Navigointipolku

Liikenne


Lisääntynyt liikkuvuus on nykyajan yhteiskunnille leimaa-antava piirre. EU:n liikennepolitiikassa keskitytään haasteisiin, jotka koskettavat kaikkia EU-maita. Näitä ovat muun muassa tie- ja lentoliikenteen ruuhkautuminen, öljyriippuvuus ja kasvihuonekaasupäästöt. EU-rahoituksen tuella halutaan parantaa liikenteen infrastruktuuria kaikkialla EU:ssa. EU:n pyrkimyksenä on myös auttaa EU:n liikennealaa kilpailemaan nopeasti kehittyvillä maailmanmarkkinoilla.

Suuria haasteita EU:n liikennealalle

Matkustaminen ja tavarankuljetukset lisääntyvät jatkuvasti. EU:n politiikkojen tavoitteena on auttaa liikennejärjestelmiä vastaamaan suurin haasteisiin, joita ovat muun muassa

Kaksi suurnopeusjunaa, joissa on useiden eurooppalaisten rautatieyhtiöiden logoja © EU

Uudet suurnopeusjunayhteydet tarjoavat eurooppalaisille turvallisen, nopean, mukavan ja ekologisen tavan matkustaa.

 • tie- ja lentoliikenteen ruuhkautuminen, jonka takia EU menettää noin prosentin vuotuisesta BKT:staan. Sekä rahti- että matkustajaliikenteen ennustetaan vain lisääntyvän tulevaisuudessa
 • öljyriippuvuus: Liikenteestä on tullut energiatehokkaampaa, mutta se on energiatarpeidensa suhteen edelleen 96-prosenttisesti öljystä riippuvainen. Öljy käy tulevina vuosikymmeninä niukemmaksi, ja sitä hankitaan yhä useammin epävakaista maailmankolkista. Vuonna 2050 öljyn hinnan ennustetaan olevan yli kaksinkertainen vuoden 2005 hintatasoon verrattuna
 • kasvihuonekaasupäästöt: EU:n olisi vuoteen 2050 mennessä leikattava liikenteestä johtuvia päästöjä 60 prosenttia (ja kaikkia päästöjä 80–95 prosenttia) vuoden 1990 tasosta, kun tavoitteena on rajoittaa maapallon lämpeneminen enintään kahteen celsiusasteeseen
 • infrastruktuuri, jota on kehitetty epätasaisesti EU:n eri osissa. Esimerkiksi monien EU:n itäisten jäsenmaiden rautateiltä puuttuvat suurnopeusradat, ja perinteiset junaradat ovat usein huonossa kunnossa
 • kilpailu: EU:n liikenneala kohtaa kasvavaa kilpailua nopeasti kehittyvillä liikenteen maailmanmarkkinoilla.

Liikennealan tilastoja:
Liikenneverkot kilpailukyvyn edistäjinä English (en)
Liikenne 2050

EU:n saavutukset

EU:n liikennepolitiikalla on viimeisten 20 vuoden aikana kehitetty liikennealaa monin tavoin:

 • turvallisuus on parantunut niin ilmailussa, meriliikenteessä kuin maantieliikenteessäkin
 • liikennealan työntekijöiden työajan sääntely on parantunut
 • matkustajien ja yritysten valinnanvara on lisääntynyt
 • saasteet ovat vähentyneet
 • puhtaamman liikenteen teknologiaa on kehitetty.

20 vuotta liikenteen kehitystä (esite) English

Kilpailun lisääntymisen vaikutukset EU:n liikennealalla

Maantieliikenne: Rekat voivat nyt liikennöidä myös rekisteröintimaansa ulkopuolella eikä niiden tarvitse tehdä kansainvälisen matkan paluuosuutta tyhjänä. Tällainen jousto edistää kilpailua, parantaa sekä rahti- että matkustajapalveluiden laatua ja vähentää kustannuksia ja saasteita, kun liikenne tehostuu. Yhteisillä teknisillä standardeilla on parannettu turvallisuutta.

Lentoliikenne: Lentämisestä on tullut helpompaa ja halvempaa, kun uudet lentoyhtiöt tarjoavat entistä enemmän reittejä ja palveluita Euroopan lukuisten lentoasemien välillä. EU:n toteuttama yhtenäinen eurooppalainen ilmatila English tukee tämän suuntauksen jatkumista. Avoin taivas English (en) -sopimukset ovat avanneet kaikille EU:n lentoyhtiöille mahdollisuuden liikennöidä miltä tahansa EU:ssa sijaitsevalta lentoasemalta mille tahansa lentoasemalle muissa maissa. Tällaisia sopimuksia on tehty myös Yhdysvaltain, Länsi-Balkanin maiden, Marokon, Jordanian, Georgian ja Moldovan kanssa, ja lisäsopimuksia on neuvotteilla.

Rautatieliikenne: Kaikki rautatieliikenneluvan haltijat voivat nyt tarjota palveluitaan kaikkialla EU:ssa. Suurnopeusrautatieverkko on kasvanut merkittävästi viime vuosina, ja matkustajat pääsevät nyt paikasta toiseen nopeammin ja edullisemmin. Uusia ratayhteyksiä on suunnitteilla.

Rautatieliikenteen tulevaisuus Euroopassa (video)

Meriliikenne: 75 prosenttia EU:n kaupasta muiden maiden kanssa ja 40 prosenttia rahtiliikenteestä EU:n sisällä kulkee meriteitse. EU:n vesireiteillä matkustaa joka vuosi noin 400 miljoonaa ihmistä. Meriliikennemarkkinoiden avautumisen ansiosta laivayhtiöt voivat toimia vapaasti kaikissa EU-maissa.

Matkustajien oikeudet

Matkustajilla on EU:ssa suojanaan monenlaisia oikeuksia.

Lataa matkustajan oikeudet älypuhelimeesi

Turvallisuus

 • Tiekuolemien määrä on onnistuttu puolittamaan EU:ssa vuosina 1992–2010 (70 000:sta 31 000:een). EU:n liikenneturvallisuuspolitiikan tavoitteena on puolittaa kuolemien määrä edelleen vuoteen 2020 mennessä.
 • EU on kieltänyt turvallisuudeltaan kyseenalaisten lentoyhtiöiden liikennöinnin EU:n lentoasemille.
 • EU on tiukentanut meriturvallisuussääntöjä. Tämä tarkoittaa muun muassa alusten tarkastusten tiukentamista, seuraamuksia vakavasta laiminlyönnistä johtuvan saastuttamisen yhteydessä ja yksirunkoisten säiliöalusten käytöstä poistamisen nopeuttamista.
 • EU asettaa turvallisuus- ja turvajärjestelyvaatimuksia ja myöntää rahoitusta ainoastaan sellaisiin uusiin infrastruktuurihankkeisiin, jotka täyttävät asetetut vaatimukset.
 • EU edistää liikenteen turvallisuusstandardeja kansainvälisesti tekemällä yhteistyötä esimerkiksi Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön (ICAO) English ja Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) English kanssa.

Älykäs ja kestävä liikenne

Liikennettä Lontoon keskustassa © Shutterstock

Lontoo on ensimmäinen pääkaupunki, joka alkoi kantaa maksua keskustaansa saapuvilta ajoneuvoilta.

EU tukee alan tutkimusta ja uusien ympäristöystävällisten liikenneteknologioiden tehokasta käyttöä. Valmisteilla on uutta lainsäädäntöä, jolla asetetaan alhaisemmat rajat autojen hiilidioksidipäästöille, edistetään parempaa polttoainetehokkuutta ja lisätään vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttöä.

Infrastruktuurin rahoittaminen

EU:n Euroopan laajuista liikenneverkkoa (TEN-T-verkko) koskevan politiikan liikenteen infrastruktuuria koskevan osion tavoitteena on luoda multimodaalinen runkoverkko, joka yhdistää suurimmat kaupungit ja saattaa EU:n itä- ja länsiosat yhteen. EU:n infrastruktuuripolitiikalla tuetaan myös muita tavoitteita, kuten sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja ilmastonmuutoksen vaikutusten rajoittamista.

Liikenteen infrastruktuurin kehittämistä rahoitetaan Verkkojen Eurooppa -välineellä English, jonka budjetti vuosille 2014–2020 on noin 50 miljardia euroa. Sillä tuetaan tehokkaiden, kestävien ja yhteentoimivien Euroopan laajuisten verkkojen kehitystä liikenteen, energian sekä laajakaista- ja digitaalipalvelujen alalla.

Julkisen rahoituksen lisäksi liikenteen maksurakenteeseen tarvitaan uusi lähestymistapa, jonka avulla voidaan luoda oikeudenmukainen rahoitusympäristö ”saastuttaja/käyttäjä maksaa” - periaatteen mukaisesti.

Sivun alkuun

Sivun alkuun


Videot


Pidä yhteyttä

Facebook

 • Euroopan liikkujan viikkoEnglish (en)

Sivun alkuun

YHTEYDENOTOT

Yleisluontoiset kyselyt

Soita numeroon
00 800 6 7 8 9 10 11 Tietoa puhelinpalvelusta

Lähetä sähköpostia

EU-elinten yhteystiedot, vierailut ja mediakontaktit

Auta meitä kehittämään sivustoa

Löysitkö etsimäsi tiedon?

KylläEn

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.