Navigatsioonitee

Maksundus


Liikmesriikide valitsused on vastutavad maksude tõstmise ja maksumäärade kehtestamise eest. Teie poolt makstava maksusumma suuruse üle otsustab seega teie riigi valitsus, mitte EL.

ELi ülesanne on jälgida liikmesriikide siseriiklikke eeskirju ja otsuseid ettevõtte tuludele, üksikisikute sissetulekutele, hoiustele ja kapitali kasvutuludele kehtestatavate maksumäärade kohta eesmärgiga tagada, et:

  • need oleksid kooskõlas töökohtade loomist käsitlevate ELi eesmärkidega;
  • need ei takistaks kaupade, teenuste ja kapitali vaba liikumist ELis;
  • need ei annaks ühe liikmesriigi ettevõtjatele ebaõiglast eelist võrreldes nende konkurentidega teistest riikidest;
  • need ei diskrimineeriks tarbijaid, töötajaid või ettevõtjaid teistest ELi liikmesriikidest.

Teatavate maksude puhul, nagu käibemaks või bensiini-, tubakatoodete ja alkohoolsete jookide pealt kogutavad maksud, on liikmesriigid leppinud kokku maksu alammäärades, et hoida ära konkurentsi piiriülest moonutamist ELi piires.

Mitte ühtegi maksuküsimusi käsitlevat ELi otsust ei saa vastu võtta ilma liikmesriikide ühehäälse nõusolekuta.

Bensiinipump © Carofoto

Ühtsed bensiini maksumäära käsitlevad eeskirjad tagavad õiglase kaubanduse ja tõkestavad kahjustavat maksukonkurentsi.

ELil ei ole ka mingit sõnaõigust selles, kui palju liikmesriigid võivad kulutada, eeldusel et nende eelarveseisund ja valitsemissektori võlg jäävad mõistlikesse piiridesse.

Kui nende kulud on aga ülearu suured ja kui nende võlad kasvavad liiga suureks, võivad nad ohtu seada teiste ELi liikmesriikide majanduskasvu ning euroala stabiilsuse.

Õiglane maksukonkurents ELi liikmesriikide vahel

Erilist tähelepanu pöörab EL ettevõtjate maksustamisele, kuna maksusoodustused või väga madalad maksumäärad ühes riigis võivad meelitada ettevõtjaid ebaõiglaselt lahkuma konkureerivatest liikmesriikidest või muul moel vähendada teiste riikide maksubaasi. ELi liikmesriikidel on poliitiliselt siduv käitumisjuhend selle vältimiseks.

Samadel põhjustel on kõik ELi liikmesriigid leppinud kokku käibemaksu alammäärades ning bensiini, tubaka ja alkoholi aktsiisimaksudes ning peavad vastama eeskirjadele, mis on koostatud ja kokku lepitud Euroopa tasandil.

Miks on käibemaksu puhul ELi sekkumine vajalik?

Käibemaks on nõuetekohaselt toimiva ühtse turu ja kogu ELi hõlmava õiglase konkurentsi seisukohast väga oluline.

Seetõttu on EL kehtestanud

  • kogu ELi hõlmavad eeskirjad käibemaksusüsteemi toimimise kohta ning
  • käibemaksu alammäära.

Sellegipoolest on liikmesriikide käibemaksumäärad märkimisväärselt erinevad, kuna käibemaksu ülemmäärasid ei ole kehtestatud. Kuigi üldreeglina tuleks kohaldada ühtset standardmäära kõigi kaupade ja teenuste müügi suhtes, võivad liikmesriigid piiratud arvu kaupade ja teenuste suhtes kohaldada vähendatud maksumäära ning mõnede liikmesriikide suhtes mõningaid eeskirju ajutiselt ei kohaldatagi.

Bensiin, alkohol ja sigaretid – miks on hinnad erinevad?

Kõnealuste kaupade puhul kohaldatakse teatavaid ühiseid eeskirju, kuna erinevused nende pealt kogutavates maksudes (aktsiis) võivad väga kergesti moonutada ELi-sisest konkurentsi ja põhjustada massilist piiriülest ostude tegemist kõrge maksumääraga riikide ettevõtjate kulul. Siiski on ka siin jäetud liikmesriikidele piisavalt vabadust, et võtta arvesse

  • kultuurilisi erinevusi – üks põhjus, miks õlle- ja veinihinnad on ELis riigiti erinevad;
  • majanduslikke erinevusi – riigid, mille rahanduse olukord on kindel, ei pea neid kaupu nii kõrgelt maksustama.
Paar vaatamas maksuvorme © Imageselect

Tulumaksu üle otsustavad riikide valitsused.

Energia maksustamise ühised eeskirjad

ELil on energiatoodete maksustamiseks ühised eeskirjad, et valida ühtne lähenemisviis ning kasutada asjaomaseid makse energiatõhususe stiimulina. Riikliku eripära arvessevõtmiseks on eeskirjad aga jällegi piisavalt paindlikud.

Maksud, mis teid otseselt mõjutavad

Kui ei ole just tegemist üksikisikute piiriüleste õigustega, on üksikisikute maksueeskirjad ja -määrad teie riigi valitsuse pädevuses. ELi eeskirjad on kehtestatud selleks, et tagada, et teid ei takistataks teistes liikmesriikides töötamast teie pensionite ja pensioniõiguste ülekandmise ning maksustamisega seotud probleemide tõttu.

ELil on oma roll ka piiriülese maksudest kõrvalehoidumise vältimises. ELi liikmesriikide valitsuste õiguspärased tulud vähenevad, kui nende elanikud ei deklareeri välisriikides asuvatelt hoiustelt saadud intressitulu.

ELi kodanikuna saate oma hoiused paigutada sinna, kust saate enda arvates suurimat tulu, kuid te ei tohi seda võimalust kasutada maksude tasumisest kõrvalehoidumiseks. Enamik ELi liikmesriike on kokku leppinud teabevahetuses mitteresidentide hoiuste kohta.

Mõned erandid (nt Austria ja Luksemburg) on selle asemel kehtestanud kinnipeetava maksu, millest suur osa kantakse üle hoiustaja kodumaale. Kuna see on koondmakse, ei avalikustata üksikisikust hoiustaja isikut, kuid maksud makstakse ikka seal, kus seda on vaja teha.

Maksupettuste ja maksudest kõrvalehoidumise ärahoidmine

ELi liikmesriikidel jääb igal aastal maksupettuste, maksudest kõrvalehoidumise ja varimajanduse tõttu nende eelarvetesse laekumata üks triljon eurot maksutulu. See moodustab umbes 20% kogu maksutulust. Kuigi pettuste vastu võitlemine on iga liikmesriigi enda vastutus, on vaja kõigi ELi liikmesriikide kooskõlastatud meetmeid, kuna pettusi organiseeritakse sageli piiriüleselt ning ühes riigis vastu võetud pettusevastastel meetmetel võib olla negatiivne mõju Euroopale tervikuna. EL kavandab praegu tegevuskava, et tõhustada võitlust maksupettuste ja maksudest kõrvalehoidumise vastu.

Finantstehingute maks

Finantssektoril oli majanduskriisi puhkemises oluline osa ja see sektor on viimastel aastatel saanud märkimisväärset toetust valitsustelt. Finantstehingute maks aitab tagada, et asjaomane sektor annab õiglase ja märkimisväärse panuse kriisist põhjustatud kulude katmiseks. Asjaomane maks võib samuti olla asjakohane maksunduse ja riikide eelarvete „õiglase vahe” vähendamisel. 11 ELi liikmesriiki töötavad hetkel välja asjaomast maksu käsitlevat ühtset süsteemi. See võimaldaks neil luua märkimisväärse tulupotentsiaaliga laiapõhjalise maksu, vaatamata finantstehingute suurele rahvusvahelisele liikuvusele.

Üles

ÜlesSeonduvad teemad

Aidake meil veebisaiti täiustada

Kas leidsite otsitava teabe?

JahEi

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?