Cosán nascleanúna

An Spás


Braitheann go leor gnéithe dár saol - idir theileachumarsáid agus teilifís, réamhaisnéis na haimsire agus chórais airgeadais dhomhanda - ar chórais spáis nó ar theicneolaíochtaí spásbhunaithe.

Tá beartas spáis na hEorpa dírithe ar na nithe seo a leanas:

 • an córas Copernicus chun breathnóireacht a dhéanamh ar an domhan agus na córais loingseoireachta satailíte Galileo/EGNOS
 • taiscéalaíocht sa spás
 • cuidiú le gnólachtaí Eorpacha a bheith páirteach i dtionscal an spáis.

Copernicus – faireachán ar an gcomhshaol

Sraith córas ilchasta is ea Copernicus English a bhailíonn sonraí faoin domhan trí shatailítí agus trí bhraiteoirí ar an talamh, sa spéir agus ar muir. Cuireann sé eolas atá cothrom le dáta agus iontaofa faoin athrú atá ag teacht ar an gCruinne agus ar an aeráid ar fáil do lucht déanta beartais, do ghnólachtaí agus do dhaoine.

Íomhá ealaíontóra den tsatailít Sentinel-2 os cionn an Domhain

An tsatailít seo de chuid Copernicus – ar a dtugtar Sentinel-2, cuirfidh sé íomhánna ardtaifigh ar fáil den fhásra, de dhromchlaí ithreach agus uisce, d'uiscebhealaí intíre agus de limistéir chósta.

Úsáidtear eolas den sórt sin ina lán réimsí:

 • pleanáil uirbeach
 • forbairt inbhuanaithe
 • cosaint an dúlra
 • talmhaíocht agus foraoiseacht
 • sláinte
 • bainistiú éigeandálaí
 • iompar
 • turasóireacht.

Is é an Coimisiún Eorpach a chomhordaíonn agus a bhainistíonn Copernicus. Tá an bonneagar satailíte faoi chúram Ghníomhaireacht Spáis na hEorpa English, agus is iad an Ghníomhaireacht Eorpach Chomhshaoil English agus tíortha éagsúla na hEorpa a dhéanann na braiteoirí a fhorbairt.

Galileo - córas suite domhanda

Is é Galileo English (en) clár na hEorpa chun córas loingseoireachta satailíte domhanda a chruthú. Murab ionann lena mhacasamhla sna Stáit Aontaithe agus sa Rúis, is faoi smacht sibhialta (seachas míleata) atá Galileo, agus beidh sin amhlaidh feasta.

An Domhan agus satailítí á fhithisiú © GSE–J. Huart

Cuireann córas loingseoireachta satailíte na hEorpa, Galileo, sonraí suite domhanda atá fíorchruinn ar fáil i gcomhair úsáid an phobail.

Nuair a bheidh sé faoi lánseol (i bhfad roimh 2020, agus cuirfear na seirbhísí tosaigh ar fáil in 2014), beidh 30 satailít ag cur sonraí suite domhanda ar fáil. Trína theicneolaíochtaí úrscothacha agus trína idir-inoibritheacht réamhshocraithe le córais eile loingseoireachta satailíte domhanda (GPS na Stát Aontaithe mar shampla), beifear in ann nithe a shuí i bhfad níos beaichte ná mar is féidir faoi láthair.

Tá an iliomad feidhmeanna English (en) a d'fhéadfaí a bhaint as Galileo. Mar shampla:

 • bainistiú tráchta agus iompair
 • oibríochtaí tarrthála
 • talmhaíocht
 • cosaint shibhialta
 • stampaí ama agus sioncrónú ama.

Meastar go gcúiteofar an infheistíocht a dhéanfaidh an AE in Galileo trí dheiseanna margaidh nua agus trí phoist nua in earnáil na nglacadóirí agus na bhfeidhmeanna.

Is iad seo a leanas na comhpháirtithe i gclár Galileo:

 • Gníomhaireacht Spáis na hEorpa English - dearadh, forbairt, soláthar agus bailíochtú. Chómhaoinigh GSE na céimeanna de chlár Galileo a bhain le sainiú, forbairt agus bailíochtú le linn fithisiú
 • An Coimisiún Eorpach – bainistiú agus maoiniú iomlán na céime a chuirfidh bailchríoch oibríochtúil iomlán ar an gcóras
 • An Ghníomhaireacht Eorpach GNSS English (GSA) - oibriú an chórais tráth a bheidh sé réidh.

EGNOS

Córas is ea Breis-seirbhís na hEorpa um Loingsoireacht Gheochobhsaí (EGNOS) English (en) a mhéadaíonn cáilíocht na gcóras loingseoireachta satailíte atá ann cheana (amhail GPS na Stát Aontaithe), trína gcruinneas a fheabhsú ó thart ar 10 méadar go thart ar 2 mhéadar. Cuireann sé foláireamh amach i gcás ina gclisfeadh ar chóras.

Ba é céad-iarracht na hEorpa é i réimse na loingseoireachta satailíte. Tá EGNOS á úsáid cheana féin in go leor aerfort san Eoraip. A bhuí leis is féidir le heitleáin ascnamh cruinn a dhéanamh le treorú cothrománach agus ingearach ar chostas atá i bhfad níos ísle ná an costas a bheadh ar chóras tuirlingthe le hionstraimí (ILS).

Taiscéalaíocht sa spás

Tá sé molta ag an gCoimisiún Eorpach oibriú níos dlúithe leis an stáisiún spáis idirnáisiúnta, agus clár oibre idirnáisiúnta a bhunú chun réimsí den taiscéalaíocht spáis a mbainfí leas as comhar idirnáisiúnta iontu a aithint.

Taighde

Trí thionscadail taighde ar an spás atá maoinithe ag an AE, táthar ag fiosrú bealaí chun forbairt inbhuanaithe a chinntiú – mar shampla trí fhaireachán a dhéanamh ar chur i bhfeidhm bhearta Phrótacal Kyoto – chun slándáil a mhéadú trí theicneolaíochtaí a úsáidfear i seiceálacha teorann agus i mbainistiú géarchéimeanna.

Ní neart go cur le chéile

De dheasca scála ábhalmhór fhormhór tionscadail an spáis, ní fhéadfadh an chuid is mó de thíortha dul ina bhfiontar ina n-aonar. Ní mór do thíortha éagsúla a gcumas teicneolaíoch agus airgeadais a thiomsú. Eagraíonn an AE 'comhphlé spáis' le comhpháirtithe straitéiseacha amhail SAM agus an Rúis d'fhonn comhoibriú a mhéadú, agus bíonn an AE ag obair i ndlúthchomhar freisin le Gníomhaireacht Spáis na hEorpa English.

Barr

Barr


Físeáin


TEAGMHÁIL

Eolas ginearálta – fiosruithe

Glaoigh ar
00 800 6 7 8 9 10 11 Féach mionsonraí na seirbhíse

Cuir do cheisteanna chugainn ar r-phost

Sonraí teagmhála agus cuairte d'institiúidí, teagmhálacha preasa

Cabhraigh linn feabhsú

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

FuairNí bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?