Navigatsioonitee

Sport


Spordil ja füüsilisel tegevusel on oluline osa miljonite Euroopa kodanike elus ning sport on Euroopa ühiskonnas vägagi juurdunud. Komisjon võttis 2011. aastal vastu strateegia Euroopa mõõtme kujundamiseks spordi valdkonnas.

Meeskonnavaim, solidaarsus ja aus mäng

Kolmikhüppaja © EU

ELis on umbes 700 000 spordiklubi.

Füüsilisele ja vaimsele heaolule lisaks on sport ka kogukondade ühendaja. Ligikaudu 60% ELi elanikkonnast harrastab regulaarselt mingisugust sportlikku või füüsilist tegevust ning ELis tegutseb umbes 700 000 spordiklubi. Samuti on sport suur ja kiiresti kasvav majandussektor ning see annab oma väärika panuse majanduskasvu ja töökohtade loomisse.

Oma spordivaldkonna ettevalmistavate meetmete (2009−2013) programmi DeutschEnglishfrançais raames on EL rahastanud riikidevahelisi projekte, et tuvastada ja katsetada sobivaid võrgustikke ja häid tavasid asjaomases valdkonnas. Need projektid hõlmavad järgmisi teemasid:

  • tervist tugevdav kehaline aktiivsus;
  • puuetega inimeste sportimisvõimalused;
  • sooline võrdõiguslikkus spordis;
  • dopinguvastane tegevus;
  • sotsiaalne kaasamine spordis ja spordi abil;
  • spordialane haridus ja koolitus;
  • vabatahtlik tegevus spordis;
  • vägivald ja sallimatus spordis;
  • juhtimistavad spordis.

Kuigi sporti ja füüsilist tegevust rahastatakse juba ELi muude poliitikavaldkondade vahenditest (haridus, noored, tervishoid, sotsiaalne kaasatus ja regionaalpoliitika), on eelnimetatud projektide eesmärk valmistada ELi uue hariduse, koolituse, noorte ja spordivaldkonna programmi (2014−2020) raames ette ELi esimene konkreetselt spordile suunatud rahastamisprogramm.

Tervist tugevdav kehaline aktiivsus

Sport on üheks viisiks, mille kaudu EL püüab soodustada inimeste kehalist aktiivsust, edendades häid tavasid ning jagades neid ELi liikmesriikide ja asjaomaste sidusrühmade vahel. ELi suunised füüsilise tegevuse kohta (2008) näitavad, kuidas riiklik poliitika erinevates sektorites saab julgustada inimesi olema füüsiliselt rohkem aktiivne. Lisaks saavad tervisliku toitumise, kehalise aktiivsuse ja tervishoiu ELi tegevusprogrammi raames kokku organisatsioonid, et arutada toitumisalaste suundumuste ja füüsilise tegevusega seotud küsimusi.

Dopinguvastane tegevus

Naine lööb reketiga tennisepalli © EU

ELi eesmärk on edendada sporti ning füüsilist tegevust.

Dopingu kasutamine spordis õõnestab ausa konkurentsi põhimõtteid, soodustab inimeste spordist või selle jälgimisest loobumist ning kujutab endast tõsist ohtu tervisele. EL rahastab uurimisprojekte asjaomases valdkonnas, samuti ka eespool nimetatud ettevalmistavate meetmete raames. EL on ka regulaarselt ühenduses asjakohaste asutustega, sealhulgas Maailma Antidopingu Agentuuriga.

Sotsiaalne kaasatus, integratsioon ja võrdsed võimalused

Sport võib ületada sotsiaalseid lõhesid ning ühendada väga erinevaid inimesi. EL julgustab oma 28 liikmesriiki hõlmama spordiga seotud algatusi sotsiaalse kaasatuse tugevdamisel, kui liikmesriigid taotlevad toetust Euroopa Sotsiaalfondist ja Euroopa Regionaalarengu Fondist. Riikidevahelistele projektidele on samuti eraldatud vahendeid ettevalmistavate meetmete raames.

Rassismi ja vägivalla vastane võitlus

EL julgustab politseijõude ja spordiorganisatsioone jagama teavet võimalikku ohtu kujutavate spordifännide kohta. Komisjon toetab võrgustikku Jalgpall Rassismi Vastu Euroopas DeutschEnglishfrançaisitaliano.

Head juhtimistavad spordis

EL austab spordiorganisatsioonide iseseisvust ja isereguleerimist õigusaktide, demokraatia, läbipaistvuse ja vastutuse piires otsuste tegemise protsessis ning huvitatud sidusrühmade ulatusliku kaasamise puhul.

Komisjon julgustab tööandjaid, sportlasi ja spordivaldkonna töötajaid kasutama Euroopa sotsiaaldialoogi spordisektori töösuhete kujundamiseks.

Üles

ÜlesSeonduvad teemad

Aidake meil veebisaiti täiustada

Kas leidsite otsitava teabe?

JahEi

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?