Навигационна пътека

Спорт


Спортът и физическата активност са важна част от живота на милиони европейски граждани и имат силно присъствие в европейските общества. През 2011 г. Комисията прие стратегия за развитие на европейското измерение в спорта.

Отборен дух, солидарност и честна игра

Състезател по троен скок © ЕС

В ЕС има около 700 000 спортни клуба

Освен че е важен за доброто физическо и психическо здраве, спортът обединява общностите. Около 60 % от населението на ЕС редовно взема участие в някаква спортна дейност, а в Съюза има около 700 000 спортни клуба. Спортът освен това е голям и бързо нарастващ сектор от икономиката и допринася значително за растежа и заетостта.

В рамките на своята програма за подготвителни действия в областта на спорта за 2009-2013 г. DeutschEnglishfrançais ЕС финансира международни проекти за откриване и изпробване на подходящи мрежи и добри практики в тази област. Тези проекти обхващат следните области:

  • укрепваща здравето физическа активност
  • спорт за хората с увреждания
  • равнопоставеност на жените и мъжете в спорта
  • борба с допинга
  • социално приобщаване в спорта и чрез него
  • образование и обучение в областта на спорта
  • доброволческа дейност в спорта
  • насилие и нетърпимост в спорта
  • добро управление в спорта.

Въпреки че ЕС вече подкрепя спорта и физическата активност по линия на други области от политиката (образование, младеж, здраве, социално приобщаване и регионална политика), споменатите проекти имат за цел да подготвят старта на първата специална програма на ЕС за финансиране на спорта в рамките на новата програма на Съюза за образование, обучение, младеж и спорт за периода 2014-2020 г.

Укрепваща здравето физическа активност

Спортът е едно от основните средства, с помощта на които ЕС стимулира физическата активност - чрез обмен и популяризиране на добри практики между страните от Съюза и със съответните заинтересовани лица. Насоките на ЕС за физическата активност (2008 г.) показват как националните политики в различни сектори могат да насърчат хората към по-голяма физическа активност. Освен това Платформата за действие на ЕС относно храненето, физическата активност и здравето обединява организации, които обсъждат тенденциите в областта на храненето и физическата активност.

Борба с допинга

Жена, удряща топка за тенис с ракета © ЕС

ЕС насърчава и подкрепя спорта и физическата активност.

Употребата на допинг в спорта противоречи на принципа за честно съревнование, обезсърчава хората, желаещи да вземат участие в спортни прояви или да ги следят, и представлява реална опасност за здравето. ЕС предоставя финансиране за изследователски проекти в тази област, както и по линия на подготвителното действие, споменато по-горе. Той поддържа постоянен контакт със съответните органи, включително със Световната антидопингова агенция (WADA).

Социално приобщаване, интеграция и равни възможности

Спортът може да преодолее социалното разслоение и да събере хора от всички сфери на живота. ЕС насърчава 28-те държави членки да включват инициативи, използващи спорта с цел подобряване на социалното приобщаване, когато кандидатстват за подкрепа от Европейския социален фонд и Европейския фонд за регионално развитие. Международни проекти също получиха финансиране по линия на подготвителните действия.

Борба с расизма и насилието

ЕС насърчава полицейските служби и спортните власти да обменят информация за запалянковци, представляващи потенциална опасност. Комисията подкрепя мрежата „Футболът срещу расизма в Европа“ DeutschEnglishfrançaisitaliano.

Добро управление в спорта

ЕС уважава автономията и саморегулирането на спортните организации в рамките на закона, демокрацията, прозрачността и отчетността при вземането на решения и равноправното представяне на заинтересованите лица.

Комисията насърчава работодателите, спортистите и работещите в областта на спорта да използват европейския социален диалог при определяне на трудовите отношения в сектора на спорта.

Нагоре

НагореСвързани теми

Помогнете ни да направим сайта по-добър

Намерихте ли търсената от вас информация?

ДаНе

Какво търсехте?

Имате ли предложения?