Cosán nascleanúna

Spórt


Tá an spórt agus gníomhaíocht choirp ríthábhachtach do na milliúin duine san Eoraip agus is gné lárnach é i sochaí na hEorpa. In 2011, ghlac an Coimisiún straitéis chun an ghné Eorpach den spórt a fhorbairt.

Spiorad foirne, dlúthpháirtíocht agus cothrom na Féinne

Na trí léim © AE

Tá thart ar 700 000 club spóirt san AE.

Tá an spórt tábhachtach d’fholláine coirp agus intinne, agus tugann sé pobail le chéile. Glacann thart ar 60% de dhaonra an AE páirt i ngníomhaíocht spóirt de shaghas éigin go rialta, agus tá thart ar 700 000 club spóirt san AE. Earnáil mhór den gheilleagar atá i mbun fás gasta é an spórt agus cuidíonn sé go mór le fás agus le poist.

Faoina chlár de ghníomhaíochtaí ullmhúcháin i réimse an spóirt 2009-13 DeutschEnglishfrançais, tá an AE ag tabhairt maoiniú do thionscadail thrasnáisiúnta chun gréasáin oiriúnacha agus dea-chleachtais a shainaithint agus a thástáil sa réimse. I measc na dtionscadal sin tá:

  • gníomhaíocht choirp a chuireann leis an tsláinte
  • spórt do dhaoine faoi mhíchumas
  • comhionannas inscne sa spórt
  • frithdhópáil
  • cuimsiú sóisialta sa spórt agus tríd an spórt
  • oideachas agus oiliúint sa spórt
  • obair dheonach sa spórt
  • foréigean agus éadulaingt sa spórt
  • rialachas sa spórt.

Cé go dtugann an AE tacaíocht freisin do ghníomhaíochtaí spóirt trí réimsí beartais eile (oideachas, an óige, sláinte, cuimsiú sóisialta agus an beartas réigiúnach), ceapadh na tionscadail atá luaite anseo chun an chéad chlár de mhaoiniú AE atá dírithe go sonrach ar an spórt a ullmhú mar chuid de chlár nua an AE don oideachas, oiliúint, an óige agus spórt sa tréimhse 2014-20.

Gníomhaíocht choirp a chuireann leis an tsláinte

Tá an spórt ar cheann de thionscnaimh an AE trína ndéantar iarracht gníomhaíocht choirp a chur chun cinn trí dhea-chleachtas a mhalartú agus a chur chun cinn i measc thíortha an AE agus le páirithe leasmhara. I dTreoirlínte an AE maidir leis an nGníomhaíocht Choir (2008) léirítear gur féidir beartais náisiúnta a thrasnaíonn earnálacha éagsúla a úsáid le spreagadh a thabhairt do dhaoine bheith níos aclaí. Thairis sin, i gClár an AE maidir le cothú, gníomhaíocht choirp agus sláinte tagann eagraíochtaí le chéile le plé a dhéanamh ar threochtaí cothaithe agus ar ghníomhaíocht choirp.

Frithdhópáil

Bean agus liathróid leadóige á bualadh aici le raicéad © AE

Tá faoin AE spórt agus gníomhaíocht choirp a spreagadh agus a chur chun cinn.

Baineann an dópáil an bonn de phrionsabal na hiomaíochta córa, díspreagann sí daoine páirt a ghlacadh i spórt nó i lucht leanúna an spóirt agus cruthaíonn sí baol dáiríre don tsláinte. Tugann an AE maoiniú do thionscadail taighde sa réimse seo, agus faoin ngníomhaíocht ullmhúcháin a luadh thuas. Bíonn sé i dteagmháil rialta le comhlachtaí ábhartha, Údarás Frithdhópála an Domhain san áireamh .

Cuimsiú sóisialta, lánpháirtiú agus comhdheiseanna

Is féidir leis an spórt bearnaí sa tsochaí a líonadh agus daoine ó chúlraí éagsúla a thabhairt le chéile. Tugann an AE spreagadh don seacht mBallstát is ocht tionscnaimh a bhaineann leas as an spórt ar mhaithe le cuimsiú sóisialta a chur san áireamh nuair atáthar ag cur isteach ar thacaíocht ó chistí amhail Ciste Sóisialta na hEorpa agus Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa . Tugadh maoiniú freisin faoi na gníomhaíochtaí ullmhúcháin do thionscadail thrasnáisiúnta.

An ciníochas agus an foréigean a chomhrac

Tugann an AE spreagadh do sheirbhísí póilíneachta agus d'údaráis spóirt faisnéis a roinnt le chéile faoi dhaoine de lucht leanúna spóirt a bhféadfadh baol a bheith ag baint leo. Tugann an Coimisiún tacaíocht don eagraíocht Football against Racism in Europe DeutschEnglishfrançaisitaliano.

Dea-rialachas sa spórt

Tá meas ag an AE ar neamhspleáchas agus ar fhéinriail eagraíochtaí spóirt laistigh de theorainneacha an dlí, an daonlathais, na trédhearcachta agus na cuntasachta i dtaobh na cinnteoireachta de, agus de theorainneacha na cuimsitheachta i dtaobh ionadaíocht páirtithe leasmhara de.

Tugann an Coimisiún spreagadh d'fhostóirí, do lúthchleasaithe agus d'oibrithe spóirt leas a bhaint as an gcomhphlé sóisialta Eorpach chun caidreamh tionsclaíoch a mhúnlú in earnáil an spóirt.

Barr

BarrTEAGMHÁIL

Eolas ginearálta – fiosruithe

Glaoigh ar
00 800 6 7 8 9 10 11 Féach mionsonraí na seirbhíse

Cuir do cheisteanna chugainn ar r-phost

Sonraí teagmhála agus cuairte d'institiúidí, teagmhálacha preasa

Réimsí beartais gaolmhara

Cabhraigh linn feabhsú

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

FuairNí bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?