Navigacijska pot

Šport


Šport in telesna dejavnost predstavljata pomemben del življenja milijonov evropskih državljanov in sta močno vpeta v evropsko družbo. Evropska komisija je leta 2011 sprejela strategijo športa v EU.

Moštveni duh, solidarnost in poštena igra

Skakalec troskoka© EU

V Evropski uniji je približno 700 000 športnih društev.

Šport združuje ljudi in je pomemben za fizično in psihično zdravje. Okoli 60 % evropskih prebivalcev se redno ukvarja s športom ali telesno dejavnostjo, v EU pa deluje približno 700 000 športnih društev. Šport je dinamična in hitro rastoča gospodarska panoga, ki pomaga ustvarjati nova delovna mesta in krepi gospodarsko rast.

EU v okviru programa pripravljalnih ukrepov na področju športa za obdobje 2009–2013 DeutschEnglishfrançais financira čezmejne projekte, s katerimi želi opredeliti in preskusiti primerna omrežja in dobre prakse na tem področju. Projekti zajemajo:

  • telesne dejavnosti za krepitev zdravja,
  • šport za invalide,
  • enakost spolov v športu,
  • boj proti nedovoljenim poživilom,
  • socialno vključenost v športu in s pomočjo športa,
  • izobraževanje in usposabljanje v športu,
  • prostovoljstvo v športu,
  • nasilje in nestrpnost v športu,
  • upravljanje na področju športa.

Šport in telesne dejavnosti že prejemajo podporo EU v okviru nekaterih drugih področij (izobraževanje, mladi, zdravje, socialna vključenost in regionalna politika). Projekti, navedeni tukaj, pa so namenjeni pripravi prvega posebnega programa financiranja EU za šport, ki bo del novega programa EU za izobraževanje, usposabljanje, mlade in šport za obdobje 2014–2020.

Telesne dejavnosti za krepitev zdravja

Šport je eden od načinov, s katerim EU promovira in spodbuja športno in telesno dejavnost, in sicer z izmenjavo in uveljavljanjem dobrih praks med državami EU in ustreznimi deležniki. Smernice EU za telesno dejavnost (2008) kažejo, kako lahko nacionalni ukrepi v različnih sektorjih spodbudijo ljudi k večji telesni dejavnosti. Poleg tega evropska platforma za prehrano, telesno dejavnost in zdravje združuje organizacije, ki želijo razpravljati o prehrani in telesni dejavnosti.

Boj proti nedovoljenim poživilom

Ženska igra tenis © EU

EU promovira in spodbuja športno in telesno dejavnost

Nedovoljena poživila spodkopavajo načela poštenega tekmovanja, odvračajo ljudi od udejstvovanja v športnih dejavnostih in ogrožajo njihovo zdravje. EU financira raziskovalne projekte na področju boja proti nedovoljenim poživilom in v okviru zgoraj navedenih pripravljalnih ukrepov. Ima redne stike s pristojnimi organi, tudi Svetovno protidopinško agencijo .

Socialna vključenost, integracija in enake možnosti

Šport pomaga pri premagovanju socialnih razlik in združuje ljudi iz različnih družbenih okolij. Komisija poziva države članice, naj v vloge za pridobitev sredstev iz Evropskega socialnega sklada in Evropskega sklada za regionalni razvoj, vključijo tudi pobude, ki spodbujajo socialno vključevanje s športnimi dejavnostmi. Finančna sredstva so v okviru pripravljalnih ukrepov prejeli tudi čezmejni ukrepi.

Boj proti rasizmu in nasilju

Evropska komisija spodbuja izmenjavo informacij o nevarnih navijačih med policijskimi službami in organi na področju športa. Komisija podpira tudi delovanje mreže Nogomet proti rasizmu v Evropi DeutschEnglishfrançaisitaliano.

Dobro upravljanje na področju športa

Evropska unija spoštuje avtonomnost in samourejanje športnih organizacij, pod pogojem, da upoštevajo zakonske predpise, demokratična načela, preglednost in odgovornost za svoje odločitve ter da v svoje delovanje vključijo vse zainteresirane strani.

Komisija spodbuja delodajalce, športnike in športne delavce, naj pri oblikovanju delovnih odnosov v športu upoštevajo načela evropskega socialnega dialoga .

Na vrh

Na vrhKONTAKT

Splošna vprašanja

Pokličite po telefonu
00 800 6 7 8 9 10 11 Podatki o telefonskih storitvah

Vprašanja po e-pošti

Kontaktni podatki in obiski pri institucijah, kontakti za medije

Povezane teme

Povejte nam

Ste našli želene informacije?

DaNe

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?