Navigačný riadok

Doprava


Nárast mobility má za následok, že politika EÚ v oblasti dopravy sa sústredí na riešenie konkrétnych problémov, ktoré sa týkajú všetkých krajín EÚ, ako napr. preťaženie (cestnej a leteckej) dopravy, závislosť na rope a emisie skleníkových plynov. Európska únia presadzuje stratégiu, ktorá má zlepšiť infraštruktúru dopravy tak, aby dosahovala v celej EÚ určitý štandard a posilniť konkurencieschopnosť európskeho odvetvia dopravy na rýchlo sa rozvíjajúcom globálnom trhu.

Hlavné výzvy pre odvetvie dopravy v EÚ

Keďže sa naša spoločnosť stáva čoraz mobilnejšou, politika EÚ by mala pomáhať pri riešení hlavných problémov, ktorým čelia dopravné systémy:

Dva vysokorýchlostné vlaky s logami rôznych európskych železničných spoločností © EÚ

Nové vysokorýchlostné železničné spojenia v EÚ ponúkajú Európanom bezpečný, rýchly, pohodlný a ekologický spôsob dopravy.

 • preťaženie cestnej a leteckej dopravy – náklady na preťaženie dosahujú približne 1 % ročného HDP, pričom objem nákladnej a osobnej dopravy v budúcnosti ďalej porastie
 • závislosť na rope – doprava sa síce stala energeticky efektívnejšou, ale ropa má na pohonných látkach naďalej 96-percentný podiel. Ropa bude v nasledujúcich desaťročiach čoraz vzácnejšia a jej zdrojom budú v narastajúcej miere nestabilné regióny sveta. Očakáva sa, že do roku 2050 sa cena ropy v porovnaní s rokom 2005 viac ako zdvojnásobí
 • emisie skleníkových plynov – ak globálne otepľovanie nemá presiahnuť 2 ºC, EÚ musí do roku 2050 znížiť emisie v doprave o 60 % (a celkovo o 80 – 90 %) v porovnaní s hodnotami z roku 1990
 • infraštruktúra – jej úroveň v EÚ nie je rovnomerná. Napríklad väčšina východných členských štátov často nedisponuje vysokorýchlostnými železničnými traťami a konvenčná železničná infraštruktúra je obvykle v zlom stave.
 • hospodárska súťaž – odvetvie dopravy EÚ musí čeliť narastajúcej konkurencii na rýchlo sa rozvíjajúcich dopravných trhoch v iných regiónoch sveta.

Prehľad štatistík týkajúcich sa dopravy nájdete tu:
Prepojenie s cieľom konkurovať: informačné grafy o doprave English (en)
Doprava 2050: 50 faktov a údajov

Doterajšie úspechy EÚ

Vďaka politike EÚ dosiahlo európske odvetvie dopravy za posledných 20 rokov pokrok v mnohých oblastiach:

 • bezpečnejšia letecká, námorná a cestná doprava;
 • prijateľný pracovný čas pre ľudí pracujúcich v dopravnom priemysle;
 • väčší výber dopravných možností pre cestujúcich a podniky;
 • menej znečistenia;
 • technologický pokrok smerom k ekologickejšej doprave.

20 rokov úspechov v doprave (brožúra) English

Dosahy intenzívnejšej hospodárskej súťaže v európskom odvetví dopravy

Cestná doprava – nákladné vozidlá je možno prevádzkovať aj v iných krajinách než v tých, v ktorých sú registrované, v dôsledku čoho sa už nemusia z medzinárodných ciest vracať prázdne. Tieto nové flexibilné opatrenia stimulujú hospodársku súťaž, zvyšujú kvalitu nákladnej a osobnej dopravy, znižujú náklady a zefektívňujú cestovanie, čím napomáhajú k zníženiu znečistenia ovzdušia. Spoločné technické normy takisto zlepšili úroveň bezpečnosti.

Letecká doprava – lacnejšie a jednoduchšie cestovanie – nové letecké spoločnosti, väčší počet destinácií a stovky leteckých liniek spájajúcich letiská v celej Európe. Iniciatíva EÚ Jednotné európske nebo English pomáha v pokračovaní tohto trendu. Dohody o otvorenom nebi English (en) umožňujú všetkým leteckým spoločnostiam z EÚ lietať z ktoréhokoľvek letiska v Únii do ktoréhokoľvek mesta v iných krajinách. Tieto dohody Únia uzavrela s USA, krajinami západného Balkánu, Marokom, Jordánskom, Gruzínskom a Moldavskom, pričom dohody s ďalšími krajinami sú v štádiu prípravy.

Železničná doprava – všetky licencované železničné spoločnosti môžu teraz ponúkať svoje služby na území celej EÚ. V posledných rokoch sa vysokorýchlostná železničná sieť značne rozrástla, čo cestujúcim šetrí čas a peniaze. Ďalšie zlepšenia sa pripravujú.

Budúcnosť železničnej dopravy v Európe (video)

Námorná doprava – 75 % obchodu EÚ s inými krajinami a 40 % nákladnej dopravy v Európe sa prepraví na mori. Európske vodné cesty každoročne využíva takmer 400 miliónov cestujúcich. Otvorenie trhu s námornou dopravou umožnilo prepravným spoločnostiam voľne podnikať aj v iných krajinách.

Práva cestujúcich

Ochranu záujmov cestujúcich v EÚ zabezpečuje celý súbor práv.

Stiahnite si aplikáciu o právach cestujúcich (vo svojom jazyku) do svojho smartfónu

Bezpečnosť

 • V rokoch 1992 až 2010 klesol počet smrteľných dopravných nehôd na európskych cestách o polovicu (zo 70 000 na 31 000). Cieľom politiky EÚ v oblasti bezpečnosti na cestách je do roku 2020 znížiť tento počet o ďalších 50 %.
 • EÚ zakázala činnosť nebezpečných leteckých spoločností v Európe.
 • Boli zavedené prísnejšie pravidlá v oblasti námornej bezpečnosti. Týkajú sa prísnejších lodných kontrol, sankcií za znečistenie životného prostredia v dôsledku hrubej nedbalosti a rýchlejšieho postupného vyradenia tankerov s jednoduchým trupom.
 • EÚ ustanovuje normy v oblasti bezpečnosti a ochrany a financuje iba také nové infraštruktúrne projekty, ktoré spĺňajú tieto normy.
 • EÚ presadzuje normy bezpečnosti a ochrany na celom svete prostredníctvom spolupráce s organizáciami, ako je Medzinárodná organizácia civilného letectva English a Medzinárodná námorná organizácia English.

Inteligentná a udržateľná doprava

Doprava v centre Londýna © Shutterstock

Londýn začal ako prvé hlavné mesto vyberať poplatky za vjazd do centra.

EÚ podporuje výskum a účinné zavádzanie nových ekologických dopravných technológií. Nové právne predpisy EÚ majú za cieľ znížiť emisie oxidov uhlíka z automobilov a stimulovať ich palivovú úspornosť, ako aj využívanie alternatívnych palív.

Infraštruktúra a financovanie

Európska politika transeurópskych sietí, najmä jej časť týkajúca sa dopravnej infraštruktúry, sa zameriava na vytvorenie multimodálnej základnej siete, ktorá spojí veľké mestá a prepojí západnú a východnú časť EÚ. Celkový prístup EÚ k dopravnej infraštruktúre takisto zahŕňa podporu ďalších cieľov, napr. sociálnu súdržnosť a boj proti zmenám klímy.

Dopravná infraštruktúra je financovaná v rámci Nástroja na prepojenie Európy (CEF) English, ktorý disponuje rozpočtom vo výške 50 miliárd EUR na obdobie rokov 2014 – 2020 a ktorý bude podporovať rozvoj vysokovýkonných, udržateľných a vzájomne prepojených transeurópskych sietí v oblasti dopravy, energetiky a širokopásmových a digitálnych služieb.

Okrem verejného financovania je potrebný aj nový prístup k problematike poplatkov za dopravu s cieľom vytvoriť spravodlivé finančné prostredie, v ktorom sa uplatňuje zásada „znečisťovateľ platí“ a „používateľ platí“.

Na začiatok

Doprava

Uverejnené v decembri 2013

Táto publikácia je súčasťou série „Politiky Európskej únie“


Na začiatok


Videá


Zostaňte s nami

Facebook

 • Európsky týždeň mobilityEnglish (en)

Na začiatok

Pomôžte nám zlepšiť sa

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

ÁnoNie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?