Navigatsioonitee

Transport


Kuna meie ühiskond on üha enam liikuv, keskendutakse ELi transpordipoliitikas konkreetsetele ELi liikmesriike mõjutavatele küsimustele, nagu liiklusummikud maanteedel ja õhutranspordi ülekoormatus, sõltuvus naftast ja kasvuhoonegaaside heitkogused. EL järgib strateegiat (ning võimaldab asjaomast rahastamist), et saavutada transpordi infrastruktuuri teatav tase kõikjal ELis, ning otsib ka võimalusi, kuidas aidata Euroopa transpordisektoril konkureerida kiirestiareneval ülemaailmsel turul.

ELi transpordisektori peamised väljakutsed

Meie ühiskonna liikuvamaks muutudes püüab ELi poliitika aidata meie transpordisüsteemidel lahendada põhiprobleeme, milleks on:

Kaks kiirrongi, millel on mitme Euroopa raudtee-ettevõtja logod © EU

Uued kiirliinid kõikjal ELis pakuvad eurooplastele ohutut, kiiret, mugavat ja ökoloogilist transpordivõimalust.

 • ummikud, mis mõjutavad nii maantee- kui ka lennutransporti. See läheb Euroopale maksma umbes 1% iga-aastasest SKPst ning nii reisijate kui ka kaubavedu suureneb tulevikus veelgi;
 • sõltuvus naftast – vaatamata sellele, et transport on muutunud energiatõhusamaks, sõltub see ikka veel 96% energiavajaduse osas naftast. Järgmistel kümnenditel vähenevad naftavarud ja üha enam hangitakse naftat ebastabiilsetest piirkondadest. 2050. aastaks peaks nafta hind 2005. aasta hinnatasemega võrreldes enam kui kahekordistuma;
 • kasvuhoonegaasid – EL peab võrreldes 1990. aasta tasemega 2050. aastaks vähendama kasvuhoonegaaside heitkoguseid transpordisektoris 60% (ning üldiselt 80−95%), kui soovime globaalset soojenemist piirata vaid 2ºC võrra;
 • infrastruktuur, mis on kogu ELis ebaühtlaselt välja arendatud. Näiteks enamikes idapoolsemates ELi liikmesriikides puuduvad eesmärgipäraselt ehitatud kiirraudteeliinid ning tavaraudteed on sageli halvas seisukorras;
 • konkurents – ELi transpordisektorile pakuvad üha enam konkurentsi muude maailma piirkondade kiirestiarenevad transporditurud.

Transpordisektori statistikast ülevaate saamiseks tutvuge:
Ühendamine konkurentsivõime suurendamiseks: transpordi infograafika English (en)
Transport 2050: 50 fakti ja näitajat

ELi senised saavutused

Viimase 20 aasta jooksul on ELi poliitika aidanud Euroopa transpordisektoril saavutada palju eeliseid:

 • ohutum taevas, mered ja maanteed;
 • inimväärsed töötunnid transporditööstuses töötavatele inimestele;
 • rohkem transpordivõimalusi reisijatele ja ettevõtjatele;
 • vähem saastet;
 • tehnoloogilised esdusammud puhtama transpordi suunas.

20 aasta saavutused transpordis (brošüür) English

Suurema konkurentsivõime mõju ELi transpordisektoris

Maanteetransport – tänu sellele saavad autovedajad tegutseda teistes liikmesriikides ning seega ei pöördu nad rahvusvahelistelt vedudelt tagasi tühjade veokitega. Selline uus paindlikkus edendab konkurentsivõimet, tõstab nii reisijate- kui ja kaubaveoteenuste kvaliteeti, vähendab kulusid ja muudab reisid tõhusamaks, vähendades seejuures saastetasemeid. Ühtsed tehnilised standardid on aidanud kaasa ka ohutustaseme parandamisele.

Lennutransport – tänu uutele lennuettevõtjatele, enamatele lennuliinidele ja sadadele arvukaid Euroopa lennujaamu ühendavatele teenustele on lendamine muutunud hõlpsamaks ja odavamaks. ELi ühtne Euroopa taevas English aitab seda suundumust süvendada. "Nn avatud taeva English (en) lepingud võimaldavad mis tahes ELi lennuettevõtjal lennata mis tahes ELi lennujaamast mis tahes linna lennujaama teises riigis. Avatud taeva lepingud on samuti sõlmitud Ameerika Ühendriikide, Lääne-Balkani riikide, Maroko, Jordaania, Gruusia ja Moldovaga ning neid sõlmitakse tulevikus veelgi.

Raudteetransport – kõik litsentsi omavad raudtee-ettevõtjad saavad nüüd pakkuda oma teenuseid kõikjal ELis. Kiirraudteede võrgustik on viimaste aastate jooksul väga kiiresti arenenud, säästes reisijate aega ja raha. Ning täiendused ei ole veel lõppenud.

Raudtee tulevik Euroopas (video)

Meretransport – 75% Euroopa kaubandusest teiste riikidega ja 40% Euroopa sisesest kaubaveost toimub meritsi. Lisaks kasutab Euroopa mereteid igal aastal 400 miljonit reisijat. Meretranspordi turu avamine on võimaldanud laevandusettevõtjatel teistes riikides vabalt töötada ja liikuda.

Reisijate õigused

Reisijate huvid ELis on kaitstud erinevate reisijate õigustega.

Laadige oma nutitelefoni alla reisijate õigused (sobivas keeles)

Ohutus

 • Surmajuhtumite arv Euroopa maanteedel vähenes ajavahemikus 1992−2010 poole võrra (70 000-lt 31 000-ni). ELi liiklusohutuspoliitikaga püütakse seda 2020. aastaks vähendada veel 50% võrra.
 • Ohtlikel lennuettevõtjatel on Euroopas lendamine keelatud.
 • Karmimad merendusohutuse alased eeskirjad hõlmavad ka rangemaid laevade kontrolle, sanktsioone tõsise hooletuse tõttu tekitatud saaste puhul ning ühekordse põhjaga tankerite kiiremat järkjärgulist kasutusest kõrvaldamist.
 • EL sätestab ohutus- ja turvalisusstandardid ning rahastab üksnes neid uusi infrastruktuuriprojekte, mis vastavad asjaomastele standarditele.
 • EL teeb koostööd selliste organisatsioonidega nagu Rahvusvaheline Tsiviillennunduse Organisatsioon English ja Rahvusvaheline Mereorganisatsioon English, et edendada ohutus- ja turvalisusstandardeid kogu maailmas.

Arukas ja jätkusuutlik transport

Liiklus Londoni kesklinnas © Shutterstock

London oli esimene linn, mis kehtestas maksu mootorsõidukitele kesklinna sissesõidul.

EL toetab teadusuuringuid ning uue ja keskkonnasõbraliku transporditehnoloogia kasutuselevõttu. Uute ELi õigusaktide alusel vähendataks autode süsiniku heitkoguste piirmäärasid ning edendataks paremat kütusetõhusust ning alternatiivkütuste kasutamist.

Infrastruktuuri rahastamine

Üleeuroopaliste võrkude poliitika osa, mis käsitleb transpordi infrastruktuuri, eesmärk on luua mitmeliigiline põhivõrk, mis ühendab suurlinnu ning Lääne- ja Ida-Euroopat. Transpordi infrastruktuuri käsitleva üldise ELi lähenemisviisiga püütakse samuti toetada teisi eesmärke, nagu sotsiaalne ühtekuuluvus ja kliimamuutuste piiramine.

Transpordi infrastruktuuri rahastatakse Euroopa ühendamise rahastu English vahendusel, mille eelarve on ajavahemikus 2014−2020 on kuni 50 miljardit eurot. Selle raames toetatakse tõhusate, jätkusuutlike ja ühendatud üleeuroopaliste võrkude väljaarendamist transpordi, energeetika ning lairibaühenduse ja digitaalsete teenuste valdkonnas.

Vaja on ka uut transporditasusid käsitlevat lähenemisviisi ning riiklikke vahendeid, et luua õiglane finantskeskkond, mille puhul võetaks arvesse põhimõtteid „saastaja maksab” ja „kasutaja maksab”.

Üles

Üles


Videod


Püsige liinil

Facebook

 • Euroopa mobiilsusnädalEnglish (en)

Üles

Aidake meil veebisaiti täiustada

Kas leidsite otsitava teabe?

JahEi

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?