Navigačný riadok

Šport


Šport a telesná aktivita sú neodmysliteľnou súčasťou života miliónov európskych občanov a sú pevne zakotvené v európskej spoločnosti. V roku 2011 Komisia prijala stratégiu na rozvíjanie európskeho rozmeru v športe.

Tímový duch, solidarita a fair play

Trojskokan © EU

V EÚ pôsobí asi 700 000 športových klubov.

Šport je dôležitý pre telesné a duševné zdravie a zároveň má silný socializačný efekt. V EÚ pravidelne športuje približne 60 % obyvateľov a funguje v nej okolo 700 000 športových klubov. Šport zároveň predstavuje rozsiahle a rýchlo sa rozvíjajúce odvetvie hospodárstva, ktoré významným spôsobom prispieva k rastu a tvorbe pracovných miest.

V rámci svojho programu prípravných činností v oblasti športu 2009 – 2013 DeutschEnglishfrançais EÚ financuje nadnárodné projekty, ktorých cieľom je identifikovať a otestovať vhodné siete a osvedčené postupy na tomto poli. Uvedené projekty zastrešujú tieto tematické okruhy:

  • telesná aktivita posilňujúca zdravie;
  • šport pre ľudí so zdravotným postihnutím;
  • rodová rovnosť v športe;
  • boj proti dopingu;
  • sociálne začlenenie v športe a prostredníctvom športu;
  • vzdelávanie a odborná príprava v oblasti športu;
  • dobrovoľníctvo v oblasti športu;
  • násilie a neznášanlivosť v športe;
  • správa a riadenie v športe.

Šport a telesnú aktivitu už EÚ podporuje v rámci iných oblastí politiky (vzdelávanie, mládež, zdravie, sociálne začlenenie a regionálna politika). Prostredníctvom najnovších projektov však Komisia pripravuje zavedenie prvého osobitného programu EÚ na financovanie športu, ktorý by sa stal súčasťou nového programu EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport na roky 2014 – 2020.

Telesná aktivita posilňujúca zdravie

Šport je jedným zo spôsobov, pomocou ktorého sa EÚ snaží podporovať telesnú aktivitu. Únia už v tejto oblasti vytvorila systém na výmenu a propagáciu osvedčených postupov medzi krajinami EÚ a príslušnými zainteresovanými stranami. Usmernenia EÚ o fyzickej aktivite z roku 2008 ukazujú, ako môžu vnútroštátne politiky v rôznych sektoroch povzbudiť ľudí, aby boli fyzicky aktívnejší. Navyše Platforma EÚ pre výživu, fyzickú aktivitu a zdravie združuje organizácie s cieľom prediskutovať vývoj v oblasti stravovania a telesnej aktivity.

Boj proti dopingu

Žena hrajúca tenis © EU

Cieľom EÚ je presadzovať a podporovať šport a telesnú aktivitu.

Doping v športe podkopáva princíp fair play, odrádza ľudí od športovania a reálne ohrozuje zdravie. EÚ prispieva na boj proti dopingu financovaním výskumných projektov a takisto finančnou podporou v rámci už spomenutých prípravných činností. Takisto je v pravidelnom kontakte s príslušnými inštitúciami vrátane Svetovej antidopingovej agentúry .

Sociálne začlenenie, integrácia a rovnaké príležitosti

Šport dokáže premostiť sociálne rozdiely a spojiť ľudí z rôznych sfér života. EÚ povzbudzuje všetkých 28 členských štátov, aby do čerpania prostriedkov z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu pre regionálny rozvoj zahrnuli iniciatívy, ktoré využívajú šport na podporu sociálneho začlenenia. Nadnárodné projekty boli tiež financované v rámci prípravných činností.

Boj proti rasizmu a násiliu

EÚ vyvíja úsilie, aby policajné zložky a športové orgány spolupracovali pri výmene informácií o športových fanúšikoch, ktorí predstavujú potenciálnu hrozbu. Komisia podporuje sieť Futbal proti rasizmu v Európe DeutschEnglishfrançaisitaliano.

Dobré riadenie v športe

EÚ uznáva autonómiu a samoreguláciu športových organizácií, ktorá rešpektuje právne obmedzenia a princípy demokracie, transparentnosti a zodpovednosti pri rozhodovaní a zastúpenia všetkých zainteresovaných strán.

Komisia podporuje zamestnávateľov, pracovníkov v oblasti športu a športovcov, aby využívali európsky sociálny dialóg ako nástroj na formovanie pracovných vzťahov v tomto odvetví.

Na začiatok

Na začiatokSúvisiace témy

Pomôžte nám zlepšiť sa

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

ÁnoNie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?