Navigačný riadok

Kozmický priestor


Mnohé aspekty našej spoločnosti – od telekomunikácií po televíziu, predpovedí počasia po svetové finančné systémy – sa opierajú o kozmické systémy alebo technológie.

Európska vesmírna politika sa zameriava na:

 • systém monitorovania Zeme Kopernikus a satelitné navigačné systémy GALILEO/EGNOS;
 • výskum kozmického priestoru;
 • pomoc európskym podnikom pri zapojení do vesmírneho priemyslu.

Kopernikus – monitorovanie životného prostredia

Kopernikus English je súbor zložitých systémov, ktoré zhromažďujú údaje o Zemi prostredníctvom satelitov a snímačov na zemi, na oblohe aj na mori. Tvorcom politiky, podnikom a ľuďom poskytujú aktuálne a spoľahlivé informácie o zmenách našej planéty a jej podnebia.

Umelecká fotografia satelitu Sentinel-2 nad Zemou

Tento satelit programu Kopernikus, známy ako Sentinel-2, poskytne fotografie vegetácie, pôdy a vôd, vnútrozemských a pobrežných oblastí s vysokým rozlíšením.

Tieto informácie sa používajú na rôzne účely, ako napríklad:

 • územné plánovanie;
 • udržateľný rozvoj;
 • ochrana prírody;
 • poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo;
 • zdravie;
 • riadenie mimoriadnych situácií;
 • doprava;
 • cestovný ruch.

Program Kopernikus koordinuje a riadi Európska komisia. Satelitná infraštruktúra je v zodpovednosti Európskej vesmírnej agentúry English a na vývoji snímačov pracuje Európska environmentálna agentúra English a jednotlivé členské štáty EÚ.

Galileo – služby globálnych informácií o polohe

Galileo English (en) je európsky program pre globálny satelitný navigačný systém. Na rozdiel od svojich amerických a ruských obdôb je systém Galileo určený na civilné (nie vojenské) účely.

Satelity krúžia na obežnej dráhe Zeme © ESA–J. Huart

Európsky satelitný navigačný systém Galileo bude poskytovať presné globálne informácie o polohe na civilné účely.

Pri plne funkčnom systéme (predpokladá sa, že to bude oveľa skôr ako v roku 2020, hoci počiatočné služby sa budú poskytovať už v roku 2014) bude poskytovať globálne navigačné údaje 30 satelitov. Jeho najmodernejšie technológie a naprogramovaná interoperabilita s inými systémami GNSS (ako americký systém GPS) zabezpečí presnejšie určovanie polohy ako ktorýkoľvek systém dostupný v súčasnosti.

Potenciálne aplikácie English (en) systému GALILEO sú rôzne. Príklady:

 • riadenie premávky a dopravy;
 • záchranné operácie;
 • poľnohospodárstvo;
 • civilná ochrana;
 • časové pečiatky a časová synchronizácia.

Návratnosť investícií EÚ v rámci programu Galileo by mali zabezpečiť nové trhové príležitosti a pracovné miesta v sektore prijímačov a aplikácií.

Partneri v programe Galileo sú:

 • Európska vesmírna agentúra English – projekt, vývoj, obstarávanie a validácia. ESA spolufinancovala fázy definície, vývoja a validácie na obežnej dráhe v rámci programu Galileo
 • Európska komisia – riadenie a úplné financovanie fázy, ktorá vedie k úplnej prevádzkovej schopnosti
 • Agentúra pre európsky GNSS English (GSA) – prevádzka, hneď ako bude systém pripravený.

EGNOS

Európsky geostacionárny navigačný prekrývací systém English (en) je systém, ktorý zlepšuje kvalitu existujúcich satelitných navigačných systémov (ako americký GPS) zvýšením ich presnosti z približne desiatich metrov na dva metre. V prípade zlyhania systému takisto vysiela výstrahy.

Tento systém predstavuje prvý krok Európy v oblasti satelitnej navigácie. EGNOS je už v prevádzke na mnohých európskych letiskách, umožňuje presné priblíženie s horizontálnym a vertikálnym vedením a za zlomok ceny v porovnaní so systémom zariadení na presné priblíženie a pristátie (ILS).

Výskum kozmického priestoru

Európska komisia navrhla užšiu spoluprácu s medzinárodnou vesmírnou stanicou a vytvorenie medzinárodnej platformy na identifikáciu oblastí výskumu kozmického priestoru, ktoré sú otvorené medzinárodnej spolupráci.

Výskum

Výskumné projekty financované z prostriedkov EÚ posudzujú možnosti na zabezpečenie udržateľného rozvoja, napríklad monitorovanie realizácie opatrení Kjótskeho protokolu, a zvyšujú bezpečnosť prostredníctvom technológií pre hraničné kontroly a krízové riadenie.

Dôležitosť čísel

Veľkosť vesmírnych projektov neumožňuje väčšine krajín riešiť ich samostatne. Rôzne krajiny musia spájať svoje technologické a finančné kapacity. EÚ vedie dialógy v oblasti kozmického priestoru so strategickými partnermi, ako sú USA a Rusko, s cieľom posilniť spoluprácu a tiež veľmi úzko spolupracuje s Európskou vesmírnou agentúrou English.

Na začiatok

Na začiatok


Videá


Pomôžte nám zlepšiť sa

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

ÁnoNie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?