Navigatsioonitee

Maksustamine


Maksude kogumine ja maksumäärade kehtestamine on liikmesriikide valitsuste ülesanne. Teie makstava maksusumma suuruse üle otsustab seega teie riigi valitsus, mitte EL.

ELi ülesanne on jälgida liikmesriikide siseriiklikke eeskirju ja otsuseid äriühingute kasumi, üksikisikute sissetulekute, hoiuste ja kapitalikasumi suhtes kehtestatavate maksumäärade kohta, eesmärgiga tagada, et need:

  • oleksid kooskõlas töökohtade loomist käsitlevate ELi eesmärkidega;
  • ei takistaks kaupade, teenuste ja kapitali vaba liikumist ELis;
  • ei annaks ühe liikmesriigi ettevõtjatele ebaõiglast eelist võrreldes nende konkurentidega teistes riikides;
  • ei diskrimineeriks teistest ELi liikmesriikidest pärit tarbijaid, töötajaid ega ettevõtjaid.

Mõnede maksude puhul, nagu käibemaks või seoses bensiini-, tubakatoodete ja alkohoolsete jookidega kogutavad maksud, on 28 liikmesriiki leppinud kokku maksu alammäärade kehtestamises, et hoida ära konkurentsi piiriülest moonutamist ELis.

Mitte ühtegi maksuküsimusi käsitlevat ELi otsust ei saa vastu võtta ilma liikmesriikide ühehäälse nõusolekuta.

Bensiinipump © Carofoto

Ühtsed bensiini maksumäära käsitlevad eeskirjad tagavad õiglase kaubanduse ja tõkestavad kahjustavat maksukonkurentsi.

ELil ei ole õigust määrata riikide kulusid, eeldusel et nende eelarvepositsioon ja valitsemissektori võlg jäävad mõistlikesse piiridesse.

Aga kui riikide kulud on ülemäärased ja nende võlad kasvavad liiga suureks, võivad nad seada ohtu teiste ELi liikmesriikide majanduskasvu ning euroala stabiilsuse.

Õiglane maksukonkurents ELi liikmesriikide vahel

EL pöörab erilist tähelepanu ettevõtjate maksustamisele, kuna on oht, et maksusoodustused või maksustamise erikord ühes riigis võivad ettevõtjaid ebaõiglaselt meelitada lahkuma teistest ELi liikmesriikidest või muul moel vähendada teiste riikide maksubaasi. ELi liikmesriikidel on poliitiliselt siduv käitumisjuhend selle vältimiseks.

Samadel põhjustel on kõik ELi liikmesriigid leppinud kokku käibemaksu alammäärades ning bensiini, tubaka ja alkoholi aktsiisimaksudes ning peavad vastama eeskirjadele, mis on koostatud ja kokku lepitud Euroopa tasandil.

Miks on käibemaksu puhul ELi sekkumine vajalik?

Käibemaks on nõuetekohaselt toimiva ühtse turu ja kogu ELi hõlmava õiglase konkurentsi seisukohast väga oluline.

Seetõttu on EL kehtestanud

  • kogu ELi hõlmavad eeskirjad käibemaksu kohta ning
  • käibemaksu alammäära.

Sellegipoolest on liikmesriikide käibemaksumäärad märkimisväärselt erinevad, kuna käibemaksu ülemmäärasid ei ole kehtestatud. Kuigi üldreeglina tuleks kõigi kaupade ja teenuste müügi suhtes kohaldada ühtset standardmäära, võivad liikmesriigid piiratud arvu kaupade ja teenuste suhtes kohaldada vähendatud maksumäära ning mõnede liikmesriikide suhtes mõningaid eeskirju ajutiselt ei kohaldatagi.

Bensiin, alkohol ja sigaretid – miks on hinnad erinevad?

Kõnealuste kaupade puhul kohaldatakse teatavaid ühiseid eeskirju, kuna maksu (aktsiisi) erinevused võivad väga kergesti moonutada piiriülest konkurentsi ELis ja põhjustada massilist piiriülest ostude tegemist kõrge maksumääraga riikide ettevõtjate kulul. Siiski on ka siin jäetud liikmesriikidele piisavalt vabadust, et võtta arvesse

  • kultuurilisi erinevusi – see on üks põhjus, miks õlle- ja veinihinnad on ELis riigiti erinevad;
  • majanduslikke erinevusi – riigid, mille rahanduse olukord on kindel, ei pea asjaomaseid kaupu nii kõrgelt maksustama.

Energia maksustamise ühised eeskirjad

ELil on energiatoodete maksustamiseks ühised eeskirjad, et valida ühtne lähenemisviis ning kasutada asjaomaseid makse energiatõhususe stiimulina. Riikliku eripära arvessevõtmiseks on eeskirjad aga jällegi piisavalt paindlikud.

Paar vaatamas maksuvorme © Imageselect

Tulumaksu üle otsustavad liikmesriikide valitsused.

Maksud, mis teid otseselt mõjutavad

Kui ei ole just tegemist üksikisikute piiriüleste õigustega, on üksikisikute maksueeskirjad ja -määrad liikmesriigi valitsuse pädevuses. ELi eeskirjad on kehtestatud selleks, et ei tekiks selliseid pensioni ja pensioniõiguste ülekandmise ning maksustamisega seotud probleeme, mis takistavad teid teistes liikmesriikides töötamast.

ELil on oma roll ka piiriülese maksudest kõrvalehoidumise vältimises. ELi liikmesriikide valitsuste õiguspärased tulud vähenevad, kui nende elanikud ei deklareeri välisriikides asuvatelt hoiustelt saadud intressitulu.

ELi kodanikuna saate oma hoiused paigutada sinna, kust saate enda arvates suurimat tulu, kuid te ei tohi seda võimalust kasutada maksude tasumisest kõrvalehoidumiseks. Enamik ELi liikmesriike on kokku leppinud teabevahetuses mitteresidentide hoiuste kohta.

Mõned erandid (nt Austria ja Luksemburg) on selle asemel kehtestanud kinnipeetava maksu, millest suur osa kantakse üle hoiustaja kodumaale. Kuna see on koondmakse, ei avalikustata üksikisikust hoiustaja isikut, kuid maksud makstakse ikka seal, kus seda on vaja teha.

Maksupettuste ja maksudest kõrvalehoidumise ärahoidmine

ELi liikmesriikidel jääb igal aastal maksupettuste, maksudest kõrvalehoidumise ja varimajanduse tõttu nende eelarvetesse laekumata üks triljon eurot maksutulu. See moodustab umbes 20% kogu maksutulust. Kuigi pettuste vastu võitlemine toimub iga liikmesriigi enda vastutusel, on vaja kõigi ELi liikmesriikide kooskõlastatud meetmeid, kuna pettusi organiseeritakse sageli piiriüleselt ning ühes riigis vastu võetud pettusevastastel meetmetel võib olla negatiivne mõju Euroopale tervikuna. ELil on nüüd tegevuskava, et tõhustada võitlust maksupettuste ja maksudest kõrvalehoidumisega.

Finantstehingute maks

Finantssektoril oli majanduskriisi puhkemises oluline osa ja see sektor on viimastel aastatel saanud märkimisväärset toetust valitsustelt. Finantstehingute maks aitab tagada, et asjaomane sektor annab õiglase ja märkimisväärse panuse kriisist põhjustatud kulude katmiseks. Asjaomane maks võib samuti olla asjakohane maksunduse ja riikide eelarvete „õiglase vahe” vähendamisel. 11 ELi liikmesriiki töötavad hetkel välja asjaomast maksu käsitlevat ühtset süsteemi. See võimaldaks neil vaatamata finantstehingute suurele rahvusvahelisele liikuvusele luua märkimisväärse tulupotentsiaaliga laiapõhjalise maksu.

Üles

ÜlesSeonduvad teemad

Aidake meil veebisaiti täiustada

Kas leidsite otsitava teabe?

JahEi

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?