Διαδρομή πλοήγησης

Διάστημα


Πολλοί τομείς της κοινωνίας μας — από τις τηλεπικοινωνίες και την τηλεόραση μέχρι τις μετεωρολογικές προβλέψεις και τα παγκόσμια χρηματοπιστωτικά συστήματα — βασίζονται σε διαστημικά συστήματα και τεχνολογίες.

Το τεράστιο κόστος των διαστημικών προγραμμάτων καθιστά αδύνατη την υλοποίησή τους από μεμονωμένες χώρες. Γι’ αυτό, πολλές ευρωπαϊκές χώρες χρησιμοποιούν από κοινού τους τεχνολογικούς και χρηματοδοτικούς τους πόρους για να εφαρμόζουν τη διαστημική πολιτική μέσω της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος English(έναν διακρατικό οργανισμό στον οποίο συμμετέχουν 20 ευρωπαϊκές χώρες).

Η ευρωπαϊκή διαστημική πολιτική περιλαμβάνει τρεις κύριους τομείς:

 • το σύστημα γεωσκόπησης Copernicus και τα συστήματα δορυφορικής πλοήγησης Galileo/EGNOS 
 • την εξερεύνηση του διαστήματος
 • την παροχή βοήθειας στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις για να μπορούν να συμμετέχουν - και να διακρίνονται - στη διαστημική βιομηχανία.

Copernicus: παρακολούθηση του περιβάλλοντος

Το Copernicus English (en) είναι ένα σύνολο σύνθετων συστημάτων τα οποία συγκεντρώνουν δεδομένα για τη Γη μέσω δορυφόρων και αισθητήρων που βρίσκονται στο έδαφος, τον ουρανό και τη θάλασσα. Παρέχει στους πολιτικούς ιθύνοντες, τις επιχειρήσεις και το ευρύ κοινό επικαιροποιημένες και αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά με το πώς αλλάζει ο πλανήτης και το κλίμα του.

Καλλιτεχνική εικόνα του Sentinel-2 πάνω από τη Γη

Ο δορυφόρος Copernicus, γνωστός ως Sentinel-2, θα εξασφαλίζει υψηλής ευκρίνειας εικόνες της βλάστησης, του εδάφους και των υδάτων, των εσωτερικών πλωτών οδών και των παράκτιων περιοχών.

Αυτές οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται για πολλούς σκοπούς, όπως:

 • πολεοδομία
 • προστασία της φύσης
 • γεωργία και δασοκομία
 • υγεία
 • διαχείριση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης
 • μεταφορές
 • τουρισμός.

Το σύστημα Copernicus συντονίζει και διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για τις δορυφορικές υποδομές υπεύθυνος είναι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος English, ενώ για τους αισθητήρες την ευθύνη έχει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος και οι επιμέρους χώρες της ΕΕ.

Galileo: παγκόσμια υπηρεσία προσδιορισμού θέσης

Το Galileo English (en) είναι ευρωπαϊκό πρόγραμμα για ένα παγκόσμιο δορυφορικό σύστημα πλοήγησης (GNSS). Σε αντίθεση με το αντίστοιχο αμερικανικό και ρωσικό πρόγραμμα, το Galileo είναι και θα παραμείνει υπό μη στρατιωτικό έλεγχο.

Δορυφόροι σε τροχιά γύρω από τη Γη © ESA–J. Huart

Το ευρωπαϊκό σύστημα δορυφορικής πλοήγησης Galileo παρέχει παγκόσμια δεδομένα εντοπισμού θέσης για μη στρατιωτική χρήση.

Μόλις το Galileo τεθεί πλήρως σε λειτουργία, 30 δορυφόροι (συμπεριλαμβανομένων 6 ενεργών εφεδρικών δορυφόρων), θα παρέχουν εξαιρετικά ακριβή δεδομένα εντοπισμού θέσης για μη στρατιωτική χρήση σε όλη την Ευρώπη. Οι τεχνολογίες αιχμής και η ενσωματωμένη διαλειτουργικότητα με άλλα συστήματα δορυφορικής πλοήγησης (SatNav) θα εξασφαλίζουν πολύ ακριβέστερα στοιχεία από αυτά που παρέχονται σήμερα.

Το 2013 αποτελεί ορόσημο για το πρόγραμμα Galileo, καθώς για πρώτη φορά επιτεύχθηκε προσδιορισμός θέσης μέσω σημάτων από δορυφόρους του προγράμματος Galileo και μόνο. Καθώς θα αναπτύσσονται όλο και περισσότεροι δορυφόροι, το Galileo θα αρχίσει να παρέχει υπηρεσίες (αναμένονται για τις αρχές του 2015).

Μεταξύ των πολυάριθμων και ποικίλων πιθανών εφαρμογών English (en) του Galileo συγκαταλέγονται οι εξής:

 • διαχείριση των μεταφορών και της κυκλοφορίας
 • επιχειρήσεις διάσωσης
 • γεωργία
 • πολιτική προστασία
 • χρονοσήμανση και συγχρονισμός.

Αναμένεται οι επενδύσεις της ΕΕ για το πρόγραμμα Galileo να αντισταθμιστούν με νέες ευκαιρίες της αγοράς και θέσεις απασχόλησης στους δέκτες δορυφορικών σημάτων και τις εφαρμογές που βασίζονται σε δορυφόρο.

Εταίροι του προγράμματος Galileo είναι οι εξής:

 • Ευρωπαϊκή Επιτροπή: διαχειρίζεται και χρηματοδοτεί πλήρως τη φάση που οδηγεί σε πλήρη λειτουργική ικανότητα
 • Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος: English σχεδιασμός, ανάπτυξη, δημόσιες συμβάσεις και επικύρωση. Ο ΕΟΔ έχει χρηματοδοτήσει εν μέρει τον καθορισμό, την ανάπτυξη και τις φάσεις επικύρωσης του προγράμματος Galileo
 • Οργανισμός του Ευρωπαϊκού GNSS English (GSA): αρμόδιος για διάφορες δράσεις μόλις είναι έτοιμο το σύστημα

EGNOS δορυφορικό σύστημα βελτίωσης

Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πλοήγησης με Υπέρθεση Γεωστατικών Δορυφόρων English (en) αυξάνει την ποιότητα των υφιστάμενων συστημάτων δορυφορικής πλοήγησης (όπως το αμερικανικό GPS), βελτιώνοντας την ακρίβειά τους από 10 περίπου μέτρα σε 2 περίπου μέτρα. Αποστέλλει επίσης προειδοποιήσεις σε περίπτωση βλάβης των συστημάτων.

Το 2014 εκτοξεύτηκε ένας δορυφόρος αντικατάστασης από την ευρωπαϊκή βάση εκτόξευσης πυραύλων Κουρού English, ο οποίος εξασφαλίζει τη συνέχιση της υπηρεσίας EGNOS για τα επόμενα 12 χρόνια και δείχνει τη δέσμευση της Ευρώπης για την εξασφάλιση δορυφορικών συστημάτων πλοήγησης υψηλής ποιότητας.

Εξερεύνηση του διαστήματος

Η εξερεύνηση του διαστήματος αποτελεί μοχλό καινοτομίας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επιστημονικών γνώσεων. Ωστόσο, επειδή τέτοια προγράμματα ξεπερνούν τις δυνατότητες των περισσότερων επιμέρους χωρών, η διεθνής συνεργασία είναι απαραίτητη.

Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμμετέχει ενεργά - για λογαριασμό όλων των χωρών της ΕΕ - σε διεθνείς συζητήσεις σχετικά με τη συνεργασία για την εξερεύνηση του διαστήματος, ιδίως με στρατηγικούς εταίρους όπως οι ΗΠΑ, η Ρωσία και η Κίνα.

Έρευνα

Τα διαστημικά ερευνητικά προγράμματα σκοπό έχουν να κάνουν πιο ανταγωνιστική την ευρωπαϊκή βιομηχανία και επιστήμη. Μέρος της χρηματοδότησης προέρχεται από το εμβληματικό ερευνητικό πρόγραμμα της ΕΕ Ορίζοντας 2020 English. Η στήριξη αυτή είναι καθοριστική για τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη του διαστημικού τομέα, ιδίως ως προς τα εξής:

 • ενθαρρύνει τους ερευνητές τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα να εντείνουν τις προσπάθειες και τις επενδύσεις στον τομέα του διαστήματος
 • βοηθά στην ενίσχυση ενός ανταγωνιστικού διαστημικού κλάδου (κατασκευαστές, πάροχοι υπηρεσιών και φορείς εκμετάλλευσης )
 • παρέχει τις κατάλληλες υπηρεσίες και υποδομές που απαιτούνται για την ανάπτυξη και την εκμετάλλευση νέων τεχνολογιών.

Αρχή σελίδας

Επιχειρήσεις

Το χειρόγραφο επικαιροποιήθηκε τον Νοέμβριος του 2014.

Η έκδοση αυτή αποτελεί μέρος της σειράς «Η Ευρωπαϊκή Ένωση με απλά λόγια»


Αρχή σελίδαςΒοηθήστε μας να βελτιώσουμε το δικτυακό τόπο

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

ΝαιΌχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;