Cosán nascleanúna

Spórt san AE


Tá an spórt agus gníomhaíocht choirp ríthábhachtach do na milliúin duine san Eoraip - is gné lárnach é i sochaí na hEorpa. Tá an clár nua Erasmus+ ina chuid de chlár beartais an AE. Is clár é Erasmus+ lena gcuirtear comhar, comhphlé agus rannpháirtíocht i ngach réimse spóirt chun cinn.

Spiorad foirne, dlúthpháirtíocht agus cothrom na Féinne

Na trí léim © AE

Tacaíonn Erasmus+ le beartas spóirt an AE ar an bhfód.

Tá an spórt tábhachtach ar na cúiseanna seo a leanas:

 • cuireann sé folláine coirp agus intinne chun cinn
 • tá feidhm oideachasúil aige agus cuireann sé príomhluachanna sóisialta chun cinn 
 • tugann sé pobail le chéile 
 • is earnáil mhór den gheilleagar atá i mbun fáis ghasta é an spórt
 • cuidíonn sé le fás agus le poist.

Ní foláir aghaidh a thabhairt ar fhadhbanna amhail dópáil, cúbláil cluichí agus foréigean.

Tugann an AE tacaíocht don chomhar idir lucht déanta beartais agus don chomhphlé le heagraíochtaí spóirt, rud a chuireann luachanna dearfacha an spóirt chun cinn agus a fhágann go dtugtar aghaidh ar na fadhbanna a ghabhann leis, ag an am céanna. 

Spórt faoi Erasmus+

Díríonn Clár Erasmus+ English (en) (2014-2020) ar an spórt ar an bhfód. Is féidir cómhaoiniú a fháil do thionscnaimh le gur féidir smaointe agus cleachtais nuálacha a fhorbairt, a mhalartú agus a chur i bhfeidhm ar fud na hEorpa, go náisiúnta, go réigiúnach agus go háitiúil.

Cuideoidh 'Erasmus+: Spórt' le gné Eorpach an spóirt a fhorbairt, rud a spreagfaidh comhar idir na heagraíochtaí spóirt, na húdaráis áitiúla agus páirtithe eile. Díríonn sé ar na réimsí seo a leanas.

Gníomhaíocht choirp a chuireann leis an tsláinte

Cuireann an AE gníomhaíocht choirp chun cinn; cuireann sé malartú dea-chleachtais chun cinn i measc thíortha an AE agus i measc páirtithe eile ábhartha. I dTreoirlínte an AE maidir leis an nGníomhaíocht Choirp pdf - 214 KB [214 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) (2008) léirítear conas is féidir le beartais náisiúnta a thrasnaíonn earnálacha éagsúla é sin a spreagadh. Seo a dhéanfaidh an Moladh ón gComhairle 2013 maidir le gníomhaíocht choirp a chuireann leis an tsláinte in earnálacha éagsúla: 

 • beartais níos éifeachtaí sa réimse seo a spreagadh
 • cabhróidh sé le monatóireacht a dhéanamh ar an dul chun cinn atá á dhéanamh ar bheartais agus ar leibhéil gníomhaíochta coirp agus na treochtaí a bhaineann leo.

Cuirtear gníomhaíocht choirp chun cinn freisin trí bheartas sláinte an AE. Le Clár an AE maidir le cothú, gníomhaíocht choirp agus sláinte cuirtear fóram ar fáil chun díriú ar dhrochthreochtaí.

Gníomhaíocht frithdhópála

Spreagann an AE spórt & gníomhaíocht choirp.

Spreagann an AE spórt & gníomhaíocht choirp.

Déanann an dópáil beag is fiú den iomaíocht chóir, díspreagann sí daoine páirt a ghlacadh i spórt nó é a leanúint agus cruthaíonn sí baol don tsláinte. Sa réimse seo, bíonn an AE ag obair i gcomhar leo seo a leanas:

 • Tíortha an AE
 • Comhairle na hEorpa françaisEnglish
 • UNESCO RUfrançaisEnglishعربيespañol 
 • Gníomhaireacht Frithdhópála an Domhain françaisEnglish.

Baineann tíortha an AE leas rialta as creata an AE chun saincheisteanna frithdhópála a phlé sula dtéann siad ar aghaidh go fóraim níos idirnáisúnta. Comhoibríonn siad laistigh den AE maidir le saincheisteanna a bhaineann le cearta lúthchleasaithe, dópáil sa spórt fóillíochta agus dópáil a chosc. Faoi Erasmus+: Spórt tugtar maoiniú do thionscadail coiscthe dópála. Féadfaidh eagraíochtaí fostóirí agus ceardchumainn náisiúnta leas a bhaint as comhphlé sóisialta an AE chun déileáil le réimse saincheisteanna, an comhrac i gcoinne na dópála san áireamh. 

Cuimsiú sóisialta, lánpháirtiú agus comhdheiseanna

Is féidir leis an spórt bearnaí sa tsochaí a líonadh. Taispeánann sé na scileanna atá ag daoine atá faoi mhíchumas agus tugann sé cumhacht do mhná agus do chailíní, cruthaíonn sé deiseanna ceannaireachta. Tíortha atá ag cur isteach ar dheontais ó Chiste Sóisialta na hEorpa agus ó Chiste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, spreagtar iad chun féachaint chuige go bhfuil tionscadail a chuireann cuimsiú sóisialta chun cinn tríd an spórt mar chuid dá n-iarratais. Tugadh maoiniú do thionscadail thrasnáisiúnta agus d'imeachtaí idirnáisiúnta.

An ciníochas agus an foréigean a chomhrac

Tugann an AE spreagadh d'údaráis póilíneachta agus spóirt faisnéis a roinnt le chéile faoi dhaoine de lucht leanúna spóirt a bhféadfadh baol a bheith ag baint leo agus tacú le tionscnaimh choisctheacha. Thug an Coimisiún tacaíocht don eagraíocht Football against Racism in Europe (FARE) English agus do go leor tionscadal a bhaineann leis an eagraíocht sin.

Dea-rialachas sa spórt

Cé go bhfuil meas ag an AE ar neamhspleáchas agus ar fhéinriail eagraíochtaí spóirt, cuireann sé comhlíonadh na bprionsabal dea-rialachais seo a leanas chun cinn:

 • an daonlathas
 • an trédhearcacht
 • cuntasacht i dtaobh na cinnteoireachta
 • cuimsitheacht i dtaobh ionadaíocht na bpáirtithe leasmhara.

Tugann an Coimisiún spreagadh d'fhostóirí, do lúthchleasaithe agus d'oibrithe spóirt leas a bhaint as an gcomhphlé sóisialta Eorpach chun caidreamh tionsclaíoch a mhúnlú. Tá coistí comhphlé ann freisin don pheil ghairmiúil agus do ghníomhaíochtaí áineasa.

Déghairmeacha na lúthchleasaithe

Tacaíonn an AE le hoideachas agus gairmoiliúint a chur ar dhaoine óga a bhfuil bua an spóirt acu agus iad i mbun diantraenála chun go mbeidh siad ullamh dá ndéghairmeacha. Léirítear i dTreoirlínte an AE maidir le Déghairmeacha Lúthchleasaithe (2012) pdf - 569 KB [569 KB] English (en) conas is féidir le beartais náisiúnta agus beartais an AE é sin a chur chun cinn. Tá go leor tionscadal tar éis leas a bhaint as an tacaíocht ón AE.

Barr

Oideachas, oiliúint, an óige agus spórt

Arna thabhairt cothrom le dáta mí na Samhna 2014

Cuid den tsraith 'Foras Feasa ar an Aontas Eorpach' is ea an foilseachán seo


BarrTEAGMHÁIL

Eolas ginearálta – fiosruithe

Glaoigh ar
00 800 6 7 8 9 10 11 Féach mionsonraí na seirbhíse

Cuir do cheisteanna chugainn ar r-phost

Sonraí teagmhála agus cuairte d'institiúidí, teagmhálacha preasa

Réimsí beartais gaolmhara

Cabhraigh linn feabhsú

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

FuairNí bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?