EUR (63 mld. EUR v EU a 9 mld. EUR mimo EU) a podpořily přibližně 460 projektů velkého rozsahu. Tento výsledek znamená, že banka přizpůsobuje svoji činnost hospodářskému prostředí a postupně se vrací na úroveň před krizí.

EIB nadále významně přispívala k oživení evropské ekonomiky. V uplynulých třech letech vyplatila dodatečný podpůrný balíček v objemu 61 mld. EUR, což je o 11 mld. EUR více, než se původně předpokládalo. Příjemci tohoto výjimečně vysokého objemu prostředků byly zejména malé a střední podniky (MSP), které se v obtížných hospodářských podmínkách těžko dostávaly ke zdrojům financování, a méně rozvinuté regiony v Evropě. Během uvedeného tříletého období získalo od EIB finanční prostředky přibližně 160 000 MSP. V méně rozvinutých regionech Evropy financovala banka v tomto období zhruba 430 projektů.

Prezident EIB Philippe Maystadt řekl: „Splnili jsme své poslání, pokud jde o podporu hospodářského oživení v Evropě, jelikož jsme financovali projekty stimulující růst, inovace a vytváření pracovních míst, a jsme velmi pyšní na rekordní objem úvěrů, které jsme poskytli na realizaci opatření proti změně klimatu. Vybudování lepší a udržitelnější budoucnosti je hnací silou všeho, co děláme.”

Pokud jde o projekty spočívající v realizaci opatření proti změně klimatu, EIB se nadále soustřeďuje na energetiku (energie z obnovitelných zdrojů a energetická účinnost) a na udržitelnou dopravu.

Banka ve svém portfoliu úspěšně zvýšila rozsah financování projektů energie z obnovitelných zdrojů a energetické účinnosti. V roce 2010 poskytla na projekty energie z obnovitelných zdrojů více než 6 mld. EUR a na projekty energetické účinnosti více než 2 mld. EUR. Vnitrostátní akční plány na podporu energie z obnovitelných zdrojů významně stimulovaly investice v těchto oblastech a banka podpořila vznikající technologie vztahující se k energii ze tří obnovitelných zdrojů (využití energie větru, slunce a biomasy). V odvětví dopravy hraje EIB významnou úlohu v oblasti investic do vývoje elektrických vozidel.

Pokud jde o země mimo EU, EIB jim v roce 2010 poskytla na realizaci opatření proti změně klimatu 2 mld. EUR. V příštích třech letech banka financování projektů udržitelné energie v těchto zemích podstatně posílí, a to díky schválenému zvýšení finančních zdrojů nástroje pro energetickou udržitelnost (Energy Sustainability Facility) o 1,5 mld. EUR na částku 4,5 mld. EUR. V kombinaci s navrženým mandátem pro změnu klimatu, na který by měla být vyčleněna částka 2 mld. EUR (a který v současné době projednává Evropský parlament a Rada), bude banka schopná pomoci EU realizovat její globální cíle v oblasti opatření proti změně klimatu mimo Evropu.

V budoucnosti EIB přispěje k realizaci strategie Evropa 2020, cílů EU v oblasti opatření proti změně klimatu a cílů vnější politiky EU. EIB bude nadále poskytovat dlouhodobé zdroje financování a technické poradenství a bude usilovat o vyvinutí nových nástrojů ve spolupráci s Komisí s cílem zvýšit schopnost nést rizika v prioritních odvětvích, např. v oblasti infrastruktury a v sektoru MSP.

V roce 2010 vykázala banka čistý zisk ve výši 2,1 mld. EUR.

Související informace:

Evropská investiční banka je bankou Evropské unie specializující se na poskytování dlouhodobých úvěrů.

Jejím hlavním úkolem je přispívat k integraci, vyváženému rozvoji a hospodářské a sociální soudržnosti členských států EU.

Vedle podporování projektů v členských státech se její úvěrová činnost zaměřuje i na financování investic v budoucích členských státech EU a v partnerských zemích EU.

EIB získává vysoké objemy finančních prostředků na kapitálových trzích a tyto prostředky za výhodných podmínek půjčuje na realizaci projektů podporujících dosažení politických cílů EU.

EIB je největším nadnárodním emitentem dluhopisů, kterému je soustavně udělován rating AAA. Toto hodnocení se opírá o širokou podporu akcionářů, silnou kapitálovou základnu, vysokou kvalitu aktiv, obezřetné řízení rizik a zdravou strategii v oblasti získávání zdrojů financování.

Projekty spočívající v realizaci opatření proti změně klimatu jsou projekty v těchto oblastech: energetická účinnost, energie z obnovitelných zdrojů, doprava, lesnictví, výzkum, vývoj a inovace (VVI) a přizpůsobení se změnám klimatu. Projekt zařazený do této kategorie musí splňovat přísná kritéria z hlediska jeho přínosu ke snížení CO2, dosažení cílů energetické účinnosti nebo ukládání CO2. Za projekty spočívající v realizaci opatření proti změně klimatu lze považovat pouze nejinovativnější technologie (např. s využitím energie slunce, větru či biomasy). Alternativně lze požadovat, aby složka přizpůsobení se změnám klimatu představovala nejméně 50 % celkových nákladů projektu.

The President’s speech and his Powerpoint presentation are available on www.eib.org/press

Kontakt s tiskovým odborem:

Rainer Schlitt, e-mail: r.schlitt@eib.org; mobilní tel: (+352) 621 36 25 09;

Sabine Parisse, e-mail: s.parisse@eib.org; mobilní tel: (+352) 621 45 91 59;

Sekretariát tiskového odboru: e-mail: press@eib.org; tel: (+352) 43 79 – 21000; fax: (+352) 43 79 – 61000

Obecné dotazy:

Infodesk EIB

e-mail: info@eib.org; tel: (+352) 43 79 – 22000; fax: (+352) 43 79 – 62000


Side Bar