Sport w UE


Miliony Europejczyków uprawiają sport i inne formy aktywności fizycznej – jest to nieodzowny element życia w Europie. Agenda strategiczna UE obejmuje nowy program Erasmus +, który promuje współpracę, dialog i uczestnictwo we wszystkich dziedzinach sportu.

Współpraca w zespole, solidarność i fair play

Triple jumper © EU

Erasmus + wspiera unijną politykę sportu na szczeblu lokalnym.

Sport jest ważnym zagadnieniem, ponieważ

 • promuje dobre samopoczucie fizyczne i psychiczne,
 • pełni funkcję edukacyjną oraz wspiera kluczowe wartości społeczne, 
 • zbliża społeczności, 
 • jest dużym, szybko rosnącym sektorem gospodarki,
 • przyczynia się do wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy.

Uwagi wymagają jednakże problemy, takie jak doping, ustawianie wyników zawodów sportowych i przemoc.

UE wspiera współpracę pomiędzy decydentami oraz dialog z organizacjami sportowymi, co przyczynia się do promowania pozytywnych wartości związanych ze sportem i pozwala zająć się nierozwiązanymi wyzwaniami. 

Sport w programie Erasmus+

Program Erasmus+ English (en) (2014-2020) poświęcony jest sportowi masowemu. Pozwala on na współfinansowanie inicjatyw, pomagając opracowywać, wymieniać i wdrażać innowacyjne pomysły i praktyki w całej UE, na szczeblu krajowym oraz na szczeblu lokalnym i regionalnym.

Erasmus+: Sport przyczyni się do rozwoju europejskiego wymiaru sportu, wsparcia współpracy między organizacjami sportowymi, organami publicznymi i pozostałymi podmiotami. Skupia się on na następujących obszarach.

Aktywność fizyczna jako sposób na zdrowie

UE promuje aktywność fizyczną poprzez wymianę i propagowanie dobrych praktyk między państwami UE i zainteresowanymi stronami. WWytycznych UE dotyczących aktywności fizycznej pdf - 214 KB [214 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) (2008) wskazano, w jaki sposób proces można wesprzeć poprzez przekrojowe strategie krajowe. Zalecenie Rady z 2013 r.   w sprawie aktywności fizycznej jako sposobu na zdrowie w ujęciu międzysektorowym 

 • sprzyjać ma rozwojowi skuteczniejszych strategii w tej dziedzinie,
 • pomaga monitorować postępy w zakresie poziomu i strategii aktywności fizycznej oraz trendy w tych obszarach.

Aktywność fizyczna jest również wspierana przez unijną politykę zdrowotną. Platforma UE ds. żywienia, aktywności fizycznej i zdrowia stanowi forum działania wobec niekorzystnych tendencji.

Działania antydopingowe

The EU encourages sport & physical activity.

UE sprzyja rozwojowi w dziedzinie sportu i aktywności fizycznej.

Doping zaprzecza zasadom uczciwego współzawodnictwa, zniechęca ludzi do uprawiania sportu i stanowi zagrożenie dla zdrowia. W tej dziedzinie, UE współpracuje z

 • państwami członkowskimi,
 • Radą Europy françaisEnglish
 • UNESCO RUfrançaisEnglishعربيespañol 
 • Światową Agencją Antydopingową françaisEnglish

Państwa UE regularnie korzystają z unijnych ram w celu omówienia kwestii antydopingowych przed spotkaniami na bardziej międzynarodowych forach. W ramach UE współpracują one w zakresie kwestii związanych z prawami sportowców, dopingiem w sportach rekreacyjnych i zapobieganiem dopingowi. Erasmus + Sport finansuje projekty walki z dopingiem. Organizacje pracodawców i związki zawodowe mają możliwość wykorzystywania unijnego forum dialogu społecznego w celu szukania rozwiązań dla szeregu kwestii, w tym zwalczania dopingu. 

Włączenie społeczne, integracja społeczna i równość szans

Sport potrafi niwelować podziały społeczne. Pozwala on dostrzec zdolności ludzi niepełnosprawnych i umacnia pozycję kobiet i dziewcząt, stwarzając możliwości dla wykazania się cechami przywódczymi. Państwa UE ubiegające się o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zachęca się, aby włączały one projekty promujące włączenie społeczne poprzez sport. Z finansowania skorzystały już projekty transnarodowe i międzynarodowe imprezy.

Zwalczanie rasizmu i przemocy podczas imprez sportowych

UE zachęca policję i organizacje sportowe do wymiany informacji dotyczących kibiców, którzy stanowią potencjalne zagrożenie, oraz do wspierania działań prewencyjnych. Komisja wsparła uruchomienie sieci Futbol przeciwko rasizmowi w Europie (FARE) English i kilka innych projektów.

Dobre zarządzanie w sporcie

Szanując autonomię organizacji sportowych, UE promuje przestrzeganie następujących zasad dobrego zarządzania:

 • demokracja,
 • przejrzystość,
 • odpowiedzialność w procesie podejmowania decyzji,
 • polityka włączenia w kwestii reprezentacji zainteresowanych stron.

Komisja wspiera pracodawców, sportowców i działaczy sportowych w kształtowaniu stosunków pracy poprzez europejski dialog społeczny. Istnieją Komitety dialogu społecznego ds. zawodowej piłki nożnej i ds. aktywnego wypoczynku.

Dwutorowe ścieżki kariery dla sportowców

UE opowiada się za zapewnianiem kształcenia i szkoleń zawodowych lub specjalistycznych dla młodych talentów sportowych równolegle z intensywnym treningiem sportowym, któremu są poddawani, aby przygotować ich do podwójnej ścieżki kariery zawodowej. W Wytycznych UE w sprawie dwutorowej kariery sportowców (2012) pdf - 569 KB [569 KB] English (en) wskazano, w jaki sposób proces ten można promować poprzez strategie krajowe i unijne. Ze wsparcia unijnego skorzystało kilka projektów.

Początek strony

Kształcenie, szkolenie, młodzież i sport

Tekst zaktualizowano w listopadzie 2014 r.

Niniejsza publikacja stanowi część serii „Zrozumieć politykę Unii Europejskiej”.


Początek stronyKONTAKT

Pytania o charakterze ogólnym

Proszę zadzwonić pod numer telefonu
00 800 6 7 8 9 10 11 Więcej o usłudze

Wyślij pytanie e-mailem

Dane kontaktowe i informacje o wizytach w instytucjach, kontakty z prasą

Podobne tematy

Jak ulepszyć ten portal?

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

TakNie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?