Transport


EU:s transportpolitik tar upp frågor som är gemensamma för alla EU-länder, t.ex. trängsel på vägarna och i luften, oljeberoende och växthusgasutsläpp. EU finansierar transportinfrastruktur för att den ska hålla samma standard i hela EU. Man vill också se till att EU:s transportsektor kan konkurrera på den globala marknaden som utvecklas snabbt.

Stora utmaningar för EU:s transportsektor

I takt med att våra samhällen blir alltmer mobila försöker EU hjälpa transportsektorn att lösa flera problem:

Två höghastighetståg från olika tågbolag © EU

Nya höghastighetståg i EU – säkert, bekvämt och miljövänligt.

 • Trafikstockningar drabbar både väg- och flygtrafiken och kostar omkring 1 procent av EU:s BNP varje år. Dessutom kommer både gods- och passagerartrafiken att öka.
 • Oljeberoendet – trots att transporterna har blivit mer energieffektiva står oljan fortfarande för 96 procent av energibehovet. Oljan kommer allt oftare från oroliga delar av världen och oljetillgångarna kommer dessutom att krympa under de närmaste årtiondena. År 2050 beräknas oljepriset vara mer än dubbelt så högt som 2005.
 • Växthusgasutsläppen – senast 2050 måste EU minska utsläppen från transporter med 60 procent jämfört med 1990 års nivåer om vi ska kunna begränsa den globala uppvärmningen till bara 2ºC.
 • Infrastrukturen varierar i EU. Bland annat är det få länder i östra EU som har höghastighetsjärnvägar. De vanliga järnvägslinjerna är dessutom ofta i dåligt skick.
 • Konkurrens – EU:s transportsektor står inför ökad konkurrens från transportmarknader i andra regioner som utvecklas snabbt.

Översikt av transportstatistik: Resultattavla för transport English (en)

Tabeller och diagram om transport:

 • 0 till 10 English (en)
 • Koppla samman för bättre konkurrens English (en)
EU:s transporter i siffror English

EU:s resultat hittills

Tack vare EU:s politik har transportsektorn utvecklats mycket de senaste 20 åren. Vi har fått:

 • säkrare transporter i luften, till sjöss och på vägarna
 • rimliga arbetstider för dem som arbetar i transportbranschen
 • större transportutbud för privatresenärer och företag
 • lägre utsläpp
 • renare transporter tack vare ny teknik.

20 års transportresultat (broschyr på engelska) English

Ökad konkurrens inom transportsektorn

Vägtrafiken – Lastbilar får nu köra i andra EU-länder och behöver inte längre köra hem tomma från sina utlandsresor. De nya reglerna främjar konkurrensen, förbättrar gods- och passagerarservicen, minskar kostnaderna och ger effektivare resor och därmed lägre utsläpp. Säkerheten har också ökat tack vare enhetliga tekniska standarder.

Flyget – det har blivit lättare och billigare att flyga tack vare fler flygbolag, nya flyglinjer och fler förbindelser mellan många flygplatser i Europa. Det gemensamma europeiska luftrummet English bidrar till utvecklingen. Genom de så kallade open skies English (en) -avtalen kan alla flygbolag i EU flyga från alla flygplatser i EU till en stad i ett annat land. Det finns även sådana avtal med USA, Kanada, Israel, Västra Balkan, Marocko, Jordanien, Georgien och Moldavien och fler är på väg.

Järnvägen – Alla licensierade järnvägsbolag kan nu erbjuda sina tjänster i EU. Många tågresenärer har sparat tid och pengar de senaste åren tack vare höghastighetstrafiken som snabbt har utvidgats. Ytterligare förbättringar är på gång.

Sjöfarten – 75 procent av EU:s handel med andra länder och 40 procent av godstrafiken inom EU sker till sjöss och omkring 400 miljoner resenärer använder europeiska vattenvägar varje år. Tack vare avregleringen av sjöfarten kan rederierna bedriva verksamhet och röra sig fritt i andra EU-länder. 2014 kom ministerrådet och Europaparlamentet överens om att fram till 2025 stödja utvecklingen av ett stomnät av tankstationer för flytande naturgas vid de viktiga kusthamnar som bildar det transeuropeiska nätet, samt landströmsförsörjning.

Passagerarrättigheter i EU

Resenärer i EU har ett antal passagerarrättigheter.

Ladda ner appen om passagerarrättigheterna på mobilen (på ditt eget språk)

Säkerheten på vägarna, i luften och till sjöss

 • Antalet dödsoffer på Europas vägar halverades mellan 1992 och 2010 (från 70 000 till 31 000). Mellan 2010 och 2013 minskade antalet med ytterligare 17 procent. EU är alltså på väg att uppnå sitt mål om att på nytt halvera antalet dödsoffer i trafiken senast 2020.
 • Flygbolag med bristande säkerhet får inte flyga till och från EU.
 • Sjösäkerhetsreglerna har skärpts, bland annat med hjälp av strängare fartygsinspektioner, straff för utsläpp som orsakats av grov oaktsamhet och snabbare utfasning av fartyg med enkelskrov.
 • EU har fastställt säkerhetsstandarder och finansierar bara nya infrastrukturprojekt som uppfyller dem.
 • EU arbetar med organisationer som Internationella civila luftfartsorganisationen English och Internationella sjöfartsorganisationen English för att främja säkerhetsstandarder internationellt.

Smarta och hållbara transporter

Trafik i Londons centrum © Shutterstock

London var den första huvudstad som började ta betalt av bilister som vill köra in i city.

EU stöder forskning om miljövänliga transporter. En ny EU-lag DeutschEnglisheesti keelfrançais vill öka antalet alternativa tankningsstationer i hela EU med hjälp av enhetliga standarder för utformning och användning, bl.a. en standardiserad stickkontakt för att ladda elektriska bilar.

Transportinfrastruktur och finansiering

Ett centralt mål för EU:s transeuropeiska nät är att skapa ett nät med olika transportmedel så att man kan koppla samman de större städerna och föra EU:s västra och östra regioner närmare varandra. Det är även viktigt att minska välståndsklyftorna och begränsa klimatförändringarna.

Transportinfrastrukturen finansieras av Fonden för ett sammanlänkat Europa English som har en budget på upp till 50 miljarder euro för 2014–2020. Det bidrar till att skapa effektiva, hållbara och välintegrerade transeuropeiska nätverk för transporter, energi, bredband och digitala tjänster.

Förutom offentlig finansiering behöver vi nya och rättvisa transportavgifter enligt principerna ”förorenaren betalar” och ”användaren betalar”.

Till början

Transport

Manuskriptet uppdaterat i november 2014

Broschyren ingår i serien ”Insyn i EU-politiken”


Till börjanHåll dig uppdaterad

Facebook

 • Europeiska trafikantveckanEnglish (en)

Till början

KONTAKT

Allmänna frågor om EU

Ring
00 800 6 7 8 9 10 11 Läs mer om tjänsten

Skicka din fråga

Kontaktuppgifter och besöksadresser till institutionerna, presskontakter

Hjälp oss att bli bättre!

Hittade du vad du letade efter?

JaNej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?