You are here:

Šport v EÚ

Šport a pohyb sú neodmysliteľnou súčasťou života miliónov Európanov, a zároveň kľúčovým prvkom nového programu EÚ Erasmus+ zameraného na podporu spolupráce, dialógu a účasti

Tímový duch, solidarita a fair play

Šport je dôležitý, pretože

 • podporuje fyzickú a duševnú pohodu,
 • má vzdelávaciu funkciu a podporuje kľúčové sociálne hodnoty, 
 • spája komunity, 
 • je veľkým a rýchlo rastúcim odvetvím hospodárstva,
 • prispieva k rastu a zamestnanosti.

Pozornosť sa však musí venovať problémom, ako je doping, ovplyvňovanie výsledkov zápasov a násilie.

EÚ podporuje spoluprácu medzi tvorcami politiky a dialóg so športovými organizáciami s cieľom vyzdvihnúť kladné hodnoty spojené so športom a riešiť súvisiace výzvy.  

Šport v programe Erasmus+

Program Erasmus+ (2014 – 2020) sa zameriava na amatérsky šport. V rámci neho sa môžu spolufinancovať iniciatívy, ktoré pomáhajú pri vytváraní, výmene a zavádzaní nových myšlienok a postupov v celej EÚ, či na vnútroštátnej, regionálnej alebo miestnej úrovni.

Program Erasmus+ Šport pomôže pri rozvoji európskeho rozmeru v športe a posilní spoluprácu medzi športovými organizáciami, verejnými orgánmi a ďalšími stranami. Zameriava sa na tieto oblasti.

Pohyb pre zdravie

EÚ podporuje telesnú aktivitu prostredníctvom výmeny a podpory osvedčených postupov medzi krajinami EÚ a zainteresovanými stranami. V usmerneniach EÚ o fyzickej aktivitepdf(214 kB) Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu  (2008) sa poukazuje na to, ako možno tento cieľ podporiť vnútroštátnymi prierezovými politikami. Odporúčanie Rady z roku 2013pdf o podpore zdraviu prospešných pohybových aktivít vo všetkých sektoroch

 • podporuje účinnejšie politiky v tejto oblasti,
 • pomáha pri monitorovaní pokroku a trendov, pokiaľ ide o úroveň pohybovej aktivity a politiky.

Telesnú aktivitu podporuje aj politika EÚ v oblasti zdravia. Platforma EÚ pre výživu, fyzickú aktivitu a zdravie predstavuje fórum na riešenie nepriaznivých trendov.

Boj proti dopingu

Doping narúša fair play. Odrádza ľudí od športu a ohrozuje zdravie. EÚ bojuje proti dopingu spolu s

Krajiny EÚ pred stretnutiami na medzinárodných fórach pravidelne diskutujú o záležitostiach týkajúcich sa dopingu na úrovni EÚ. V rámci EÚ spolupracujú v oblasti práv športovcov, dopingu v rekreačnom športe a prevencie dopingu. Program Erasmus+ Šport financuje projekty týkajúce sa prevencie. Organizácie zamestnávateľov a odborové zväzy využívajú sociálny dialóg EÚ na riešenie mnohých otázok vrátane boja proti dopingu. 

Sociálne začlenenie, integrácia a rovnaké príležitosti

Šport dokáže preklenúť sociálne rozdiely. Vyzdvihuje schopnosti osôb s postihnutím a posilňuje postavenie žien a dievčat, čím im poskytuje príležitosti na rozvoj vodcovských schopností. EÚ podporuje členské krajiny, ktoré žiadajú o granty z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja, aby zahrnuli projekty, ktoré podporujú sociálne začlenenie pomocou športu. Finančné prostriedky získali nadnárodné projekty a medzinárodné podujatia.

Boj proti rasizmu a násiliu na športových podujatiach

EÚ podporuje policajné zložky a športové organizácie, aby spolupracovali pri výmene informácií o športových fanúšikoch, ktorí predstavujú hrozbu, a prijímali preventívne opatrenia. Komisia podporila vytvorenie siete Futbal proti rasizmu v Európe (FARE) Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu   English (en) a niekoľko súvisiacich projektov.

Dobrá správa v športe

EÚ uznáva autonómiu športových organizácií, zároveň však podporuje dodržiavanie týchto zásad v športe:

 • demokracia,
 • transparentnosť,
 • zodpovednosť pri rozhodovaní,
 • začlenenie, pokiaľ ide o zastúpenie zainteresovaných strán.

Komisia podporuje zamestnávateľov, športovcov a zamestnancov v oblasti športu, aby upravovali pracovno-právne vzťahy v rámci európskeho sociálneho dialógu. V oblasti profesionálneho futbalu a aktívneho trávenia voľného času existujú výbory pre sociálny dialóg.

Dvojité kariéry pre športovcov

EÚ je presvedčená, že mladým talentom by sa súbežne s intenzívnym športovým tréningom malo poskytnúť odborné vzdelanie či odborná príprava, aby sa tak pripravili na dve profesionálne dráhy. Usmernenia EÚ pre dvojité kariéry športovcov (2012)pdf(569 kB) Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu  poukazujú na to, ako môžu vnútroštátne politiky a politiky EÚ môžu podporiť tento cieľ. Finančnú podporu EÚ získalo niekoľko projektov.