ELi transpordipoliitika


ELi transpordipoliitikas käsitletakse teemasid, mis mõjutavad kõiki ELi liikmesriike, nagu liiklusummikud maanteedel ja õhutranspordi ülekoormus, sõltuvus naftast ning kasvuhoonegaaside heitkogused. Selle raames eraldatakse rahalisi vahendeid, et saavutada ühtne transporditaristu tase kõikjal ELis. Samuti keskendutakse ELi transpordipoliitika raames sellele, et võimaldada Euroopa transpordisektoril konkureerida kiirestiareneval ülemaailmsel turul.

ELi transpordisektori peamised väljakutsed

Meie ühiskonna liikuvamaks muutudes püüab ELi poliitika aidata meie transpordisüsteemidel lahendada põhiprobleeme, milleks on:

Kaks kiirrongi, millel on mitme Euroopa raudtee-ettevõtja logod © EU

Uued kiirraudteeliinid kõikjal ELis − ohutud, mugavad ja keskkonnasõbralikud

 • ummikud, mis mõjutavad nii maantee- kui ka lennutransporti. Need lähevad Euroopale maksma umbes 1% iga-aastasest SKPst ning nii reisijate- kui ka kaubavedu suureneb tulevikus veelgi;
 • sõltuvus naftast – vaatamata suuremale energiatõhususele, sõltub transport ikka veel 96% energiavajaduse osas naftast. Järgmistel kümnenditel vähenevad naftavarud ja üha enam hangitakse naftat ebastabiilsetest piirkondadest. 2050. aastaks peaks nafta hind 2005. aasta hinnatasemega võrreldes enam kui kahekordistuma;
 • kasvuhoonegaasid – EL peab võrreldes 1990. aasta tasemega 2050. aastaks vähendama kasvuhoonegaaside heitkoguseid transpordisektoris 60%, kui soovime globaalset soojenemist piirata vaid 2ºC võrra;
 • taristu, mis on ELi lõikes ebaühtlaselt välja arendatud. Näiteks paljudes idapoolsemates ELi liikmesriikides puuduvad eriotstarbelised kiirraudteeliinid ning tavaraudteed on sageli halvas seisukorras;
 • konkurents – ELi transpordisektorile pakuvad üha enam konkurentsi muude maailma piirkondade kiirestiarenevad transporditurud.

Transpordisektori statistikast ülevaate saamiseks tutvuge: transpordi tulemustabeliga English (en)

Transpordi infograafika:

 • 0–10 English (en)
 • ühendamine konkurentsivõime suurendamiseks English (en)
ELi transport arvudes: statistika käsiraamat English

ELi saavutused transpordisektoris

Tänu ELi poliitikale on Euroopa transpordisektoris viimase 20 aasta jooksul tehtud märkimisväärseid edusamme:

 • ohutum taevas, mered ja maanteed;
 • inimväärsed töötunnid transporditööstuses töötavatele inimestele;
 • rohkem transpordivõimalusi reisijatele ja ettevõtjatele;
 • vähem saastet;
 • tehnoloogilised edusammud puhtama transpordi suunas.

20 aasta saavutused transpordis (brošüür) English

Suurema konkurentsivõime mõju ELi transpordisektoris

Maanteetransport – tänu sellele saavad veoautod liikuda ka teistes liikmesriikides ning seega ei pöörduta rahvusvahelistelt vedudelt tagasi tühjade veokitega. Selline uus paindlikkus edendab konkurentsivõimet, tõstab nii reisijate- kui ja kaubaveoteenuste kvaliteeti, vähendab kulusid ning muudab reisid tõhusamaks, vähendades seejuures saastetasemeid. Ühtsed tehnilised standardid on aidanud kaasa ka ohutustaseme parandamisele.

Lennutransport – tänu uutele lennuettevõtjatele, enamatele lennuliinidele ja sadadele paljusid Euroopa lennujaamu ühendavatele teenustele on lendamine muutunud hõlpsamaks ning odavamaks. ELi ühtne Euroopa taevas English aitab seda suundumust edendada. Nn avatud taeva English (en) lepingud võimaldavad igal ELi lennuettevõtjal lennata igast ELi lennujaamast mis tahes lennujaama mõnes teises ELi liikmesriigis. ELil on avatud taeva lepingud ka Ameerika Ühendriikide, Lääne-Balkani riikide, Maroko, Jordaania, Gruusia ja Moldovaga ning neid sõlmitakse tulevikus veelgi.

Raudteetransport – kõik litsentsi omavad raudtee-ettevõtjad saavad nüüd pakkuda oma teenuseid kõikjal ELis. Kiirraudteede võrgustik on viimaste aastate jooksul väga kiiresti arenenud, säästes reisijate aega ja raha. Ning täiendused ei ole veel lõppenud.

Meretransport – 75% Euroopa kaubandusest teiste riikidega ja 40% Euroopa sisesest kaubaveost toimub meritsi. Lisaks kasutab Euroopa mereteid igal aastal 400 miljonit reisijat. Meretranspordituru avamine on võimaldanud laevandusettevõtjatel teistes riikides vabalt töötada ja liikuda. 2014. aastal otsustasid nõukogu ja Euroopa Parlament edendada veeldatud maagaasi tanklate põhivõrgu väljaarendamist peamistes meresadamates (aastaks 2025), moodustades üleeuroopalise võrgu , ning kaldaäärse elektritoite võimaldamist.

ELi reisijate õigused

ELi reisijate huvid on kaitstud erinevate reisijate õigustega.

Laadige oma nutitelefonis alla reisijate õiguste mobiilirakendus Teie soovitud keeles.

Maantee-, lennu- ja meresõiduohutus

 • Surmajuhtumite arv Euroopa maanteedel vähenes ajavahemikus 1992−2010 poole võrra (70 000-lt 31 000-ni). Ajavahemikus 2010−2013 vähenes see arv veel 17% võrra. See tähendab, et EL püsib oma strateegilise eesmärgi (vähendada 2020. aastaks liikluses hukkunute arvu poole võrra) saavutamiseks graafikus.
 • Ohtlikel lennuettevõtjatel on Euroopas lendamine keelatud.
 • Karmimad merendusohutuse alased eeskirjad hõlmavad ka rangemaid laevade kontrolle, sanktsioone tõsise hooletuse tõttu tekitatud saaste puhul ning ühekordse põhjaga tankerite kiiremat järkjärgulist kasutusest kõrvaldamist.
 • EL sätestab ohutus- ja turvastandardid ning rahastab üksnes neid uusi taristuprojekte, mis vastavad asjaomastele standarditele.
 • EL teeb koostööd selliste organisatsioonidega nagu Rahvusvaheline Tsiviillennunduse Organisatsioon English ja Rahvusvaheline Mereorganisatsioon English, et edendada ohutus- ning turvastandardeid kogu maailmas.

Arukas ja jätkusuutlik transport

Liiklus Londoni kesklinnas © Shutterstock

London − esimene linn, mis kehtestas maksu mootorsõidukitele kesklinna sissesõidul.

EL toetab teadusuuringuid ning uue ja keskkonnasõbraliku transporditehnoloogia kasutuselevõttu. Uute ELi õigusaktide alusel laiendatakse alternatiivkütusetanklate rajamist kogu Euroopas, kehtestades ühtsed standardid nende ehituseks ja kasutamiseks, ning nähakse ette ka standardpistiku väljatöötamine elektriautode jaoks.

Transporditaristu ja rahastamine

ELi üleeuroopaliste võrkude poliitika peamine eesmärk on luua erinevate transpordiliikide võrgustik, mis ühendab suurlinnu ning lähendab Lääne- ja Ida-Euroopa piirkondi. Muud olulised eesmärgid hõlmavad ka ühtlase heaolu taseme saavutamist Euroopas ning kliimamuutuste piiramist.

Transporditaristut rahastatakse Euroopa ühendamise rahastu English vahendusel, mille eelarve on ajavahemikus 2014−2020 on kuni 50 miljardit eurot. See võimaldab luua tõhusad, jätkusuutlikud ja nõuetekohaselt integreeritud üleeuroopalised võrgud transpordi, energeetika, lairibaühenduse ning digitaalsete teenuste valdkonnas.

Lisaks riiklikule rahastamisele on vaja ka transporditasusid käsitlevat uut lähenemisviisi, et luua õiglane finantskeskkond, mille puhul võetaks arvesse põhimõtteid „saastaja maksab” ja „kasutaja maksab”.

Üles

Transport

Käsikiri on ajakohastatud november 2014

See väljaanne on osa sarjast „Euroopa Liit lahtiseletatuna”


ÜlesPüsige liinil

Facebook

 • Euroopa mobiilsusnädalEnglish (en)

Üles

Aidake meil veebisaiti täiustada

Kas leidsite otsitava teabe?

JahEi

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?