You are here:

Статистика и проучвания на общественото мнение

Статистически данни

Най-често проверявани статистически данни

  • БВП на глава от населението, изразен в стандарти на покупателна способност Избор на превод за предходната връзка English (en)
  • Темп на растеж на БВП - процентно изменение спрямо предходната година Избор на превод за предходната връзка English (en)
  • Общо население Избор на превод за предходната връзка English (en)
  • Равнище на безработица Избор на превод за предходната връзка English (en)
  • Равнище на заетост Избор на превод за предходната връзка English (en)
  • Инфлация (месечна) Избор на превод за предходната връзка English (en)
  • Инфлация (годишна) Избор на превод за предходната връзка English (en)

Проучвания на общественото мнение

  • Обществено мнение - Евробарометър Избор на превод за предходната връзка English (en) français (fr)

    Проучвания и изследвания на европейска тематика от 1973 г. насам