Cosán nascleanúna

Iompar


Tá soghluaisteacht na sochaí ag méadú, agus dá bharr sin tá beartas iompair an AE dírithe ar shaincheisteanna a bhaineann le gach tír san AE: saincheisteanna amhail plódú tráchta (san aer agus ar bhóithre), spleáchas ar ola, agus astaíochtaí gás ceaptha teasa. Táimid ag leanúint straitéise (agus ag cur maoiniú ar fáil) chun an bonneagar iompair ar fud an AE a thabhairt chuig caighdeán áirithe, agus ag cuardach bealaí chomh maith chun cuidiú le hearnáil iompair na hEorpa dul san iomaíocht sa mhargadh domhanda atá ag athrú go gasta.

Na dúshláin mhóra atá roimh earnáil iompair an AE

Tá soghluaisteacht na sochaí ag méadú, dá bharr sin trí bheartas an AE táthar ag iarraidh cuidiú lenár gcórais iompair dul i ngleic leis na dúshláin mhóra atá rompu:

Dhá thraein ardluais le lógónna cuideachtaí iarnróid Eorpacha éagsúla orthu © AE

Le línte nua ardluais trasna an AE cuirtear modh iompair sábháilte, compordach, éiceolaíoch ar fáil do shaoránaigh na hEorpa.

 • plódú – cuireann sé isteach ar thrácht ar bhóithre agus san aer araon. Cailleann an Eoraip tuairim is 1% dá holltáirgeacht bhliaintiúil mar gheall air cheana féin, agus tiocfaidh méadú ar iompar lastais agus paisinéirí amach anseo
 • spleáchas ar ola – in ainneoin an dul chun cinn atá déanta i dtaobh tíosachta ar fhuinneamh, tá earnáil an iompair ag brath ar ola fós i gcomhair 96% dá riachtanais fuinnimh. Éireoidh ola níos teirce san am atá le teacht, agus is ó limistéir ina bhfuil éagobhsaíocht pholaitiúil a bheidh orainn cuid mhór di a fháil. Faoi 2050, meastar go mbeidh ola a dhá oiread níos costasaí ná mar a bhí sí in 2005
 • astaíochtaí gás ceaptha teasa – faoi 2050, caithfidh an AE a chuid astaíochtaí in earnáil an iompair a laghdú 60% (agus 80-95% ar an iomlán) i gcomparáid leis na leibhéil a bhí ann in 1990 má táthar chun an téamh domhanda a shrianadh go 2ºC
 • bonneagar – níl sé chomh forbartha céanna i ngach tír den AE. Mar shampla, níl aon línte ardluais saintógtha i bhformhór na dtíortha in oirthear an AE, agus is minic a bhíonn drochbhail ar na gnáthlínte iarnróid
 • iomaíocht – tá earnáil iompair an AE san iomaíocht le margaí iompair i réigiúin eile den domhan atá ag forbairt go mear.

Chun léargas ginearálta a fháil ar staitisticí iompair, féach:
Nascadh le dul san iomaíocht: Grafaic faisnéise faoin iompar English (en)
Iompar 2050: 50 fíric agus figiúr

An méid atá bainte amach ag an AE go dtí seo

Le 20 bliain anuas, chuidigh beartas an AE le hearnáil iompair na hEorpa dul chun cinn a dhéanamh in go leor réimsí:

 • breis sábháilteachta san aer, ar mhuir, agus ar bhóithre
 • uaireanta oibre córa do dhaoine a oibríonn i dtionscal an iompair
 • breis roghanna iompair ag taistealaithe agus ag gnóthais
 • níos lú truaillithe
 • dul chun cinn teicniúil i dtreo iompair níos glaine.

20 bliain ag dul chun cinn san iompar (bróisiúr) English

Na torthaí ar bhreis iomaíochta in earnáil iompair an AE

Na Bóithre – Ceadaítear do leoraithe oibriú i dtíortha nach a dtír féin iad anois, agus dá bharr sin ní fhilleann siad folamh a thuilleadh ó aistir idirnáisiúnta. Spreagann an tsolúbthacht nua seo iomaíocht, ardaíonn sí cáilíocht na seirbhísí lastais agus paisinéirí araon, laghdaíonn sí costais agus laghdaíonn sí truailliú toisc go mbíonn na turais níos éifeachtúla. Tháinig feabhas ar leibhéil sábháilteachta freisin a bhuí le comhchaighdeáin theicniúla.

An tAer – Tá sé ag éirí níos éasca agus níos saoire eitilt; tá aerlínte nua, tuilleadh bealaí agus na céadta seirbhísí ag nascadh an iliomad aerfort ar fud na hEorpa. Cuideoidh beartas an AE maidir le Aerspás Eorpach Aonair English chun an treocht sin a dhaingniú. Tugann comhaontuithe "aerspás oscailte English (en) " cead d'aon aerlíne san AE eitilt ó aon aerfort san AE chuig aon chathair i dtír eile. Tá comhaontuithe maidir le haerspás oscailte sínithe le SAM, leis na Balcáin Thiar, leis an Maracó, leis an Iordáin, leis an tSeoirsia agus leis an Moldóiv.

An tIarnród – Is féidir le haon chuideachta iarnróid a bhfuil ceadúnas aici a seirbhísí a chur ar fáil áit ar bith san Eoraip anois. Tá méadú as cuimse tagtha ar an ngréasán iarnróid ardluais le blianta beaga anuas; spárálann sin am agus airgead na bpaisinéirí. Tá tuilleadh feabhsuithe ar na bacáin.

Todhchaí an iarnróid san Eoraip (físeán)

An Fharraige – Is ar muir a aistrítear 75% de na hearraí a thrádálann an Eoraip le tíortha eile agus 40% den lastas laistigh den Eoraip. Chomh maith leis sin baineann tuairim is 400 milliún paisinéir leas as uiscebhealaí na hEorpa in aghaidh na bliana. A bhuí le hoscailt an mhargaidh mhuirí, féadann cuideachtaí loingseoireachta oibriú agus gluaiseacht gan bhac i dtíortha eile.

Cearta paisinéirí

Cumhdaíonn réimse leathan ceart paisinéirí leasanna na dtaistealaithe san AE.

Íoslódáil do chearta paisinéara (i do rogha teanga) ar d'fhón cliste

Sábháilteacht

 • Laghdaíodh líon na mbásanna ar bhóithre na hEorpa faoina leath idir 1992 agus 2010 (ó 70 000 go 31 000). Is é aidhm bheartas sábháilteachta bóithre an AE an líon sin a laghdú 50% arís faoi 2020.
 • Tá cosc ar aerlínte nach bhfuil sábháilte eitilt san Eoraip.
 • Tá na rialacha níos déine maidir le sábháilteacht mhuirí ann, mar shampla cigireachtaí níos déine ar longa, píonóis as truailliú de dheasca mórfhaillí, agus dlús curtha faoi chéimniú amach tancaer nach bhfuil ach cabhail amháin acu.
 • Leagann an AE caighdeáin sábháilteachta agus slándála síos agus ní mhaoiníonn sé ach na tionscadail bonneagair a shásaíonn na caighdeáin sin.
 • Oibríonn an AE le heagraíochtaí amhail an Eagraíocht Eitlíochta Sibhialta Idirnáisiúnta English agus an Eagraíocht Mhuirí Idirnáisiúnta English chun caighdeáin sábháilteachta agus slándála sa chuid eile den domhan a chothú.

Iompar cliste inbhuanaithe

Trácht i lár Londan © Shutterstock

Bhí Londain ar an gcéad phríomhchathair chun muirear a ghearradh ar thiománaithe ar dhul isteach ina lár dóibh.

Tacaíonn an AE le taighde agus úsáid éifeachtach teicneolaíochtaí glasa nua in earnáil an iompair. Trí reachtaíocht nua ón AE laghdófar na huasteorainneacha ar astaíochtaí ó charranna agus déanfar breis tíosachta ar fhuinneamh agus úsáid breosla ionadúla a chur chun cinn.

Bonneagar agus maoiniú

An chuid sin de bheartas an AE maidir le Gréasáin Thras-Eorpacha a bhaineann le bonneagar iompair, is é is aidhm léi "croíghréasán" ilmhódach a chruthú a chónascfaidh cathracha móra agus a thabharfaidh le chéile iarthar agus oirthear an AE. Ina chur chuige ginearálta maidir le bonneagar iompair, féachann an AE le tacú le cuspóirí eile freisin, amhail comhtháthú sóisialta agus srianadh an athraithe aeráide.

Is í an tSaoráid um Chónascadh na hEorpa (SCE) English a mhaoiníonn bonneagar iompair; beidh buiséad suas le €50 billiún aici don tréimhse 2014-2020. Úsáidfear an buiséad sin le tacú le bunú gréasán tras-Eorpach ardfheidhmíochta, inbhuanaithe agus táite i réimsí an iompair, an fhuinnimh, agus na seirbhísí leathanbhanda agus digiteacha.

Teastaíonn cur chuige nua i ndáil le muirir iompair, in éineacht le maoiniú poiblí, chun timpeallacht airgeadais chóir a chruthú a léireoidh na prionsabail "íoc mar a thruaillítear" agus "íoc mar a úsáidtear".

Barr

Barr


Físeáin


Fan ceangailte

Facebook

 • Seachtain Soghluaiseachta na hEorpaEnglish (en)

Barr

TEAGMHÁIL

Eolas ginearálta – fiosruithe

Glaoigh ar
00 800 6 7 8 9 10 11 Féach mionsonraí na seirbhíse

Cuir do cheisteanna chugainn ar r-phost

Sonraí teagmhála agus cuairte d'institiúidí, teagmhálacha preasa

Cabhraigh linn feabhsú

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

FuairNí bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?