Mogħdija tan-navigazzjoni

Il-politika tat-trasport tal-UE


Il-politika tat-trasport tal-UE tittratta kwistjonijiet li jolqtu lill-pajjiżi kollha tal-UE - il-konġestjoni tat-traffiku fit-triq u fl-ajru, id-dipendenza fuq iż-żejt u l-emissjonijiet tal-gassijiet b'effett serra. Hi tipprovdi finanzjament biex twassal l-infrastruttura tat-trasport sal-istess standard madwar l-UE kollha. Interess ieħor hu li s-settur tat-trasport tal-Ewropa jkun jista' jikkompeti f’suq globali li qed jiżviluppa b’mod mgħaġġel.

Sfidi ewlenin li għandu quddiemu s-settur tat-trasport tal-UE

Minħabba li s-soċjetajiet tagħna qed isiru dejjem aktar mobbli, il-politika tal-UE għandha tgħin sabiex is-sistemi tat-trasport tagħna jilqgħu għall-isfidi ewlenin li qed jaffaċċjaw:

Żewġ ferroviji b'veloċità għolja b'lowgos ta' diversi kumpaniji ferrovjarji Ewropej © EU

Rotot ġodda tal-ferroviji b’veloċità għolja mal-UE kollha – sikuri, komdi u li ma jagħmlux ħsara lill-ambjent

 • Il-konġestjoni taffettwa kemm it-traffiku tat-toroq kif ukoll dak tal-ajru. Din tiswa lill-UE madwar 1% tal-PDG annwali. Barra minn hekk, kemm it-trasport tal-merkanzija kif ukoll dak tal-passiġġieri mistenni li jiżdied.
 • Id-dipendenza fuq iż-żejt – minkejja t-titjib fl-effiċjenza tal-enerġija, it-trasport xorta jiddependi fuq iż-żejt għal 96% tal-enerġija li jeħtieġ. Fid-deċennji li ġejjin, iż-żejt se jsir aktar skars u se jinġieb dejjem aktar minn partijiet instabbli tad-dinja. Sal-2050, hu mbassar li jilħaq aktar mid-doppju tal-livell tal-prezzijiet tal-2005.
 • L-emissjonijiet b'effett ta' serra – sal-2050, l-UE jeħtiġilha tnaqqas l-emissjonijiet b'60% - meta mqabbla mal-livelli tal-1990 - jekk irridu nillimitaw iż-żieda fit-tisħin globali għal 2ºC biss.
 • L-infrastruttura mhix l-istess mal-UE kollha. Pereżempju, ftit pajjiżi tal-Lvant tal-UE għandhom linji tal-ferrovija mibnijin apposta għall-ferroviji b'veloċità għolja. Barra minn hekk, il-linji tal-ferrovija konvenzjonali tagħhom ta' spiss ikunu f'kundizzjoni ħażina.
 • Il-kompetizzjoni – is-settur tat-trasport tal-UE qed jaffaċċja kompetizzjoni dejjem akbar mis-swieq tat-trasport li qed jiżiluppaw b'rata mgħaġġla f'reġjuni oħra.

Għal ħarsa ġenerali lejn l-istatistika tat-trasport, ara: It-tabella ta' valutazzjoni tat-trasport English (en)

L-infografika dwar it-trasport:

 • 0 sa 10 English (en)
 • Niggarantixxu l-interkonnessjoni biex inkunu kapaċi nikkompetu English (en)
It-trasport tal-UE f'ċifri: statistika dwar il-qagħda finanzjarja English

Twettiq tal-UE fis-settur tat-trasport

Bis-saħħa tal-politika tal-UE, l-aħħar 20 snin raw progress konsiderevoli fis-settur tat-trasport tal-Ewropa:

 • ajru, baħar u toroq aktar sikuri
 • sigħat ta’ xogħol deċenti għan-nies li jaħdmu fl-industrija tat-trasport
 • aktar għażliet ta’ trasport għall-vjaġġaturi u n-negozji
 • inqas tniġġis
 • progress teknoloġiku lejn trasport li jniġġes anqas.

20 sena ta’ kisbiet fit-trasport (fuljett) English

Kompetizzjoni aktar b'saħħitha fis-settur tat-trasport tal-UE: impatt

Toroq – Issa t-trakkijiet jistgħu joperaw barra minn pajjiżhom, u b'hekk ma jaslux lura vojta mill-vjaġġi internazzjonali. Din il-flessibbiltà ġdida tħeġġeġ il-kompetizzjoni, tgħolli l-kwalità kemm tal-merkanzija kif ukoll tas-servizzi tal-passiġġieri, tnaqqas l-ispejjeż u tagħmel il-vjaġġi aktar effiċjenti biex b’hekk jitnaqqas it-tniġġis. Standards tekniċi uniformi għandhom ukoll livelli mtejba ta’ sikurezza.

Ajru – It-trasport bl-ajru qed isir eħfef u orħos, b’linji tal-ajru ġodda, aktar rotot u mijiet ta’ servizzi li jgħaqqdu għadd kbir ta' ajruporti mal-Ewropa kollha. L-Ajru Uniku Ewropew English tal-UE se jgħin biex ikun hemm kontinwità f'din it-tendenza. Il-ftehimiet dwar "Ajru miftuħ" English (en) jippermettu kwalunkwe linja tal-ajru tal-UE topera minn kwalunkwe ajruport tal-UE lejn belt f’pajjiż ieħor. Dawn il-ftehimiet jeżistu wkoll mal-Istati Uniti, il-Kanada, Iżrael, il-Balkani tal-Punent, il-Marokk, il-Ġordan, il-Ġeorġja u l-Moldova – u oħrajn qegħdin fil-proċess.

Ferrovija – Kull kumpanija tal-ferroviji liċenzjata issa tista' toffri s-servizzi tagħha kullimkien fl-UE. In-netwerk tal-ferroviji b'veloċità għolja kiber b'rata mgħaġġla ħafna f’dawn l-aħħar snin, u l-passiġġieri qed jiffrankaw ħafna ħin u flus. Aktar titjib għadu għaddej.

Baħar – 75% mill-kummerċ tal-Ewropa ma’ pajjiżi oħra u 40% tal-merkanzija ġewwa l-Ewropa tinġarr bil-baħar, u xi 400 miljun passiġġier jużaw rotot tal-ilma Ewropej kull sena. Il-ftuħ tas-suq marittimu ppermetta lill-kumpaniji tal-merkanzija joperaw u jiċċaqalqu liberament f’pajjiżi li mhumiex il-pajjiż ta' oriġini tagħhom. Fl-2014 il-Kunsill u l-Parlament Ewropew qablu li sal-2025 jippromwovu l-iżvilupp ta' netwerk ewlieni ta' punti ta' tqassim tal-gass naturali likwifikat fil-portijiet ewlenin li jifformaw in-netwerk trans-Ewropew , flimkien ma' provvista tal-elettriku max-xtut.

Drittijiet tal-passiġġieri tal-UE

L-interessi tal-vjaġġaturi tal-UE huma protetti minn firxa wiesgħa ta' drittijiet tal-passiġġieri.

Niżżel l-app dwar id-drittijiet tiegħek bħala passiġġier b'ilsien pajjiżek fuq l-ismartphone tiegħek

Sikurezza fit-toroq, fl-ajru u fil-baħar

 • L-għadd ta’ mwiet fit-toroq tal-Ewropa naqas bin-nofs bejn l-1992 u l-2010 (minn 70,000 għal 31,000). Bejn l-2010 u l-2013, iċ-ċifra niżlet b’17% oħra. Dan ifisser li l-UE tinsab fit-triq it-tajba biex tilħaq il-mira strateġika tagħha li tnaqqas bin-nofs l-imwiet fit-toroq sal-2020.
 • Linji tal-ajru li mhumiex sikuri huma projbiti milli jtiru fl-Ewropa.
 • Liġijiet aktar stretti fuq is-sikurezza marittima jinkludu spezzjonijiet aktar serji fuq il-vapuri, pieni għat-tniġġis ikkawżat minħabba negliġenza gravi, u tneħħija aktar mgħaġġla ta’ tankers b’buq wieħed
 • L-UE tistabbilixxi standards ta' sikurezza u sigurtà u tiffinanzja biss dawk il-proġetti tal-infrastruttura l-ġodda li jilħqu dawn l-istandards.
 • L-UE taħdem ma’ organizzazzjonijiet bħall-Organizzazzjoni tal-Avjazzjoni Ċivili Internazzjonali English u l-Organizzazzjoni Marittima Internazzjonali English biex tippromwovi l-istandards tas-sikurezza u s-sigurtà fil-bqija tad-dinja.

Trasport intelliġenti u sostenibbli

Traffiku fiċ-ċentru ta' Londra © Shutterstock

Londra - l-ewwel belt kapitali li żammet il-flus meta l-vetturi jidħlu fiċ-ċentru.

L-UE tappoġġja r-riċerka u l-iskjarament effettiv ta' teknoloġiji ġodda għal trasport ekoloġiku. Il-leġiżlazzjoni ġdida tal-UE DeutschEnglisheesti keelfrançais se tespandi l-għadd ta' punti alternattivi għat-tqassim tal-fjuwil mal-Ewropa kollha billi tistabbilixxi standards uniformi għad-disinn u l-użu tagħhom, inkluż plagg standard biex ikunu jistgħu jiġu ċċarġjati l-vetturi elettriċi.

Infrastruttura tat-trasport u fondi

Għan ewlieni tal-politika dwar in-Netwerks Trans-Ewropej tal-UE hu li tistabbilixxi netwerk ta’ mezzi ta’ trasport differenti, u b’hekk tgħaqqad l-ibliet il-kbar u tqarreb aktar lejn xulxin ir-reġjuni tal-Punent u tal-Lvant tal-UE. Għanijiet importanti oħrajn huma sabiex jitneħħew id-differenzi fil-prosperità u biex jiġi limitat it-tibdil fil-klima.

L-infrastruttura tat-trasport hi finanzjata mill-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa (CEF) English, li għandha baġit ta' €50 biljun għall-2014-2020. Dan se jgħin biex jinħolqu netwerks trans-Ewropej effiċjenti, sostenibbli u integrati kif suppost għat-trasport, l-enerġija, il-broadband u s-servizzi diġitali.

Minn barra l-finanzjament pubbliku, jeħtiġilna approċċ ġdid għall-imposti tat-trasport biex jinħoloq ambjent finanzjarju ġust, li jirrifletti l-prinċipji "min iniġġes iħallas" u "l-utent iħallas".

Fuq

It‑trasport

Manuskritt aġġornat f'Novembru 2014

Din il-pubblikazzjoni hi parti mis-serje "Nifhmu l-politiki tal-UE"


FuqIbqa’ mgħaqqad

Facebook

 • Ġimgħa Ewropea tal-MobbiltàEnglish (en)

Fuq

Għina nitjiebu

Sibt l-informazzjoni li kont qed tfittex?

IvaLE

X'kont qed tfittex?

Għandek xi suġġerimenti?