Daně


O výši daní a daňových sazbách rozhodují členské státy samy. Jak vysoké daně platíte tedy neurčuje Evropská unie, ale vláda vašeho státu.

Úlohou Unie však je dohlížet na to, jaké daňové předpisy a rozhodnutí týkající se daňových sazeb (ze zisků společností, z příjmů fyzických osob, úspor a kapitálových zisků) členské státy přijímají, neboť je třeba zajistit, aby:

  • byly v souladu s cíli EU v oblasti zaměstnanosti
  • nebránily volnému pohybu zboží, služeb a kapitálu v EU
  • neposkytovaly nespravedlivou výhodu podnikům z jednoho státu vůči konkurenci z ostatních zemí
  • nebyly diskriminační vůči spotřebitelům, pracovníkům nebo podnikům z jiných zemí EU.

U některých daní, jako např. u daně z přidané hodnoty (DPH) nebo daně z pohonných hmot, tabákových výrobků a alkoholických nápojů, se vlády všech 28 členských států EU dohodly na stanovení minimálních daňových sazeb, aby zabránily narušování hospodářské soutěže mezi sousedními státy Unie.

Všechna rozhodnutí o daňových záležitostech na evropské úrovni mohou být přijata pouze v případě, že se na nich jednomyslně shodnou všechny členské státy.

Výdejní stojan čerpací stanice © Carofoto

Společná pravidla pro daně z pohonných hmot zajišťují spravedlivý obchod a pomáhají předcházet škodlivé daňové soutěži

EU rovněž nijak nezasahuje do toho, kolik členské státy vyčleňují na výdaje. Podmínkou ale je, aby jejich rozpočty byly vyrovnané a veřejný dluh se pohyboval v rozumných mezích.

Pokud by výdaje rozumnou hranici přesáhly a státy by se příliš zadlužily, mohlo by to ohrozit hospodářský růst v dalších zemích EU a narušit stabilitu celé eurozóny.

Spravedlivá daňová soutěž mezi státy EU

EU si především všímá zdanění podniků, jelikož daňové úlevy nebo zvláštní daňové režimy v jedné zemi mohou nekalým způsobem lákat firmy z jiných zemí EU, nebo jinak narušovat základ daně v jiných zemích. Státy EU se zavázaly k dodržování určitých pravidel, která takovéto chování zakazují.

Z podobných důvodů byly všemi státy EU schváleny minimální daňové sazby DPH a spotřební daně z pohonných hmot, tabákových výrobků a alkoholu. Všichni jsou povinni se těmito předpisy, které byly na evropské úrovni vypracovány a dohodnuty, řídit.

Proč EU zasahuje do stanovení DPH?

Daň z přidané hodnoty je velmi důležitou daní, která ovlivňuje správné fungování jednotného trhu a spravedlivou hospodářskou soutěž v EU.

Unie proto zavedla:

  • společná pravidla pro DPH
  • a minimální sazbu DPH.

I přesto mají členské státy při stanovení různých sazeb DPH značnou svobodu. Není totiž stanovena maximální výše její sazby. Ačkoli obecně platí, že jednotná paušální sazba by se měla použít na veškerý prodej zboží a služeb, členské státy mají právo používat u určitých výrobků a služeb sazby snížené. Některé státy jsou od uplatňování určitých pravidel dočasně osvobozeny.

Proč jsou ceny pohonných hmot, alkoholu a cigaret tak rozdílné?

Na tyto výrobky se vztahují určitá společná pravidla, neboť rozdíly ve zdanění (spotřební dani) mohou snadno narušit hospodářskou soutěž mezi sousedními členskými státy a vyvolat rozsáhlé přeshraniční nákupy na úkor podniků v regionech s vyšším zdaněním. I zde se však vyskytují rozdíly, který vyplývají z:

  • kulturních odlišností, proto se například v jednotlivých státech liší ceny piva a vína
  • ekonomických rozdílů, protože státy se zdravými veřejnými financemi nemusí tyto produkty zatěžovat vysokými daněmi.

Společná pravidla pro zdaňování energie

EU má společná pravidla i pro zdanění energetických produktů. Díky nim může uplatňovat jednotný přístup a využívat daně jako pobídky k zajištění vyšší energetické účinnosti. Ale i tato pravidla jsou dostatečně pružná na to, aby zohlednila konkrétní situaci určité země.

Mladý pár studuje formulář daňového přiznání © Imageselect

Stanovení daní z příjmů je plně v kompetenci členských států.

Daně, které se vás přímo týkají

Pravidla a sazby pro zdanění fyzických osob si určují jednotlivé státy samy. Nesmějí jimi však být dotčena přeshraniční práva jednotlivce. Předpisy EU jsou navrženy tak, aby problémy s převodem a zdaněním důchodů nebo nároků na důchod neodrazovaly občany Unie od práce v jiných členských státech.

EU rovněž dohlíží na to, aby nedocházelo k přeshraničním daňovým únikům. Státy EU například přicházejí o oprávněné příjmy, pokud jejich obyvatelé nepřiznají úroky ze spořícího účtu v zahraničí.

Jako občan EU můžete své úspory umístit tam, kde se domníváte, že budou mít nejlepší výnos, ale nemůžete této možnosti využívat k tomu, abyste se vyhnuli placení daní. Většina evropských států se proto dohodla na tom, že si budou poskytovat informace o účtech nerezidentů.

Výjimku z toho tvoří země (např. Rakousko nebo Lucembursko), které se rozhodly raději vybírat srážkovou daň přímo z účtu nerezidenta a posílat její podstatnou část do státu, z něhož majitel účtu pochází. Jelikož se jedná o hromadnou platbu, je anonymita spořitele zachována, a přitom je daň zaplacena oprávněnému příjemci.

Předcházení daňovým podvodům a daňovým únikům

Země EU přicházejí až o 1 bilion eur ročně v příjmové části rozpočtu kvůli daňovým podvodům, daňovým únikům a šedé ekonomice. To odpovídá přibližně 20 % všech daňových příjmů. Ačkoli za boj proti podvodům je každá země odpovědná sama, je třeba činnost všech zemích EU koordinovat, protože podvody se odehrávají napříč Unií a opatření proti nim přijatá v jedné zemi mohou mít negativní dopady na Evropu jako celek. EU má proto akční plán na posílení boje proti daňovým podvodům a daňovým únikům.

Daň z finančních transakcí

Finanční sektor byl hlavní příčinou hospodářské krize a od jednotlivých států dostal v posledních letech štědrou podporu. Smyslem daně z finančních transakcí je zajistit, aby se tento sektor spravedlivým a podstatným dílem podílel na hrazení nákladů krize. Tato daň by odstranila pociťovanou nespravedlnost v oblasti zdanění a veřejných rozpočtů. Společný systém této daně zatím vytváří jedenáct zemí EU. To jim umožní koncipovat daň na širším základě, jež bude mít značný příjmový potenciál, a to i přes vysokou mezinárodní mobilitu finančních transakcí.

Začátek stránky

Začátek stránkyKONTAKT

Informační služba – všeobecné dotazy

Volejte na
00 800 6 7 8 9 10 11 Více informací o službě

Pošlete svůj dotaz e-mailem

Kontakty, informace o prohlídkách institucí, kontakty pro novináře

Související oblasti politiky

Máte nápad, jak tyto stránky vylepšit?

Nalezli jste informace, které jste hledali?

AnoNe

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?