Politika EÚ v oblasti dopravy


Politika EÚ v oblasti dopravy sa sústredí na riešenie problémov, ktoré sa týkajú všetkých krajín EÚ, ako napr. preťaženie cestnej a leteckej dopravy, závislosť od ropy a emisie skleníkových plynov. Poskytuje finančné prostriedky na zabezpečenie rovnakej úrovne dopravnej infraštruktúry v celej EÚ. Ďalším cieľom je zabezpečenie konkurencieschopnosti európskeho dopravného sektora na rýchlo sa rozvíjajúcom svetovom trhu.

Hlavné výzvy odvetvia dopravy v EÚ

Naša spoločnosť sa stáva čoraz mobilnejšou. Politika EÚ by mala pomáhať pri riešení hlavných výziev, ktorým čelia dopravné systémy.

Dva vysokorýchlostné vlaky s logami rôznych európskych železničných spoločností © EÚ

Nové vysokorýchlostné železničné spojenia v EÚ – bezpečné, pohodlné a šetrné voči životnému prostrediu

 • Preťaženie sa týka cestnej, ako aj leteckej dopravy a vytvára náklady vo výške približne 1 % ročného HDP. Okrem toho by sa rozsah nákladnej a osobnej dopravy mal zvyšovať.
 • Závislosť od ropy – napriek zlepšeniam v oblasti energetickej účinnosti je podiel ropy na pohonných látkach 96 %. Ropa bude v nasledujúcich desaťročiach čoraz vzácnejšia a jej zdrojom budú v narastajúcej miere nestabilné regióny sveta. Predpokladá sa, že do roku 2050 sa jej cena v porovnaní s rokom 2005 zdvojnásobí.
 • Emisie skleníkových plynov – ak globálne otepľovanie nemá presiahnuť 2 ºC, musí EÚ do roku 2050 znížiť emisie v doprave o 60 % (v porovnaní s hodnotami z roku 1990).
 • Infraštruktúra v EÚ je nesúrodá. Je napríklad len málo východoeurópskych členských štátov, ktoré majú vybudované vysokorýchlostné železničné trate. Navyše ich konvenčné železničné trate sú často v žalostnom stave.
 • Hospodárska súťaž – odvetvie dopravy EÚ musí čeliť narastajúcej konkurencii zo strany rýchlo sa rozvíjajúcich dopravných trhov v iných regiónoch sveta.

Prehľad štatistík o doprave: Hodnotiaca tabuľka dopravy English (en)

Infografika o doprave:

 • 0 až 10 English (en)
 • Prepojiť s cieľom konkurovať English (en)
Doprava EÚ v číslach: štatistická príručka English

Úspechy EÚ v odvetví dopravy

Vďaka politike EÚ sa za posledných 20 rokov dosiahol v európskom odvetví dopravy značný pokrok:

 • bezpečnejšia letecká, námorná a cestná doprava,
 • prijateľný pracovný čas pre ľudí pracujúcich v dopravnom priemysle,
 • väčší výber dopravných možností pre cestujúcich a podniky,
 • menej znečistenia,
 • technologický pokrok smerom k ekologickejšej doprave.

20 rokov úspechov v doprave (brožúra) English

Väčšia konkurencia v odvetví dopravy v EÚ – prínos

Cestná doprava – nákladné vozidlá je možno prevádzkovať aj v iných krajinách než v tých, v ktorých sú registrované, v dôsledku čoho sa už nemusia z medzinárodných ciest vracať prázdne. Tieto nové flexibilné opatrenia stimulujú hospodársku súťaž, zvyšujú kvalitu nákladnej a osobnej dopravy, znižujú náklady a zefektívňujú cestovanie, čím prispievajú k zníženiu znečistenia ovzdušia. Spoločné technické normy takisto zlepšili úroveň bezpečnosti.

Letecká doprava – lacnejšie a jednoduchšie cestovanie – nové letecké spoločnosti, väčší počet destinácií a stovky leteckých liniek spájajúcich mnohé letiská v celej Európe. Iniciatíva EÚ Jednotné európske nebo English pomáha v pokračovaní tohto trendu. Dohody o otvorenom nebi English (en) umožňujú všetkým leteckým spoločnostiam z EÚ lietať z ktoréhokoľvek letiska v Únii do ktoréhokoľvek mesta v inej krajine. Tieto dohody Únia uzavrela s USA, Kanadou, Izraelom, krajinami západného Balkánu, Marokom, Jordánskom, Gruzínskom a Moldavskom, pričom dohody s ďalšími krajinami sú v štádiu prípravy.

Železničná doprava – všetky licencované železničné spoločnosti môžu teraz ponúkať svoje služby na území celej EÚ. V posledných rokoch sa vysokorýchlostná železničná sieť značne rozrástla, čo cestujúcim šetrí čas a peniaze. Ďalšie zlepšenia sa pripravujú.

Námorná doprava – 75 % obchodu EÚ s inými krajinami a 40 % nákladnej dopravy v Európe sa prepraví po mori. Európske vodné cesty každoročne využíva takmer 400 miliónov cestujúcich. Otvorenie trhu s námornou dopravou umožnilo prepravným spoločnostiam voľne podnikať aj v iných krajinách. V roku 2014 sa Rada a Európsky parlament dohodli, že podporia vytvorenie základnej siete čerpacích staníc skvapalneného zemného plynu v kľúčových prístavoch transeurópskej siete , ako aj pobrežného zásobovania elektrickou energiou, a to do roku 2025.

Práva cestujúcich v EÚ

Záujmy cestujúcich v EÚ sú chránené širokou paletou práv.

Stiahnite si aplikáciu o právach cestujúcich do vášho smartfónu vo vašom jazyku

Bezpečnosť cestnej, leteckej a námornej dopravy

 • V rokoch 1992 až 2010 klesol počet smrteľných dopravných nehôd na európskych cestách o polovicu (zo 70 000 na 31 000). V období medzi rokmi 2010 a 2013 tento počet klesol o ďalších 17 %. Znamená to, že EÚ je na dobrej ceste dosiahnuť svoj strategický cieľ znížiť do roku 2020 počet smrteľných nehôd na cestách na polovicu.
 • EÚ zakázala činnosť nebezpečných leteckých spoločností v Európe.
 • Zaviedli sa prísnejšie pravidlá v oblasti námornej bezpečnosti. Týkajú sa prísnejších lodných kontrol, sankcií za znečistenie životného prostredia v dôsledku hrubej nedbanlivosti a rýchlejšieho postupného vyradenia tankerov s jednoduchým trupom.
 • EÚ stanovuje normy v oblasti bezpečnosti a ochrany a financuje iba také nové infraštruktúrne projekty, ktoré spĺňajú tieto normy.
 • EÚ presadzuje normy bezpečnosti a ochrany na celom svete prostredníctvom spolupráce s organizáciami, ako je Medzinárodná organizácia civilného letectva English a Medzinárodná námorná organizácia English.

Inteligentná a udržateľná doprava

Doprava v centre Londýna © Shutterstock

Londýn začal ako prvé hlavné mesto vyberať poplatky za vjazd do centra.

EÚ podporuje výskum a účinné zavádzanie nových ekologických dopravných technológií. Nové právne predpisy EÚ DeutschEnglisheesti keelfrançais rozšíria počet alternatívnych čerpacích staníc v Európe tým, že vytvoria jednotné normy, pokiaľ ide o ich dizajn a požitie vrátane štandardnej prípojky na nabíjanie elektrických vozidiel.

Dopravná infraštruktúra a financovanie

Kľúčovým cieľom politiky EÚ v oblasti transeurópskych sietí je vytvorenie siete rôznych spôsobov prepravy, čím sa prepoja veľké mestá a priblížia západné a východné regióny EÚ. Ďalším dôležitým cieľom je pomôcť vyrovnať rozdiely v prosperite a obmedziť klimatické zmeny.

Dopravná infraštruktúra sa financuje z Nástroja na prepojenie Európy (NPE) English, ktorý disponuje rozpočtom vo výške 50 mld. EUR na roky 2014 – 2020. Prostredníctvom neho sa pomôže pri vytváraní účinných, udržateľných a riadne integrovaných transeurópskych sietí pre dopravu, energetiku, širokopásmové pripojenie a digitálne služby.

Okrem verejného financovania je potrebný nový prístup k problematike poplatkov za dopravu s cieľom vytvoriť spravodlivé finančné prostredie, v ktorom sa uplatňujú zásady „znečisťovateľ platí“ a „používateľ platí“.

Na začiatok

Doprava

Rukopis bol aktualizovaný v november 2014

Táto publikácia je súčasťou série „Politiky Európskej únie“


Na začiatokZostaňte s nami

Facebook

 • Európsky týždeň mobilityEnglish (en)

Na začiatok

Pomôžte nám zlepšiť sa

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

ÁnoNie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?