You are here:

Транспорт

Транспортът е един от основните сектори на икономиката — неговият дял от общата брутна добавена стойност за 28-те страни от ЕС е 4,8% (или 548 млрд. евро) и в него за заети над 11 млн. души в Европа.

Европейската комисия се стреми да изготвя и насърчава политики за ефективен, безопасен, сигурен и устойчив транспорт, за да осигури условия за развитие на конкурентоспособна промишленост, която създава работни места и просперитет.

Основни предизвикателства пред европейския транспортен сектор

Нашето общество става все по-мобилно и с политиката на ЕС се цели да се помогне на нашите транспортни системи да се справят с предизвикателствата, пред които са изправени:

 • задръствания — те засягат автомобилния и въздушния транспорт. Задръстванията струват на Европа около 1% от нейния годишен БВП, а освен това се очаква товарният и пътническият транспорт да продължат да нарастват.
 • зависимост от петрола — въпреки подобренията в енергийната ефективност, транспортът все още зависи от петрола за задоволяване на 96% от енергийните си нужди. В бъдеще петролът ще намалее и все по-често ще се доставя от части на света, които са политически нестабилни. Очаква се до 2050 г. цената му да нарасне повече от два пъти спрямо цената през 2005 г.
 • емисии на парникови газове — до 2050 г. ЕС трябва да намали с 60 % емисиите в транспортния сектор в сравнение с равнищата от 1990 г., ако искаме да ограничим глобалното затопляне само до 2ºC.
 • инфраструктура — качеството ѝ не е еднакво в целия ЕС.
 • конкуренция — транспортният сектор в ЕС е изправен пред растяща конкуренция от страна на бързо развиващите се транспортни пазари в други региони.

Статистически данни за транспорта: информационно табло за транспорта, инфографика за транспорта и Транспортът в ЕС в цифри — статистически справочник.

Постижения на ЕС в областта на транспорта

Благодарение на политиката на ЕС, през последните 20 години европейският транспортен сектор отбеляза значителен напредък Избор на превод за предходната връзка   English (en) , довел до:

 • по-безопасни въздушни, морски и автомобилни пътища;
 • разумно работно време за заетите в транспортната индустрия;
 • по-голям избор на транспорт за пътниците и предприятията;
 • по-малко замърсяване;
 • по-чист транспорт в резултат на технологичното развитие.

По-голяма конкуренция

Автомобилен транспорт — товарните автомобили вече могат да работят в страни, различни от страната на регистрация, и по този начин по-рядко се връщат празни от пътуване. Тази гъвкавост стимулира конкуренцията, води до повишаване на качеството на товарните и пътническите услуги и на ефективността на пътуванията, както и до намаляване на разходите и замърсяването. Общите технически стандарти също водят до повишаване на безопасността.

Въздушен транспорт — неговото използване става по-лесно и по-евтино, появяват се нови авиокомпании, маршрути и стотици услуги, свързващи множество летища в Европа. Инициативата Единно европейско небе Избор на превод за предходната връзка   English (en) на ЕС ще помогне за запазване на тази тенденция. Благодарение на споразуменията Открито небе всяка авиокомпания от Съюза може да лети от което и да е летище в ЕС до град в друга страна. Такива споразумения са подписани и със САЩ, Канада, Израел, балканските страни, Мароко, Йордания, Грузия и Молдова. Предстои подписването на още споразумения. Вижте какви са отношенията на ЕС в областта на въздухоплаването с различни страни.

Железопътен транспорт — всяка лицензирана железопътна компания вече може да предлага услугите си в целия ЕС. През последните години високоскоростната железопътна мрежа се разраства бързо, което води до икономии на време и пари за пътниците. Предстоят още подобрения.

Морски транспорт — 75% от европейската търговия с други страни се извършва по море, 40% от товарите в Европа се транспортират по море, а около 400 млн. пътници използват водните пътища в Европа всяка година. Отварянето на морския пазар позволи на корабните компании да работят и да се установяват свободно в други страни. През 2014 г. Съветът и Европейският парламент се споразумяха да насърчат изграждането до 2025 г. на основна мрежа от станции за зареждане с втечнен природен газ във важни морски пристанища, съставящи трансевропейската мрежа, както и на брегови съоръжения за снабдяване с електроенергия. 

Права на пътниците

Правата на пътниците в ЕС им осигуряват най-добрата защита в целия свят. Тези права обхващат пътувания с всички видове транспортни средства — самолети, влакове, кораби и автобуси.

Мобилно приложение за правата на пътниците в ЕС

Безопасно пътуване

 • Броят на смъртните случаи по пътищата на Европа е намалял наполовина от 1992 г. до 2010 г. (от 70 000 на 31 000). В периода от 2010 г. до 2013 г. броят им е спаднал с още 17%. Това означава, че ЕС е на път да постигне стратегическата си цел отново да намали наполовина смъртните случаи по пътищата до 2020 г.
 • На опасните авиокомпании е забранено да извършват полети в Европа.
 • Затягат се правилата за морска безопасност, включително чрез по-строги корабни инспекции, санкции за замърсяване, причинено поради груба небрежност, и ускорено изтегляне от употреба на еднокорпусните танкери.
 • ЕС определя стандарти за безопасност и сигурност и финансира само инфраструктурни проекти, които отговарят на тези стандарти.
 • ЕС работи с организации като Международната организация за гражданско въздухоплаване (ИКАО) Избор на превод за предходната връзка   English (en) и Международната морска организация (IMO) Избор на превод за предходната връзка   English (en) español (es) français (fr) за популяризиране на стандартите за безопасност и сигурност в останалата част от света.

Интелигентен и устойчив транспорт

ЕС подкрепя научните изследвания и иновациите и ефективното внедряване на нови екологични транспортни технологии.

Например с нови правила страните от ЕС са задължени да насърчават развитието на чистите технологии (автомобили, задвижвани с електричество/водород; камиони/шлепове/кораби, задвижвани с газ) чрез изграждане на минимален брой станции за зареждане.

Инфраструктура и финансиране

От януари 2014 г. ЕС има нова политика за транспортната инфраструктура, чрез която ще се свържат източната със западната и северната с южната част на континента. Политиката има за цел да се преодолеят различията между националните транспортни мрежи, да се отстранят все още съществуващите препятствия пред гладкото функциониране на единния пазар, и да се премахнат техническите пречки, например несъвместимите стандарти в областта на железопътния транспорт.

Политиката се финансира чрез Механизма за свързване на Европа Избор на превод за предходната връзка   English (en) с бюджет от 26 млрд. евро до 2020 г. Нейното изпълнение ще може да бъде подкрепено и по линия на 3-годишния план за инвестиции на Комисията, който има за цел до 2017 г. да стимулира реализирането на публични и частни инвестиции в размер на поне 315 млрд. евро.