Beartas iompair an AE


Tá beartas iompair an AE dírithe ar shaincheisteanna a bhaineann le gach tír san AE: saincheisteanna amhail plódú tráchta san aer agus ar bhóithre, spleáchas ar ola, agus astaíochtaí gás ceaptha teasa. Cuireann sé maoiniú ar fáil le go mbeidh bonneagar iompair den chaighdeán céanna ar fud an AE. Tosaíocht eile atá ann nach mór é a bheith ar chumas earnáil iompair na hEorpa dul san iomaíocht ar mhargadh an domhain, margadh atá ag forbairt go mear.

Na dúshláin mhóra atá roimh earnáil iompair an AE

Bíonn daoine ag bogadh agus ag taisteal níos minice anois ná riamh. Fágann sin gurb é beartas an AE é féachaint chuige go mbeidh ár gcórais iompair in ann dul i ngleic leis na dúshláin mhóra seo a leanas:

Dhá thraein ardluais agus lógónna cuideachtaí iarnróid Eorpacha éagsúla orthu © AE

Bealaí iarnróid ardluais nua ar fud an AE ‑ sábháilte, compordach agus neamhdhíobhálach don chomhshaol

 • Plódú – cuireann sé isteach ar thrácht ar bhóithre agus san aer araon. Cailleann an Eoraip tuairim is 1% den olltáirgeacht intíre dá bharr sin gach bliain. Thairis sin, tá méadú ag teacht ar iompar lastais agus iompar paisinéirí.
 • Spleáchas ar ola – in ainneoin an dul chun cinn atá déanta i dtaobh tíosachta ar fhuinneamh, tá earnáil an iompair ag brath ar ola fós i gcomhair 96% dá riachtanais fuinnimh. Éireoidh ola níos teirce san am atá le teacht, agus is ó limistéir ina bhfuil éagobhsaíocht pholaitiúil a bheidh orainn cuid mhór di a fháil. Faoi 2050, meastar go gcosnóidh an ola dhá oiread an phraghais a bhí uirthi in 2005.
 • Astaíochtaí gás ceaptha teasa – faoi 2050, ní mór don AE astaíochtaí iompair a laghdú 60% i gcomparáid leis na leibhéil a bhí ann in 1990 ‑ má táimid chun an téamh domhanda a choinneáil faoi bhun ardú 2ºC.
 • Bonneagar – tá sé an-éagothrom idir Ballstáit éagsúla an AE. Mar shampla, is beag tír in oirthear an AE a bhfuil línte iarnróid ardluais saintógtha inti. Thairis sin, is minic a bhíonn drochbhail ar na gnáthlínte iarnróid atá iontu.
 • Iomaíocht – tá earnáil iompair an AE san iomaíocht le margaí iompair i réigiúin eile atá ag forbairt go mear.

Le forbhreathnú a fháil ar na staitisticí iompair, féach: An scórchlár iompair English (en)

Grafaic faisnéise faoin iompar:

 • 0 go 10 English (en)
 • Nascadh le dul san iomaíocht English (en)
EU transport in figures: statistical pocketbook English

An méid atá curtha i gcrích ag an AE in earnáil an iompair

A bhuí le beartas an AE, tá dul chun cinn nach beag déanta in earnáil iompair na hEorpa le fiche bliain anuas:

 • breis sábháilteachta san aer, ar muir, agus ar bhóithre
 • uaireanta oibre córa do dhaoine a oibríonn i dtionscal an iompair
 • breis roghanna iompair ag taistealaithe agus ag gnóthais
 • níos lú truaillithe
 • dul chun cinn teicniúil ar mhaithe le hiompar níos glaine.

20 years of achievements in transport (bróisiúr) English

Iomaíocht níos láidre in earnáil iompair an AE: tionchar

Na Bóithre – Ceadaítear do leoraithe oibriú i dtíortha nach iad a dtír thionscnaimh iad anois, agus dá bharr sin ní fhilleann siad folamh a thuilleadh ó aistir idirnáisiúnta. Spreagann an tsolúbthacht nua seo iomaíocht, ardaíonn sí cáilíocht na seirbhísí lastais agus paisinéirí, laghdaíonn sí costais agus laghdaíonn sí truailliú toisc go mbíonn na haistir níos éifeachtúla. Tháinig feabhas ar leibhéil sábháilteachta freisin a bhuí le caighdeáin theicniúla aonfhoirmeacha.

An tAer – Tá sé ag éirí níos éasca agus níos saoire eitilt; tá aerlínte nua, tuilleadh bealaí agus na céadta seirbhísí ag cruthú nasc idir an iliomad aerfort ar fud na hEorpa. Leis an mbeartas atá ag an AE maidir le hAerspás Eorpach Aonair English leanfar den éascú agus den chruthú nasc sin. Fágann comhaontuithe "Aerspás oscailte" English (en) gur féidir le gach aerlíne san AE eitilt ó aon aerfort san AE chuig cathair i mBallstát eile. Tugadh comhaontuithe den chineál sin i gcrích freisin le SAM, le Ceanada, le hIosrael, leis na Balcáin Thiar, le Maracó, leis an Iordáin, leis an tSeoirsia agus leis an Moldóiv agus tá tuilleadh comhaontuithe ar na bacáin.

An tIarnród – Is féidir le haon chuideachta iarnróid a bhfuil ceadúnas aici a seirbhísí a chur ar fáil áit ar bith san AE anois. Tá méadú as cuimse tagtha ar an ngréasán iarnróid ardluais le blianta beaga anuas; spárálann sin am agus airgead na bpaisinéirí. Tá tuilleadh feabhsuithe ar na bacáin.

An Fharraige – Is ar muir a aistrítear 75% de na hearraí a thrádálann an Eoraip le tíortha eile agus 40% den lastas laistigh den Eoraip féin. Chomh maith leis sin, baineann tuairim is 400 milliún paisinéir in aghaidh na bliana leas as uiscebhealaí na hEorpa. A bhuí le hoscailt an mhargaidh mhuirí, féadann cuideachtaí loingseoireachta oibriú agus gluaiseacht gan bhac i dtíortha eile nach iad a dtír thionscnaimh iad. In 2014, chomhaontaigh an Chomhairle agus Parlaimint na hEorpa croíghréasán de phointí athbhreoslaithe gáis nádúrtha leachtaithe a fhorbairt faoin mbliain 2025 ag príomhchalafoirt mhuirí atá mar chuid den ghréasán tras‑Eorpach , agus soláthar leictreachais cois cladaigh freisin.

Cearta paisinéirí san AE

Tá leasanna taistealaithe san AE cosanta trí réimse leathan de chearta paisinéirí.

Déan an aip faoi chearta paisinéirí a íoslódáil i do theanga féin ar d'fhón cliste

Sábháilteacht ar bhóithre, san aer agus ar muir

 • Tháinig laghdú faoina leath ar líon na mbásanna ar bhóithre na hEorpa idir 1992 agus 2010 (laghdú ó 70 000 go 31 000). Idir 2010 agus 2013, tháinig laghdú 17% breise ar an bhfigiúr sin. Rud a léiríonn go bhfuil ag éirí leis an AE a sprioc straitéiseach a bhaint amach maidir le líon na mbásanna ar bhóithre a laghdú faoina leath faoi 2020.
 • Tá cosc ar aerlínte nach bhfuil sábháilte eitilt san Eoraip.
 • Tá rialacha níos déine ann maidir le sábháilteacht mhuirí, mar shampla déantar cigireachtaí níos déine ar longa, gearrtar pionóis i leith truailliú de dheasca mórfhaillí, agus tá dlús curtha leis deireadh a chur de réir a chéile le tancaeir nach bhfuil ach cabhail amháin iontu.
 • Leagann an AE caighdeáin sábháilteachta agus slándála síos agus ní mhaoiníonn sé ach na tionscadail bonneagair a shásaíonn na caighdeáin sin.
 • Oibríonn an AE le heagraíochtaí amhail an Eagraíocht Eitlíochta Sibhialta Idirnáisiúnta English agus an Eagraíocht Mhuirí Idirnáisiúnta English chun caighdeáin sábháilteachta agus slándála sa chuid eile den domhan a chur chun cinn.

Iompar cliste inbhuanaithe

Trácht i lár Londan © Shutterstock

Bhí Londain ar an gcéad phríomhchathair chun muirear a ghearradh ar thiománaithe ar dhul isteach i lár na cathrach dóibh.

Tacaíonn an AE le taighde agus úsáid éifeachtach teicneolaíochtaí glasa nua in earnáil an iompair. Le reachtaíocht nua an AE DeutschEnglisheesti keelfrançais méadófar an líon pointí athbhreoslaithe do bhreoslaí malartacha ar fud na hEorpa trí chaighdeáin aonfhoirmeacha a leagan amach maidir lena ndearadh agus a n‑úsáid, agus plocóid chaighdeánach a thabhairt isteach le haghaidh feithiclí leictreacha a athluchtú.

Bonneagair iompair agus maoiniú

Is príomhaidhm é i mbeartas an AE maidir le Gréasáin Thras-Eorpacha gréasán modhanna iompair éagsúla a bhunú, agus príomhchathracha a nascadh ar an gcaoi sin agus réigiúin iartharacha agus oirthearacha an AE a thabhairt níos gaire dá chéile. Táthar ag díriú freisin ar rathúnas a bheith scaipthe níos cothroime agus ar shrian a chur le hathrú aeráide.

Tá an bonneagar iompair maoinithe ag an tSaoráid um Chónascadh na hEorpa (SCE) English, a bhfuil buiséad de suas le €50 billiún aici don tréimhse 2014-2020. Cuideoidh sé sin le gréasáin thras-Eorpacha éifeachtúla, inbhuanaithe agus chomhdhlúite a chruthú do sheirbhísí iompair, fuinnimh, leathanbhanda agus digiteacha.

Sa bhreis ar mhaoiniú poiblí, tá cur chuige nua de dhíth orainn i leith muirear iompair ar mhaithe le timpeallacht airgeadais chothrom a chruthú, a léireoidh na prionsabail 'íoc mar a thruaillítear' agus 'íoc mar a úsáidtear'.

Barr

Iompar

Arna thabhairt cothrom le dáta mí Tachwedd 2014

Cuid den tsraith 'Foras Feasa ar an Aontas Eorpach' is ea an foilseachán seo


BarrFan ceangailte

Facebook

 • Seachtain Soghluaiseachta na hEorpaEnglish (en)

Barr

TEAGMHÁIL

Eolas ginearálta – fiosruithe

Glaoigh ar
00 800 6 7 8 9 10 11 Féach mionsonraí na seirbhíse

Cuir do cheisteanna chugainn ar r-phost

Sonraí teagmhála agus cuairte d'institiúidí, teagmhálacha preasa

Cabhraigh linn feabhsú

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

FuairNí bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?