Navigācijas ceļš

Nodokļi


Par nodokļu uzlikšanu un nodokļu likmēm atbild dalībvalstu valdības. Tātad jūsu valdība (nevis ES) nosaka to, cik lieli nodokļi jums jāmaksā.

ES uzdevums ir pārraudzīt valstu noteikumus un lēmumus par nodokļu likmēm, kuras piemēro uzņēmumu gūtajai peļņai, personiskajiem ienākumiem, no termiņnoguldījumiem un kapitāla aprites gūtajiem procentiem, lai nodrošinātu:

  • ka tie atbilst ES mērķim radīt vairāk darbvietu,
  • ka tie nekavē preču, pakalpojumu un kapitāla brīvu apriti ES,
  • ka vienas valsts uzņēmumiem netiek nesamērīgas priekšrocības salīdzinājumā ar konkurentiem citās valstīs,
  • ka tie nediskriminē citu ES valstu patērētājus, darba ņēmējus vai uzņēmumus.

Dažiem nodokļiem, kā pievienotās vērtības nodoklim (PVN) vai degvielas, tabakas un alkoholisko dzērienu akcīzes nodoklim, visu 28 dalībvalstu valdības ir vienojušās noteikt minimālo nodokļu likmi, lai novērstu konkurences traucējumus dažādās ES valstīs.

Nodokļu lietās ES var pieņemt lēmumus tikai tad, ja visas dalībvalstis ir vienisprātis.

Degvielas sūknis © Carofoto

Kopīgi noteikumi par degvielas nodokļiem nodrošina godīgu tirdzniecību un novērš nelabvēlīgu konkurenci nodokļu jomā.

ES nav nekas sakāms arī par to, cik daudz līdzekļu valstis tērē, — ja vien to budžets ir līdzsvarots un valsts parāds turas saprātīgās robežās.

Ja tomēr valstis sāk tērēt pārāk daudz un iestieg pārāk lielos parādos, tas var ietekmēt arī citu ES valstu ekonomikas izaugsmi un visas eirozonas stabilitāti.

Veselīga konkurence nodokļu jomā starp ES dalībvalstīm

ES valstis īpašu uzmanību pievērš uzņēmumu nodokļiem, jo pastāv risks, ka atbrīvojumi no nodokļiem vai īpašs nodokļu režīms vienā valstī varētu uz turieni pārvilināt uzņēmumus no citām ES valstīm vai citādi graut pārējo valstu nodokļu bāzi. Tāpēc ES dalībvalstis ir politiski apņēmušās to nedarīt, pieņemot rīcības kodeksu šajā jautājumā.

Līdzīgu apsvērumu dēļ visas ES valstis ir saskaņojušas arī PVN un akcīzes nodokļa (to maksā par degvielu, tabakas izstrādājumiem un alkoholiskajiem dzērieniem) minimālās likmes, un visām valstīm ir pienākums ievērot noteikumus, kurus tās palīdzējušas izstrādāt un par kuriem ir vienojušās Eiropas līmenī.

Kāpēc PVN jomā ir vajadzīga ES iejaukšanās

PVN ir ļoti svarīgs nodoklis, kas palīdz nodrošināt vienotā tirgus pareizu darbību un godīgu konkurenci visā ES.

Līdz šim ES ir ieviesusi:

  • ES mēroga noteikumus par PVN iekasēšanu un
  • minimālo PVN likmi.

Tas joprojām nozīmē ievērojamu rīcības brīvību dalībvalstīm un ievērojamas PVN likmes atšķirības, jo nav noteikts PVN likmes maksimālais līmenis. Lai gan vispārīgais princips ir tāds, ka visām precēm un pakalpojumiem būtu jāpiemēro viena PVN standartlikme, valstis pēc saviem ieskatiem var šauram preču vai pakalpojumu klāstam noteikt samazinātu likmi. Uz dažām valstīm atsevišķi noteikumi pagaidām neattiecas.

Degviela, alkoholiskie dzērieni un cigaretes — kāpēc cenas ir dažādas

Uz šīm precēm attiecas daži kopēji noteikumi, jo atšķirīga akcīzes nodokļu piemērošana var pavisam viegli izkropļot konkurenci starp ES valstīm un izprovocēt masveida iepirkšanos ārzemēs, no kuras cietīs uzņēmumi citos reģionos, kur nodokļi būs augstāki. Arī šajā jomā kopīgie noteikumi pieļauj atkāpes vai zināmu rīcības brīvību, ņemot vērā:

  • atšķirīgās tradīcijas, kas ir viens no iemesliem, kāpēc alus un vīna cenas ES tik ļoti atšķiras,
  • ekonomiskās atšķirības, jo valstis, kuru finanses ir sakārtotas, parasti neuzliek šiem produktiem pārāk augstus nodokļus.

Kopīgi noteikumi par enerģijas nodokļiem

ES darbojas kopīgi noteikumi par energoproduktu aplikšanu ar nodokļiem. Tāpēc ir iespējams likt lietā vienotu pieeju, lai nodokļus izmantotu energoefektivitātes stimulēšanai. Arī šajā gadījumā noteikumi ir gana elastīgi, lai varētu pielāgoties valstu īpašajiem apstākļiem.

Pāris pēta nodokļu veidlapas © Imageselect

Par ienākumu nodokļiem lemj dalībvalstu valdības.

Nodokļi, kas jūs skar vistiešāk

Iedzīvotāju ienākuma nodokļi un to likmes ir jūsu valdības pārziņā, izņemot pārrobežu situācijas. ES noteikumi ir izstrādāti tā, lai jūs varētu strādāt citās ES valstīs, neraizējoties par problēmām, kas saistītas ar jūsu pensijas un pensijas tiesību pārreģistrēšanu un aplikšanu ar nodokļiem.

ES arī raugās, lai nebūtu iespējams izvairīties no nodokļu maksāšanas pārrobežu situācijā. ES valdības zaudē likumīgos ieņēmumus, ja to iedzīvotāji nedeklarē no ārzemēs glabātajiem uzkrājumiem gūtos procentus.

Jūs kā ES pilsonis varat glabāt savus ietaupījumus, kur vien vēlaties un kur tie būs visienesīgākie, bet šo stāvokli nedrīkst izmantot ļaunprātīgi, nemaksājot nodokļus. Eiropas valstu vairākums ir vienojušās apmainīties ar informāciju par nerezidentu uzkrājumiem.

Tās nedaudzās valstis (kā Austrija vai Luksemburga), kas šajā ziņā ir izņēmums, ietur īpašu nodokli no gūtajiem procentiem. Lielāko nodokļa daļu tās pārskaita konta īpašnieka mītnes valstij. Tā kā tas ir vienots maksājums par daudziem noguldījumiem uzreiz, noguldītājs paliek anonīms, bet piemērojamais nodoklis tiek samaksāts.

Cīņa pret krāpšanos ar nodokļiem un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas

ES valstis ik gadu zaudē līdz pat triljonam eiro, kas neieplūst to budžetā nodokļu nemaksāšanas, krāpšanās un ēnu ekonomikas dēļ. Tas atbilst apmēram 20 % no visiem nodokļu ieņēmumiem. Lai gan krāpšanas apkarošana ir katras valsts pašas ziņā, visām ES dalībvalstīm ir jārīkojas saskaņoti, jo krāpšanai bieži vien ir starptautisks mērogs un vienā valstī veikti krāpšanas apkarošanas pasākumi var negatīvi skart Eiropu kopumā. Nu ES ir rīcības plāns, kas paredz pastiprināt cīņu pret krāpšanos ar nodokļiem un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas.

Finanšu darījumu nodoklis

Finanšu nozare bija galvenā finanšu krīzes izraisītāja un dažos pēdējos gados saņēma būtisku valdības atbalstu. Finanšu darījumu nodoklis varētu parūpēties par šīs nozares taisnīgu un pamatīgu ieguldījumu krīzes izmaksu segšanā. Šāds nodoklis arī palīdzētu novērst t.s. taisnīguma deficītu, kas, pēc daudzu domām, pastāv nodokļu politikā un valsts budžeta īstenošanā. Tagad šajā procesā ir iesaistījušās 11 ES valstis, kas kopīgiem spēkiem izstrādā sistēmu šāda nodokļa iekasēšanai. Šīs valstis perspektīvā iegūs jaunu nodokli ar plašu bāzi, kam ir ievērojams ieņēmumu potenciāls, neraugoties uz finanšu darījumu izteikto starptautisko mobilitāti.

Uz augšu

Uz augšuKONTAKTI

Ja jums ir vispārīgi jautājumi

Zvaniet pa tālr.
00 800 6 7 8 9 10 11 Sīkāk par šo pakalpojumu

Sūtiet jautājumus pa e-pastu

Iestāžu kontaktinformācija un ziņas par to apmeklējumiem, kontakti presei

Saistītas politikas jomas

Atsauksmes

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?