Navigačný riadok

Kozmický priestor


Mnohé aspekty našej spoločnosti, od telekomunikácií po televíziu, predpovedí počasia po svetové finančné systémy, sa opierajú o kozmické systémy alebo technológie.

V dôsledku rozsahu vesmírnych projektov ich väčšina krajín nie je schopná riešiť samostatne. Európske krajiny preto prostredníctvom Európskej komisie spojili svoje technologické a finančné zdroje na vykonávanie politiky v oblasti kozmického priestoru – v spolupráci s Európskou vesmírnou agentúrou English (medzivládna agentúra, ktorú prevádzkuje 20 európskych krajín).

Európska vesmírna politika zahŕňa tri hlavné prvky:

 • systém pozorovania Zeme Kopernikus a satelitné navigačné systémy Galileo/EGNOS
 • výskum kozmického priestoru,
 • pomoc európskym podnikom pri zapojení do vesmírneho priemyslu.

Kopernikus – monitorovanie životného prostredia

Kopernikus English (en) je súbor zložitých systémov, ktoré zhromažďujú údaje o Zemi prostredníctvom družíc a snímačov na zemi, na oblohe aj na mori. Tvorcom politiky, podnikom a verejnosti poskytuje množstvo aktuálnych a spoľahlivých informácií o zmenách našej planéty a jej podnebia.

Umelecká fotografia družice Sentinel-2 nad Zemou

Táto družica programu Kopernikus, známa ako Sentinel-2, poskytne fotografie vegetácie, pôdy a vôd, vnútrozemských a pobrežných oblastí s vysokým rozlíšením.

Tieto informácie sa používajú na rôzne účely, ako napríklad:

 • územné plánovanie,
 • ochrana prírody,
 • poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo,
 • zdravie,
 • riadenie núdzových situácií,
 • doprava,
 • cestovný ruch.

Program Kopernikus koordinuje a riadi Európska komisia. Satelitnú infraštruktúru prevádzkuje Európska vesmírna agentúra English a na vývoji snímačov pracuje Európska environmentálna agentúra a jednotlivé členské štáty EÚ.

Galileo – služby globálnych informácií o polohe

Galileo English (en) je európsky program pre globálny satelitný navigačný systém (GNSS). Na rozdiel od svojich amerických a ruských obdôb je systém Galileo určený na civilné účely.

Družice krúžia na obežnej dráhe Zeme © ESA–J. Huart

Európsky satelitný navigačný systém Galileo poskytuje globálne informácie o polohe na civilné účely.

Po uvedení programu Galileo do plnej prevádzky bude 30 družíc vrátane 6 aktívnych rezervných družíc poskytovať presné globálne informácie o polohe na civilné účely v Európe. Jeho najmodernejšie technológie a naprogramovaná interoperabilita s inými systémami satelitnej navigácie umožní presnejšie určovanie polohy ako ktorýkoľvek systém dostupný v súčasnosti.

V roku 2013 program Galileo dosiahol dôležitý míľnik, keď sa po prvýkrát určila poloha iba pomocou signálov tohto systému. Po vypustení ďalších družíc začne program Galileo poskytovať počiatočné služby (v súčasnosti očakávané začiatkom roka 2015).

Existuje mnoho rôznych potenciálnych aplikácií English (en) programu Galileo:

 • riadenie premávky a dopravy,
 • záchranné operácie,
 • pestovanie plodín, farmárstvo,
 • civilná ochrana,
 • časové pečiatky a časová synchronizácia.

Návratnosť investícií EÚ v rámci programu Galileo by mali zabezpečiť nové trhové príležitosti a pracovné miesta v sektoroch prijímačov družicového signálu a aplikácií.

Partneri v programe Galileo sú:

 • Európska komisia – riadi a plne financuje fázu, ktorá vedie k úplnej prevádzkovej schopnosti,
 • Európska vesmírna agentúra English – projekt, vývoj, obstarávanie a validácia. ESA spolufinancovala fázy definície, vývoja a validácie na obežnej dráhe v rámci programu Galileo,
 • Agentúra pre európsky GNSS English (GSA) – prevádzka, hneď ako bude systém pripravený.

Satelitný rozširujúci systém EGNOS

Európsky geostacionárny navigačný prekrývací systém English (en) je systém, ktorý zlepšuje kvalitu existujúcich satelitných navigačných systémov (ako americký GPS) zvýšením ich presnosti z približne desiatich metrov na dva metre. V prípade zlyhania systému takisto vysiela výstrahy.

V roku 2012 bola z európskeho kozmodrómu v Kouru English vypustená náhradná družica, ktorá zabezpečí pokračovanie služby EGNOS na ďalších 12 rokov a potvrdzuje záväzok Európy v oblasti vysokokvalitných satelitných navigačných systémov.

Výskum kozmického priestoru

Výskum kozmického priestoru je hnacím motorom inovácií, technologického rozvoja a vedeckých poznatkov. Ale keďže takéto programy presahujú rámec individuálnych možností väčšiny krajín, medzinárodná spolupráca je nevyhnutná.

Preto sa Európska komisia aktívne zapája – v mene všetkých členských štátov EÚ – do medzinárodnej diskusie o spolupráci na výskume kozmického priestoru, najmä so strategickými partnermi, ako sú USA, Rusko a Čína.

Výskum

Cieľom projektov v oblasti výskumu kozmického priestoru financovaných EÚ je zlepšiť konkurencieschopnosť európskeho priemyslu a vedy. Časť prostriedkov pochádza z hlavného výskumného programu EÚ Horizont 2020 English. Táto podpora je veľmi dôležitá pre ďalší rozvoj, najmä pre:

 • podporu výskumníkov vo verejnom aj súkromnom sektore, aby zintenzívnili úsilie a zvýšili investície do oblasti výskumu kozmického priestoru,
 • udržanie konkurencieschopnosti kozmického priemyslu (vrátane výrobcov, poskytovateľov služieb a operátorov),
 • poskytnutie vhodných služieb a infraštruktúry potrebnej na rozvoj a využívanie nových technológií.

Na začiatok

Podnikanie

Rukopis bol aktualizovaný v november 2014

Táto publikácia je súčasťou série „Politiky Európskej únie“


Na začiatokPomôžte nám zlepšiť sa

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

ÁnoNie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?