Beskatning


Medlemslandene har ansvaret for at inddrive skatter og fastsætte satserne. Det er derfor din nationale regering, og ikke EU, der bestemmer, hvor meget du skal betale i skat.

EU's opgave er at føre tilsyn med medlemslandenes skatteregler og beslutninger om skattesatser (for virksomheders overskud, personlig indkomst og kapitalafkast) for at sikre, at:

  • de stemmer overens med EU's mål for jobskabelse
  • de ikke hindrer den frie bevægelighed for varer, tjenesteydelser og kapital i EU
  • de ikke giver virksomheder i ét EU-land en urimelig fordel i forhold til konkurrenter i et andet EU-land
  • de ikke forskelsbehandler forbrugere, arbejdstagere eller virksomheder fra andre EU-lande.

Alle 28 EU-lande er blevet enige om at fastsætte mindstesatser for visse skatter som momsen eller afgifter på benzin, tobak og alkohol for at undgå konkurrenceforvridninger på tværs af grænserne i EU.

Der kan kun træffes afgørelser om skatteanliggender, når alle medlemslande er enstemmigt enige.

Benzinpumpe © Carofoto

Fælles regler om benzinafgifter sikrer fair handelsvilkår og forhindrer skadelig skattekonkurrence

EU har heller ikke noget at skulle have sagt med hensyn til medlemslandenes udgifter - så længe der er balance på statsbudgetterne, og den offentlige gæld holdes inden for rimelighedens grænser.

Men hvis landene overskrider budgettet og kommer i for stor gæld, kan det skade den økonomiske vækst i de andre medlemslande og stabiliteten i euroområdet.

Fair skattekonkurrence mellem EU-landene

EU er særlig opmærksom på selskabsskat, fordi der er en risiko for, at skattelettelser eller særlige skatteordninger i ét EU-land på urimelig vis kan holde virksomheder væk fra konkurrerende lande eller på anden måde udhule skattegrundlaget i andre lande. EU-landene er politisk bundet af en adfærdskodeks til ikke at gøre dette.

Af samme årsager har EU-landene aftalt mindstesatser for moms og punktafgifter på benzin, tobak og alkohol, og alle landene skal overholde de regler, de har udarbejdet og er blevet enige om på EU-niveau.

Hvorfor kræver momsen inddragelse af EU?

Momsen er afgørende for et velfungerende indre marked og fair konkurrence i hele EU.

EU har derfor fastsat:

  • fælles EU-regler for moms og
  • en minimumsmomssats.

Der gives dog et vist spillerum, når de nationale regeringer skal sætte momssatserne: Der er ingen øvre grænse for momssatser. Generelt skal der anvendes en enkelt normalsats ved alt salg af varer og tjenesteydelser, men medlemslandene kan også vælge at anvende reducerede satser på en begrænset række varer/tjenester, og visse lande er midlertidigt fritaget fra nogle af reglerne.

Benzin, alkohol og cigaretter – derfor er der forskel på priserne

Disse varer er underlagt nogle fælles regler, fordi forskelle i skatter (punktafgifter) meget nemt kan forvride konkurrencen på tværs af grænserne i EU og medføre omfattende grænsehandel, som går ud over virksomheder i områder med høj beskatning. Også her er der stadig rigelig plads til variation på grund af:

  • kulturelle forskelle – én grund til at priserne på øl og vin varierer så meget mellem EU-landene
  • økonomiske forskelle – lande med sunde offentlige finanser har ofte ikke så høje afgifter på disse varer.

Fælles regler for energibeskatning

EU har fælles regler om beskatning af energiprodukter for at kunne bruge de fælles regler som incitament til at skabe energieffektivitet. Men samtidig er reglerne tilstrækkeligt fleksible til, at de tilgodeser de nationale omstændigheder.

Et par, der kigger på selvangivelser © Imageselect

Indkomstskatten fastsættes af de nationale regeringer.

Skatter, der berører dig direkte

Reglerne og satserne for beskatning af privatpersoner er et anliggende for dit eget medlemsland – medmindre dine grænseoverskridende rettigheder berøres. EU-reglerne skal sikre, at du ikke afholder dig fra at arbejde i andre EU-lande på grund af problemer med overførsel og beskatning af dine pensioner og pensionsrettigheder.

EU spiller også en rolle i bekæmpelsen af skatteunddragelse over grænserne. Medlemslandene mister retmæssige indtægter, hvis de bosiddende i landet ikke opgiver deres renteindtægter fra opsparing i udlandet.

Som EU-borger kan du anbringe din opsparing der, hvor du mener, du får det bedste udbytte, men du må ikke bruge det som en metode til at undgå at betale skat. De fleste europæiske lande har besluttet, at udveksle oplysninger om ikke-bosiddendes opsparing.

De få undtagelser (f.eks. Østrig og Luxembourg) anvender i stedet kildeskat, hvoraf en stor del overføres til kontohaverens hjemland. Da det er en samlet overførsel, forbliver opsparingens indehaver anonym, men skatten bliver betalt, hvor den faktisk skyldes.

Bekæmpelse af skattesvig og skatteunddragelse

EU-landene mister op til 1 billion euro om året i skatteindtægter til deres budgetter på grund af skattesvig, skatteunddragelse og skyggeøkonomien. Det svarer til omkring 20 % af alle skatteindtægter. Selvom bekæmpelse af svig er et nationalt anliggende, er der brug for koordinerede tiltag mellem EU-landene, da svig ofte er organiseret på tværs af grænserne, og tiltag til bekæmpelse af svig i ét land kan have negative følger for Europa som helhed. EU har nu en handlingsplan, der skal styrke bekæmpelsen af skattesvig og skatteunddragelse.

Afgift på finansielle transaktioner

Den finansielle sektor var stærkt medvirkende til den økonomiske krise og har i de seneste to år fået store summer fra det offentlige. En skat på finanstransaktioner kan sikre, at sektoren giver et rimeligt og væsentligt bidrag til at dække krisens omkostninger. En sådan skat vil også være med til at ændre opfattelsen af manglende rimelighed mellem beskatning og offentlige budgetter. Elleve EU-lande er nu i gang med at udvikle et fælles system for denne skat. Det vil give dem mulighed for at gå efter en bredt baseret afgift med et betydeligt indtægtspotentiale på trods af stor international mobilitet for finanstransaktioner.

Til toppen

Til toppenKONTAKT

Generelle forespørgsler

Ring
00 800 6 7 8 9 10 11 Mere om vores service

E-mail dine spørgsmål

Kontakt‑ og besøgsoplysninger for institutionerne, pressekontakt

Relaterede emner

Hjælp os med at blive bedre

Fandt du det, du søgte?

JaNej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?