Данъчно облагане


Националните правителства отговарят за събирането на данъци и определянето на данъчните ставки. Това означава, че решението за размера на данъците, които плащате, се взема от вашето национално правителство, а не от ЕС.

Ролята на ЕС е да наблюдава националните правила за данъците и решенията на правителствата относно размера на данъците (върху печалбите на предприятията, личните доходи, спестяванията и капиталовите доходи), за да се гарантира, че те:

  • са съобразени с целите на ЕС за създаване на работни места;
  • не възпрепятстват свободното движение на стоки, услуги и капитали в ЕС;
  • не дават на предприятията в една страна несправедливо предимство пред конкурентите в друга страна;
  • не водят до дискриминация спрямо потребителите, работещите или предприятията от други страни от Съюза.

За някои данъци като данъка върху добавената стойност (ДДС) или данъците върху горивата, тютюневите изделия и алкохолните напитки всички 28 национални правителства са се споразумели за определяне на минимални данъчни ставки, за да се избегне нарушаване на конкуренцията в рамките на ЕС.

ЕС не може да взема решения по данъчни въпроси, без всички страни членки да постигнат единодушно съгласие.

Бензинова колонка © Carofoto

С общите правила за данък върху горивата се гарантира лоялната търговия и се предотвратява вредната данъчна конкуренция

ЕС също така не участва в определянето на разходите на отделните държави, при условие че тяхното бюджетно салдо и публичен дълг са в разумни граници.

Ако обаче страните харчат твърде много и натрупват прекалено големи задължения, те могат да застрашат икономическия растеж в други страни от Съюза и стабилността на еврозоната.

Лоялна данъчна конкуренция между страните от ЕС

ЕС обръща особено внимание на данъчното облагане на предприятията поради риска данъчни облекчения или специални данъчни режими в едни страни от ЕС да се използват нелоялно за примамване на фирми от други страни от ЕС или да подкопаят по друг начин данъчната основа в други държави. Страните от ЕС са политически обвързани с кодекс за поведение да не извършват подобни действия.

По сходни причини минималните ставки на ДДС и на акцизите върху горивата, тютюневите изделия и алкохола са договорени от всички страни от Съюза и всички те са задължени да спазват правилата, които сами са изготвили и одобрили на равнище ЕС.

Защо ДДС изисква участието на ЕС

ДДС е от основно значение за доброто функциониране на единния пазар и лоялната конкуренция в ЕС.

Затова ЕС е определил:

  • общоевропейски правила за прилагането на ДДС и
  • минимална ставка на ДДС.

Това все пак оставя значителна свобода за различия между националните ставки на ДДС, защото за тях няма горни граници. Въпреки че общото правило е за всички продажби на стоки и услуги да се прилага една стандартна ставка, правителствата могат също така да прилагат намалени ставки за ограничен набор от стоки и услуги, а някои държави временно са освободени от прилагането на някои от правилата.

Бензин, алкохол и цигари – защо цените се различават

Тези продукти са обект на някои общи правила, защото разликите в данъците (акцизите) могат много лесно да доведат до нарушаване на конкуренцията в ЕС и да предизвикат масово пазаруване зад граница за сметка на предприятията в регионите с високи данъци. И тук правилата дават доста възможности за определяне на различни ставки поради:

  • културни различия – една от причините цените на бирата и виното да са толкова различни в отделните страни от ЕС;
  • икономически различия – държавите със стабилни публични финанси обикновено не облагат с много високи данъци тези продукти.

Общи правила за данъчно облагане на енергийните продукти

ЕС има общи правила за данъчното облагане на енергийни продукти. Така той може да възприеме единен подход към използването на данъците като стимул за повишаване на енергийната ефективност. И в този случай правилата са достатъчно гъвкави, позволявайки съобразяване с конкретните обстоятелства в отделните страни.

Двойка гледа данъчни декларации © Imageselect

Подоходните данъци се определят от националните правителства

Данъците, които ви засягат пряко

Правилата и ставките на данъците върху личните доходи са от компетенциите на вашето национално правителство, освен ако не става въпрос за вашите трансгранични права. Целта на правилата на ЕС е да се гарантира, че не сте възпрепятствани да работите в други страни от Съюза поради проблеми, свързани с прехвърлянето и данъчното облагане на вашите пенсии и пенсионни права.

ЕС играе роля и в предотвратяването на трансграничното укриване на данъци. Правителствата от ЕС губят законни приходи, ако пребиваващите в техните страни не декларират доходите от лихви върху спестявания в чужбина.

Като гражданин на ЕС можете да държите спестяванията си там, където според вас те ще имат най-голяма възвръщаемост, но не можете да използвате това като средство за избягване на плащането на данъци. Повечето европейски страни са се споразумели да обменят информация за спестяванията на непостоянно пребиваващи на територията им лица.

Малкото изключения (например Австрия, Люксембург) вместо това налагат данък, удържан при източника, голяма част от който те прехвърлят на държавата на вложителя. Тъй като това е крупно плащане, анонимността на отделния спестител не се нарушава, но данъкът се плаща там, където се дължи.

Предотвратяване на данъчните измами

Всяка година държавите от ЕС губят до 1 трилион евро приходи в своите бюджети поради данъчни измами и сивата икономика. Това съответства на около 20 % от всички данъчни постъпления. Въпреки че борбата с измамите е отговорност на отделните страни, необходимо е да се координират действията на всички държави от ЕС, защото измамите често имат трансграничен характер и предприетите от една държава мерки за борба с тях могат да имат негативно отражение върху Европа като цяло. ЕС вече има план за действие за засилване на борбата срещу данъчните измами и укриването на данъци.

Данък върху финансовите сделки

Финансовият сектор е сред главните виновници за финансовата криза и през последните няколко години получи значително държавно подпомагане. С въвеждането на данък върху финансовите сделки ще се осигури справедлив и съществен принос на сектора за покриването на разходите, свързани с кризата. С подобен данък също така ще се премахне усещането за несправедливост по отношение на данъчното облагане и публичните бюджети. Единадесет държави от ЕС в момента разработват обща система за такъв данък. Тя ще им позволи да въведат данък върху широка основа със значителен потенциал за приходи въпреки високата международна мобилност на финансовите сделки.

Нагоре

НагореСвързани теми

Помогнете ни да направим сайта по-добър

Намерихте ли търсената от вас информация?

ДаНе

Какво търсехте?

Имате ли предложения?