Транспорт


Тъй като нашите общества стават все по-мобилни, в политиката на ЕС в областта на транспорта се акцентира върху конкретни въпроси, които засягат всички страни в Съюза, като например задръстванията (при сухопътния и въздушния транспорт), зависимостта от петрола и емисиите на парникови газове. ЕС изпълнява стратегия (и предоставя финансиране) за привеждане на транспортната инфраструктура в целия Съюз в съответствие с определени стандарти, а също така търси начини да помогне на европейския транспортен сектор да остане конкурентоспособен на бързо развиващия се световен пазар.

Важни предизвикателства пред транспортния сектор в ЕС

Тъй като нашите общества стават все по-мобилни, чрез политиката на ЕС трябва да се помогне на транспортните ни системи да се справят с важните предизвикателства, пред които са изправени:

Два високоскоростни влака, носещи логото на различни европейски железопътни компании © ЕС

Нови високоскоростни линии в ЕС предлагат на европейските граждани безопасен, бърз, удобен и екологично чист транспорт.

 • задръствания, засягащи супохътния и въздушния трафик. Те „струват“ на ЕС около 1 % от неговия БВП, а в бъдеще се очаква товарните и пътническите превози да нараснат.
 • зависимост от петрола – въпреки повишаването на енергийната ефективност, транспортният сектор все още зависи от петрола за задоволяване на 96 % от енергийните си нужди. През идните десетилетия петролът ще намалее и ще се доставя все по-често от части на света, които са политически нестабилни. Според прогнозите до 2050 г. цената на петрола ще се повиши повече от два пъти спрямо тази през 2005 г.
 • емисии на парникови газове – до 2050 г. ЕС трябва да намали емисиите си в транспортния сектор с 60 % (с 80-95 % като цяло) спрямо равнищата през 1990 г., ако искаме да ограничим глобалното затопляне само до 2ºC.
 • инфраструктура – тя е неравномерно развита в ЕС. Например в повечето държави от ЕС от Източна Европа липсват специално изградени високоскоростни железопътни линии, а конвенционалната железопътна мрежа често е в лошо състояние.
 • конкуренция – транспортният сектор в ЕС е изправен пред засилваща се конкуренция на бързо развиващите се транспортни пазари в други части на света.

За обзор на статистическите данни за транспорта вижте:
Изграждане на мрежите на бъдещето днес: транспортни инфографики English (en)
Транспорт 2050: 50 факта и цифри

Постижения на ЕС досега

През последните 20 години политиката на ЕС помогна на европейския транспортен сектор да напредне в много отношения:

 • по-безопасни небесни, морски и сухопътни пътища
 • разумно работно време за заетите в транспортната индустрия
 • по-голям избор на транспорт за пътуващи и предприятия
 • по-малко замърсяване
 • технологичен напредък към по-чист транспорт.

20 години постижения в транспорта (брошура) English

Последици от засилената конкуренция в транспортния сектор в ЕС

Автомобилен транспорт – товарните автомобили вече могат да работят в страни, различни от своята, и не се връщат празни от международни пътувания. Тази гъвкавост стимулира конкуренцията, води до повишаване на качеството на товарните и пътническите услуги и до понижаване на разходите, прави пътуванията по-ефективни, като в същото време води до намаляване на замърсяването. Общите технически стандарти също доведоха до повишаване на равнището на безопасност.

Въздушен транспорт – неговото използване става по-лесно и по-евтино, появяват се нови авиокомпании, маршрути и стотици услуги, свързващи многобройни летища в Европа. Инициативата на ЕС „Единно европейско небе English“ ще помогне за продължаване на тази тенденция. "Споразуменията „Открито небе English (en) “ позволяват на всички авиокомпании от ЕС да летят от всяко летище в ЕС до който и да е град в други страни. Споразумения за открито небе бяха подписани също така със САЩ, Западните Балкани, Мароко, Йордания, Грузия и Молдова. В процес на подготовка са други подобни споразумения.

Железопътен транспорт – Всяка лицензирана железопътна компания вече може да предлага услугите си в целия ЕС. Високоскоростната железопътна мрежа се разрасна неимоверно през последните години, спестявайки време и пари на пътниците. Предстоят още подобрения.

Бъдещето на железопътния транспорт в Европа (видеоклип)

Морски транспорт – 75 % от европейската търговия с други страни се извършва по море, 40 % от товарите в Европа се транспортират по море, а около 400 млн. пътници използват водните пътища в Европа всяка година. Отварянето на морския пазар позволи на корабните компании да работят и да се придвижват свободно в други страни.

Права на пътниците

Интересите на пътуващите в ЕС са защитени от широк набор права на пътниците.

Изтеглете правата си като пътник (на вашия език) на смартфона си

Безопасност

 • Броят на смъртните случаи по пътищата на Европа е намалял наполовина от 1992 г. до 2010 г. (от 70 000 на 31 000). Целта на политиката на ЕС за пътна безопасност е до 2020 г. те да намалеят с още 50 %.
 • На опасните авиокомпании е забранено да извършват полети в Европа.
 • Затягането на правилата за морската безопасност включва по-строги корабни инспекции, санкции за замърсяване, причинено поради груба небрежност, и ускорено изтегляне от употреба на еднокорпусните танкери.
 • ЕС определя стандарти за безопасност и сигурност и финансира само нови инфраструктурни проекти, които отговарят на тези стандарти.
 • ЕС работи с организации като Международната организация за гражданско въздухоплаване English и Международната морска организация English за популяризиране на стандартите за безопасност и сигурност в останалата част от света.

Интелигентен и устойчив транспорт

Трафик в центъра на Лондон © Shutterstock

Лондон бе първата столица, налагаща такса на шофьори, които влизат в центъра на града.

ЕС подкрепя научните изследвания и ефективното внедряване на нови екологосъобразни транспортни технологии. С ново законодателство на ЕС ще бъдат намалени границите за въглеродни емисии от автомобили и ще се насърчи подобряването на горивната ефективност и използването на алтернативни горива.

Инфраструктура и финансиране

Разделът за транспортна инфраструктура от политиката на ЕС за трансевропейска транспортна мрежа (TEN-T) има за цел създаване на мултимодална „централна мрежа“, свързваща големите градове и обединяваща западните и източните части на ЕС. Общият подход на ЕС към транспортната инфраструктура подкрепя и други цели като социално сближаване и ограничаване на изменението на климата.

Транспортната инфраструктура се финансира от Механизма за свързване на Европа (CEF) English, чийто бюджет за 2014-2020 г. достига 50 млрд. евро. С тези средства ще се подкрепя изграждането на високоефективни, устойчиви и свързани трансевропейски мрежи в областта на транспорта, енергетиката, широколентовите и цифровите услуги.

Нужен е нов подход към транспортните такси, заедно с публичното финансиране, за да се създаде справедлива финансова среда, отразяваща принципа „замърсителят плаща“ и „потребителят плаща“.

Нагоре

Нагоре


Видео


Останете на линия

Facebook

 • Европейска седмица на мобилносттаEnglish (en)

Нагоре

Помогнете ни да направим сайта по-добър

Намерихте ли търсената от вас информация?

ДаНе

Какво търсехте?

Имате ли предложения?