Mogħdija tan-navigazzjoni

Tassazzjoni


L-UE m'għandhiex sehem dirett fiż-żieda tat-taxxi jew l-issettjar tar-rati tat-taxxi. L-ammont ta' taxxi li tħallas hu deċiż mill-gvern ta' pajjiżek, mhux mill-UE.

Sehem l-UE hu li tissorvelja r-regoli tat-taxxa nazzjonali - biex tiżgura li jkunu konsistenti ma' ċerti politiki tal-UE, bħal:

  • il-promozzjoni tat-tkabbir ekonomiku u l-ħolqien tal-impjiegi
  • l-iżgurar tal-fluss ħieles ta’ oġġetti, servizzi u kapital madwar l-UE (fis-suq uniku)
  • l-iżgurar li n-negozji f’pajjiż ma jkollhomx vantaġġ inġust fuq kompetituri f’pajjiż ieħor
  • l-iżgurar li t-taxxi ma jiddiskriminawx kontra konsumaturi, ħaddiema jew negozjanti minn pajjiżi oħrajn tal-UE.

Barra minn hekk, id-deċiżjonijiet tal-UE dwar kwistjonijiet ta' taxxa jeħtieġu qbil unanimu mill-gvernijiet membri kollha. Dan jiżgura li l-interessi ta’ kull pajjiż tal-UE jkunu meqjusa.

Dazji tas-sisa u tal-VAT

Għal xi taxxi, bħall-VAT jew it-taxxi fuq il-petrol, it-tabakk u l-alkoħol (dazji tas-sisa) it-28 gvern nazzjonali qablu biex b'mod ġenerali jallinjaw ir-regoli u r-rati minimi, biex jevitaw li jxekklu l-kompetizzjoni bejn il-pajjiżi tal-UE.

Taxxa korporattiva u fuq l-introjtu

Għal taxxi oħra, bħat-taxxa tal-kumpannija u t-taxxa fuq l-introjtu, ir-rwol ewlieni tal-UE hu li jiġi żgurat li l-prinċipji bħan-nondiskriminazzjoni u l-moviment ħieles fis-suq intern jiġu segwiti. Qiegħda dejjem tinħass iktar il-ħtieġa għal metodu koordinat tal-UE fost il-pajjiżi membri kollha biex dan iseħħ u biex jingħelbu sfidi komuni bħall-evażjoni tat-taxxa.

Dħul mit-taxxa

L-UE lanqas ma tindaħal fil-mod kif il-pajjiżi jonfqu d-dħul mit-taxxi tagħhom. Madankollu, minħabba l-interdipendenza dejjem tiżdied tal-ekonomiji tal-UE, il-pajjiżi li jonfqu aktar milli suppost u jidħlu f’dejn eċċessiv, jistgħu jipperikolaw it-tkabbir tal-ġirien tagħhom u jipperikolaw l-istabbiltà taż-żona tal-euro.

Biex jitnaqqas kemm jista' jkun dan ir-riskju, il-pajjiżi tal-UE jippruvajaw jikkoordinaw il-politiki ekonomiċi tagħhom English (en) mill-qrib, parzjalment fuq rakkomandazzjonijiet mill-Kummissjoni. Xi wħud minn dawn ir-rakkomandazzjonijiet jirreferu għal politiki fiskali nazzjonali, bl-intenzjoni li jagħmluhom aktar ġusti, aktar effiċjenti u aktar favorevoli għat-tkabbir.

Taxxa fis-suq uniku

It-tneħħija tal-ostakli fiskali

Taxxi personali u tal-kumpaniji huma primarjament ir-responsabbiltà tal-pajjiżi individwali tal-UE. Madankollu, skont ir-regoli tal-UE, dawn m’għandhomx joħolqu ostakli għall-mobbiltà fl-Ewropa. Individwi li jmorru jgħixu f’pajjiż ieħor tal-UE, jew kumpaniji li jinvestu f'pajjiżi oħra, jistgħu jiffaċċjaw taxxi f’żewġ pajjiżi jew aktar jew jitħabtu f’amministrazzjoni kkumplikata.

Hemm trattati fis-seħħ bejn il-biċċa l-kbira tal-pajjiżi tal-UE li għandhom l-għan li jeliminaw it-tassazzjoni doppja imma ma jistgħux ikopru t-taxxi kollha jew is-sitwazzjonijiet transkonfinali kollha u ma jistgħux jiġu applikati b’mod effettiv fil-prattika. Il-Kummissjoni taħdem f’diversi modi biex issolvi dawn il-problemi. Dan ivarja minn proposti ta' soluzzjonijiet koordinati lill-gvernijiet għal - jekk ikun meħtieġ - azzjoni legali kontra d-diskriminazzjoni jew il-ksur tal-liġi tal-UE.

Tassazzjoni standardizzata ta’ servizzi u merkanzija

Is-suq uniku jippermetti li oġġetti u servizzi jiġu nnegozjati b’mod liberu bejn il-pajjiżi fl-UE. Biex dan isir eħfef għan-negozji – u jiġu evitati distorsjonijiet kompetittivi bejniethom – il-pajjiżi tal-UE qablu li jallinjaw ir-regoli tagħhom tat-taxxa fuq oġġetti u servizzi.

Hemm fis-seħħ rati ta’ taxxa minimi għall-VAT u t-taxxi tas-sisa, flimkien ma' regoli dwar kif dawn it-taxxi għandhom ikunu applikati. Jekk ikunu jridu, il-gvernijiet jistgħu japplikaw ir-rati nazzjonali tagħhom fuq dawk minimi tal-UE.

Il-Kummissjoni bħalissa qed taħdem biex tirriforma s-sistema tal-VAT tal-UE, sabiex tagħmilha aktar sempliċi, inqas suxxettibbli għall-frodi u effiċjenti f'dak li hu dħul li twassal lill-gvernijiet nazzjonali.

Tassazzjoni ġusta bejn il-pajjiżi

Evażjoni u evitar tat-taxxa

Il-liġijiet tat-taxxa ta’ pajjiż wieħed ma għandhomx jippermettu lin-nies jaħarbu t-tassazzjoni f’pajjiż ieħor. Minħabba n-natura transkonfinali tal-evażjoni u l-evitar tat-taxxa, azzjoni fil-livell tal-UE hija essenzjali.

F’dawn l-aħħar snin, sar progress sostanzjali. L-UE issa għandha pjan ta' azzjoni pdf - 105 KB [105 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) , u bosta inizjattivi fis-seħħ jew li qed jiġu żviluppati - bħar-regoli dwar l-iskambju ta' informazzjoni bejn il-pajjiżi tal-UE kif ukoll mekanniżmu ta' reazzjoni rapida kontra l-frodi tal-VAT.

L-UE tagħti importanza partikolari wkoll għal tassazzjoni ġusta tal-kumpaniji. Lakuni bejn is-sistemi fiskali tal-pajjiżi differenti jippermettu ċerti kumpaniji jinvolvu rwieħhom fi “pjanifikazzjoni fiskali aggressiva”, biex jimminimizzaw il-kontijiet tat-taxxa tagħhom. Koordinazzjoni mill-qrib u qsim ta' informazzjoni bejn l-amministrazzjonijiet tat-taxxa għandhom l-għan li tevita dan.

Il-gvernijiet tal-UE għandhom jiżguraw ukoll li r-reġimi tat-taxxa korporattiva tagħhom ikunu miftuħa u ġusti, u mhux imfassla b'mod li jista' inġustament jisraq kumpaniji minn pajjiżi oħra tal-UE, jew b'xi mod ieħor iħassru l-bażi tat-taxxa hemm. Għal dan il-għan, inkitbu f'kodiċi ta' kondotta Deutsch (de) English (en) français (fr) fejn wiegħdu li ma jagħmlux hekk.

Taxxa fuq it-tranżazzjonijiet finanzjarji

Ħdax-il pajjiż tal-UE bħalissa qed jiżviluppaw sistema komuni għal taxxa fuq it-tranżazzjonijiet finanzjarji, bħala mezz biex jiġi żgurat li s-settur finanzjarju jagħti kontribut ġust lill-ispiża tar-riċessjoni, peress li l-kriżi tfaċċat proprju minn dan is-settur (u mill-bidu tal-kriżi s-settur finanzjarju rċieva ammonti sostanzjali ta’ appoġġ mill-gvern).

Il-pjanijiet huma maħsuba biex jiġġeneraw dħul sinifikanti minkejja l-mobbiltà internazzjonali għolja tat-transazzjonijiet finanzjarji.

Fuq

It‑tassazzjoni

Ippubblikat f’Jannar 2015

Din il-pubblikazzjoni hi parti mis-serje "Nifhmu l-politiki tal-UE"


FuqTemi relatati

Għina nitjiebu

Sibt l-informazzjoni li kont qed tfittex?

IvaLE

X'kont qed tfittex?

Għandek xi suġġerimenti?