You are here:

Podkladové materiály pre vydavateľov a autorov

Vydavateľstvá

 • Úrad pre publikácie

  Medziinštitucionálny úrad zodpovedný za publikovanie dokumentov, brožúr a kníh vydaných inštitúciami, agentúrami a inými orgánmi EÚ

 • Fórum vydavateľov Európskej únie

  Informácie týkajúce sa šírenia a prekladu publikácií EÚ

 • Logo EÚ

  Logo EÚ na stiahnutie a informácie o jeho povolenej reprodukcii

 • Emblémy európskych inštitúcií a orgánov

  Úplný zoznam emblémov a log európskych inštitúcií a ostatných orgánov

 • Autori

 • Prehľadný jazykový sprievodca eurožargónom

  Najčastejšie spojenia a pojmy eurožargónu

 • Glosár

  Výklad odbornej a právnickej terminológie

 • Eurovoc

  Viacjazyčný tezaurus pojmov týkajúcich sa politiky, práva, ekonómie a ďalších oblastí súvisiacich s EÚ

 • Na prevzatie

  Vydavateľstvá

  Autori

  Vydavateľstvá

  Autori