Navigačný riadok

Zdaňovanie


Za zvyšovanie daní a určovanie daňových sadzieb zodpovedajú vnútroštátne vlády. Výšku daní, ktoré platíte, teda určuje vaša vláda, nie EÚ.

EÚ má len úlohu dohliadať na vnútroštátne daňové pravidlá a rozhodnutia o výške sadzieb daní (z príjmu fyzických a právnických osôb, z úrokov na účtoch a kapitálových výnosov), aby sa zabezpečilo, že tieto:

  • neoslabujú cieľ EÚ podporovať tvorbu pracovných miest,
  • nenarúšajú voľný pohyb tovarov, služieb a kapitálu v rámci EÚ,
  • neposkytujú podnikateľom v jednej krajine nespravodlivú výhodu oproti konkurentom v inej,
  • nie sú diskriminačné voči spotrebiteľom, pracovníkom alebo podnikateľom v iných krajinách EÚ.

V prípade niektorých daní, ako je daň z pridanej hodnoty (DPH) alebo spotrebné dane z pohonných hmôt, tabaku alebo alkoholu, členské štáty dohodou stanovili minimálne sadzby dane, aby sa zabránilo deformácii cezhraničnej hospodárskej súťaže v rámci EÚ.

Všetky rozhodnutia EÚ týkajúce sa daňových otázok na úrovni EÚ musia jednohlasne schváliť všetky členské štáty.

Čerpacia stanica © Carofoto

Spoločné pravidlá pre daň z pohonných hmôt zabezpečujú spravodlivý obchod a bránia nežiaducej daňovej súťaži.

EÚ sa nevyjadruje ani k výdavkom jednotlivých krajín okrem prípadu, že sa ich rozpočtová rovnováha a verejný dlh dostanú mimo povoleného rozpätia.

Ak však niektorý členský štát míňa príliš veľa a zadlžuje sa, môže ohroziť hospodársky rast iných krajín EÚ a stabilitu eurozóny.

Spravodlivá daňová konkurencia medzi štátmi EÚ

EÚ sa zameriava najmä na zdaňovanie právnických osôb, pretože existuje riziko, že daňové prázdniny alebo osobitné daňové režimy v jednej krajine EÚ môžu nespravodlivo lákať firmy z iných krajín Únie alebo v nich podkopávať daňový základ. Štáty EÚ sa na politickej úrovni zaviazali v kódexe správania, že takéto praktiky nebudú uplatňovať.

Z podobných dôvodov sa všetky krajiny EÚ dohodli na určení minimálnych sadzieb DPH a spotrebných daní z pohonných hmôt, tabaku a alkoholu. Tieto spoločné európske pravidlá sú záväzné pre všetky členské štáty.

DPH a EÚ

DPH je mimoriadne dôležitá z hľadiska riadneho fungovania jednotného trhu a spravodlivej hospodárskej súťaže v EÚ.

Preto EÚ vytvorila:

  • súbor celoeurópskych pravidiel, ktoré upravujú fungovanie DPH a
  • minimálne sadzby DPH.

Napriek tomu sú sadzby DPH v jednotlivých štátoch značne rozdielne, pretože v európskych právnych predpisoch sa nestanovuje jej maximálna výška. I keď platí všeobecné pravidlo, že na všetky predaje tovarov a služieb by sa mala uplatňovať jediná štandardná sadzba, vlády môžu zdaňovať celý rad tovarov a služieb zníženými sadzbami. Navyše majú niektoré štáty z uplatňovania spoločných pravidiel dočasnú výnimku.

Pohonné hmoty, alkohol a cigarety – prečo sa ceny líšia?

Na tieto tovary sa uplatňujú určité spoločné pravidlá, pretože rozdiely v spotrebných daniach z pohonných látok, alkoholických nápojov alebo cigariet môžu veľmi ľahko narušiť hospodársku súťaž v celej EÚ a vyvolať masovú cezhraničnú nákupnú turistiku na škodu podnikateľov v regiónoch s vysokými daňami. Aj tu však pravidlá ponechávajú členským štátom veľký manévrovací priestor. Dôvodom sú:

  • kultúrne rozdiely – preto sa ceny piva a vína v jednotlivých krajinách EÚ tak výrazne líšia,
  • ekonomické rozdiely – krajiny, ktorých verejné financie sú v mimoriadne dobrom stave, nemusia tieto tovary zdaňovať tak vysokou sadzbou.

Spoločné pravidlá zdaňovania energií

EÚ má spoločné pravidlá zdaňovania energií, aby sa v celej EÚ mohol uplatňovať jednotný prístup k používaniu daní ako stimulu na zvyšovanie energetickej efektivity. Aj v tomto prípade sú však pravidlá flexibilné, aby sa mohli zohľadniť špecifické podmienky v jednotlivých krajinách.

Muž a žena študujú daňové formuláre © Imageselect

O daniach z príjmu rozhodujú členské štáty.

Dane, ktoré sa vás priamo týkajú

Predpisy týkajúce sa daní fyzických osôb a ich sadzieb sú vo výlučnej právomoci vlády vašej krajiny, okrem prípadu, že obmedzujú cezhraničné práva jednotlivcov. Pravidlá EÚ slúžia na to, aby vás problémy spojené s vašim nárokom na dôchodok alebo s prevodom a zdaňovaním dôchodkov neodrádzali od práce v inej krajine Únie.

EÚ zohráva významnú úlohu i v boji proti cezhraničným daňovým únikom. Vlády EÚ prichádzajú o svoje oprávnené príjmy, ak ich občania nepriznajú príjmy z úrokov z úspor uložených v zahraničí.

Ako občania EÚ si môžete uložiť svoje úspory tam, kde vám ponúknu najvyššie výnosy, nie je však prípustné, aby ste túto možnosť využívali na neplatenie daní. Väčšina európskych krajín sa dohodla na výmene informácií o úsporách osôb-nerezidentov.

Len niektoré štáty (napr. Rakúsko a Luxembursko) namiesto výmeny údajov uplatňujú zrážkovú daň, ktorej veľkú časť prevádzajú do domovskej krajiny sporiteľa. Keďže ide o súhrnnú platbu, anonymita individuálneho sporiteľa je zachovaná a dane sú zaplatené.

Predchádzanie daňovým podvodom a únikom

Rozpočty krajín EÚ každoročne prichádzajú o daňové príjmy vo výške až 1 bilión EUR kvôli daňovým podvodom, únikom a tieňovej ekonomike. Predstavuje to približne 20 % všetkých daňových príjmov. Boj proti podvodom je vnútroštátnou záležitosťou, ale keďže podvody sú často dielom nadnárodných organizovaných skupín, potrebné sú koordinované opatrenia všetkých krajín EÚ – opatrenie proti podvodníkom v jednej krajine by dokonca mohlo mať negatívny dosah na Európu ako celok. EÚ prijala akčný plán na posilnenie boja proti daňovým podvodom a únikom.

Daň z finančných transakcií

Finančný sektor bol hlavnou príčinou hospodárskej krízy a za ostatných niekoľko rokov získal značnú vládnu pomoc. Daň z finančných transakcií by prispela k tomu, aby sa tento sektor spravodlivou a podstatnou mierou podieľal na výdavkoch vyvolaných krízou. Takáto daň by takisto prispela k zmierneniu pocitu nespravodlivosti z pomeru medzi zdaňovaním finančného sektora a výškou podpory, ktorú dostal z verejných rozpočtov. Jedenásť krajín EÚ v súčasnosti pripravuje spoločný systém takejto dane. Spolupráca im umožní zaviesť daň so širším základom s významným potenciálom výnosu napriek vysokej medzinárodnej mobilite finančných transakcií.

Na začiatok

Na začiatokSúvisiace témy

Pomôžte nám zlepšiť sa

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

ÁnoNie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?