Navigation path

Left navigation

Additional tools

BEI/11/21

Люксембург, 22 февруари 2011

ЕИБ осигурява рекордни суми за кредитиране на мерки срещу изменението на климата през 2010 г.

Люксембург, 22 февруари 2011 г. Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) увеличи финансовите средства за проекти за климата на 19 млрд. евро, което съставлява впечатляващите 30 % от общия размер на кредитите й в Европейския съюз (ЕС). Сравнена със 17 млрд. евро през предходната година, тази сума представлява нов жалон в подкрепа на устойчивия растеж и изграждането на нисковъглеродното бъдеще на Европа и на света.

Общият размер на кредитите на ЕИБ през 2010 г., в помощ на близо 460 мащабни проекта, достигна 72 млрд. евро, от които 63 млрд. евро - в ЕС и 9 млрд. евро - извън ЕС. Така постепенно се възстановява равнището преди кризата, в хода на приспособяването на дейността на банката към икономическата среда.

ЕИБ продължи да оказва решаваща подкрепа за възстановяването на Европа и приключи предоставянето на допълнителен помощен пакет от 61 млрд. евро през изминалите три години, което е с 11 млрд. евро повече от предварително предвиденото. Малките и средните предприятия (МСП), за които е изключително трудно да си осигурят достъп до средства на фона на икономическите затруднения, както и по-изостаналите райони в Европа, са основни ползватели на тази извънредна помощ. През изминалите три години близо 160 000 МСП са се възползвали от отпуснатите от ЕИБ средства. През същия период по-слабо развитите райони в Европа са подпомогнати чрез финансиране на повече от 430 проекта.

По думите на президента на ЕИБ, Филип Мейстад: „Изпълнихме мисията си за подпомагане на възстановяването на Европа чрез финансиране на проекти, които дават тласък на растежа, иновациите и създаването на работни места и сме особено горди с рекордния размер средства за климатични проекти. Двигателят на всичко, което правим, е изграждането на по-добро и по-устойчиво бъдеще.”

В основата на помощта на ЕИБ за проекти, които са насочени срещу изменението на климата, остава енергетиката (възобновяеми източници и енергийна ефективност) и устойчивостта на транспорта.

Банката успя да увеличи дела на възобновяемите енергийни източници и енергийната ефективност в своя портфейл. През 2010 г. над 6 млрд. евро се вливат в проекти за възобновяема енергия и над 2 млрд. евро – в проекти за енергийна ефективност. Националните планове за действие за възобновяема енергия се доказаха като важно средство за инвестиции в тази област и трите нови технологии (ветрова, слънчева и биомаса) получиха подкрепа. ЕИБ играе водеща роля в транспортния сектор чрез подпомагане на разработката на електромобили.

През 2010 г. страните извън ЕС са финансирани с 2 млрд. евро за мерки в областта на изменението на климата. През следващите три години, банката ще засили значително подкрепата си за проекти за енергийна устойчивост в тези страни. Това се дължи на договореното увеличение от 1,5 млрд. евро по линия на Механизма за енергийна устойчивост, чийто размер ще достигне общо 4,5 млрд. евро. В съчетание с предложените 2 млрд. евро за изменението на климата (в момента предмет на обсъждане в Европейския парламент и в Съвета), това поставя банката в добри позиции да съдейства на ЕС за изпълнение на глобалните цели във връзка с промяната на климата извън Европа.

С оглед на бъдещето, стратегическата насоченост на ЕИБ ще спомогне за изпълнението на стратегията „Европа 2020”, целите по мерките срещу изменението на климата на ЕС и целите, заложени във външната политика. ЕИБ ще продължи да предоставя дългосрочно финансиране и техническа експертна помощ и ще се стреми да разработва нови инструменти заедно с Комисията, за да изгради допълнителен капацитет за поемане на риска в приоритетни сектори като инфраструктурата и МСП.

През 2010 г. банката отчита чиста печалба от над 2,1 млрд. евро.

Бележка към издателя:

Европейската инвестиционна банка е банката на ЕС за дългосрочно кредитиране.

Основната й задача е да подпомага интеграцията, балансираното развитие и икономическото и социалното сближаване на държавите членки на ЕС.

Освен че подпомага проекти в държавите членки, банката предоставя кредитни средства за инвестиции в бъдещи държави членки на ЕС и страни партньори на ЕС.

ЕИБ привлича внушителни по размер средства на капиталовите пазари, които предоставя при изгодни условия за съобразени с политическите цели на ЕС проекти.

Банката е най-големият наднационален кредитополучател и неизменният й рейтинг AAA се дължи на солидна акционерна подкрепа, надеждна капиталова основа, първокачествени активи, консервативно управление на риска и стабилна кредитна стратегия.

Проекти за противодействие на изменението на климата: банката прилага подход за усъвършенстване „в хода на обичайната дейност” по отношение на всички свои проекти, що се отнася до възможността за ограничаване на емисиите от въглероден диоксид, използването на най-чистите налични технологии и т.н. Наред с това, банката има конкретна цел за определени проекти за климата. Тези проекти са в областта на енергийната ефективност, възобновяемата енергия, транспорта, горското стопанство, иновациите (НИРИД) и приспособяването, като спрямо тях се прилагат по-строги критерии за намаляване на CO2, енергийна ефективност, отвеждане на CO2, признаване за нови технологии (слънчева, ветрова и биомаса) или компонента за приспособяване, който трябва да съставлява най-малко 50 % от всички разходи по проекта.

The President’s speech and his Powerpoint presentation are available on www.eib.org/press

Лица за връзка с пресата:

Райнер Шлит (Rainer Schlitt): Ел. поща: r.schlitt@eib.org; Gsm: (+352) 621 36 25 09;

Сабине Парис (Sabine Parisse): Ел. поща: s.parisse@eib.org; Gsm: (+352) 621 45 91 59;

Секретариат на службата за връзка с пресата: E-mail: press@eib.org;

Tel.: (+352) 43 79 – 21000; Факс: (+352) 43 79 – 61000

Общи въпроси:

Информационна служба на ЕИБ

Ел. поща: info@eib.org; Тел.: (+352) 43 79 – 22000; Факс: (+352) 43 79 – 62000


Side Bar