Navigačný riadok

Šport v EÚ


Šport a telesná aktivita sú neodmysliteľnou súčasťou života miliónov európskych občanov a sú pevne zakotvené v európskej spoločnosti. Súčasťou politického programu EÚ v tejto oblasti je nový program Erasmus+, ktorý podporuje spoluprácu, dialóg a účasť vo všetkých oblastiach športu.

Tímový duch, solidarita a fair play

Trojskokan © EÚ

Program Erasmus+ podporuje politiku EÚ v oblasti masového športu.

Šport je dôležitý, pretože

 • podporuje fyzickú a duševnú pohodu,
 • má vzdelávaciu funkciu a podporuje kľúčové sociálne hodnoty, 
 • spája komunity, 
 • je veľkým a rýchlo rastúcim odvetvím hospodárstva,
 • prispieva k rastu a zamestnanosti.

Je však potrebné venovať pozornosť problémom, ako je doping, ovplyvňovanie výsledkov zápasov a násilie.

EÚ podporuje spoluprácu medzi tvorcami politiky a dialóg so športovými organizáciami, čím vyzdvihuje kladné hodnoty spojené so športom a zároveň rieši súvisiace výzvy. 

Šport v programe Erasmus+

Program Erasmus+ English (en) (2014 – 2020) sa zameriava na masový šport. V rámci neho sa môžu spolufinancovať iniciatívy, ktoré pomáhajú pri vytváraní, výmene a zavádzaní nových myšlienok a postupov v celej EÚ, či na vnútroštátnej, regionálnej alebo miestnej úrovni.

Program Erasmus+: Šport pomôže pri rozvoji európskeho rozmeru v športe, posilní spoluprácu medzi športovými organizáciami, verejnými orgánmi a ďalšími stranami. Zameriava sa na tieto oblasti.

Fyzická aktivita pre lepšie zdravie

EÚ podporuje fyzickú aktivitu prostredníctvom výmeny a podpory osvedčených postupov medzi členskými štátmi EÚ a zainteresovanými stranami. V usmerneniach EÚ o fyzickej aktivite pdf - 214 KB [214 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) (2008) sa poukazuje na to, ako vnútroštátne prierezové politiky môžu podporiť tento cieľ. Odporúčania Rady z roku 2013   o zdraviu prospešnej fyzickej aktivite v rôznych oblastiach 

 • podporia účinnejšie politiky v tejto oblasti;
 • pomôžu pri sledovaní pokroku a trendov, pokiaľ ide o úroveň fyzickej aktivity a politiky v tejto oblasti.

Fyzickú aktivitu podporuje aj politika EÚ v oblasti zdravia. Platforma EÚ pre výživu, fyzickú aktivitu a zdravie predstavuje fórum pre riešenie nepriaznivých trendov.

Boj proti dopingu

EÚ podporuje šport a fyzickú aktivitu.

EÚ podporuje šport a fyzickú aktivitu.

Doping narúša súťaženie v duchu fair play, odrádza ľudí od športu a predstavuje zdravotné riziko. V tejto oblasti EÚ spolupracuje s

 • krajinami EÚ,
 • Radou Európy françaisEnglish,
 • organizáciou UNESCO, RUfrançaisEnglishعربيespañol 
 • Svetovou antidopingovou agentúrou françaisEnglish.

Krajiny EÚ pravidelne využívajú štruktúry EÚ, aby pred stretnutiami na medzinárodných fórach diskutovali o opatreniach proti dopingu. Spolupracujú v rámci EÚ v otázkach týkajúcich sa práv športovcov, dopingu v rekreačnom športe a prevencie dopingu. Program Erasmus+ Šport financuje projekty v oblasti prevencie dopingu. Organizácie zamestnávateľov a odborové zväzy môžu využívať sociálny dialóg EÚ na riešenie mnohých otázok vrátane boja proti dopingu. 

Sociálne začlenenie, integrácia a rovnaké príležitosti

Šport dokáže premostiť sociálne rozdiely. Vyzdvihuje schopnosti postihnutých ľudí a posilňuje postavenie žien a dievčat, čím im poskytuje príležitosti na vodcovstvo. EÚ podporuje krajiny, ktoré žiadajú o granty z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja, aby zahrnuli projekty, ktoré podporujú sociálne začlenenie pomocou športu. Z tejto finančnej podpory mali prospech nadnárodné projekty a medzinárodné podujatia.

Boj proti rasizmu a násiliu na športových podujatiach

EÚ podporuje policajné zložky a športové organizácie, aby spolupracovali pri výmene informácií o športových fanúšikoch, ktorí predstavujú hrozbu, a podporovali preventívne opatrenia. Komisia podporila vytvorenie siete Futbal proti rasizmu v Európe (FARE) English a niekoľko súvisiacich projektov.

Dobrá správa v športe

EÚ uznáva autonómiu športových organizácií, zároveň však podporuje dodržiavanie týchto zásad dobrej správy v športe:

 • demokracia,
 • transparentnosť,
 • zodpovednosť pri rozhodovaní,
 • začlenenie, pokiaľ ide o zastúpenie zainteresovaných strán.

Komisia podporuje zamestnávateľov, športovcov a zamestnancov v oblasti športu, aby pracovno-právne vzťahy upravovali v rámci európskeho sociálneho dialógu. V oblasti profesionálneho futbalu a aktívneho trávenia voľného času existujú výbory pre sociálny dialóg.

Dve kariéry pre športovcov

EÚ je presvedčená, že mladým talentom by sa súbežne s intenzívnym športovým tréningom malo poskytnúť odborné vzdelanie či odborná príprava, aby sa tak pripravili na dve profesionálne dráhy. Usmernenia EÚ v súvislosti s dvojitou kariérou športovcov (2012) pdf - 569 KB [569 KB] English (en) poukazujú na to, ako vnútroštátne politiky a politiky EÚ môžu podporiť tento cieľ. Niekoľko projektov využilo finančnú podporu EÚ.

Na začiatok

Vzdelávanie, odborná príprava, mládež a šport

Rukopis bol aktualizovaný v novembri 2014

Táto publikácia je súčasťou série „Politiky Európskej únie“


Na začiatokSúvisiace témy

Pomôžte nám zlepšiť sa

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

ÁnoNie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?