Zamestnanosť a sociálne záležitosti


Európa sa snaží vytvoriť nové a kvalitnejšie pracovné miesta, ktoré tvoria základ dynamickej znalostnej spoločnosti. Žiada si to investície do vzdelávania, vedy a politík zamestnanosti, ktoré musia držať krok so súčasnými zmenami a pomôcť EÚ v hospodárskej kríze.

EÚ a vlády členských štátov majú spoločnú zodpovednosť za politiku v oblasti zamestnanosti, sociálnych záležitostí a začlenenia. EÚ:

  • koordinuje a monitoruje vnútroštátne politiky,
  • podporuje výmenu osvedčených postupov v oblastiach ako zamestnanosť, dôchodky a boj proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu,
  • prijíma právne predpisy a monitoruje ich uplatňovanie napríklad v oblastiach práv na pracovisku a koordinácie systémov sociálneho zabezpečenia.

Vytváranie väčšieho počtu pracovných miest a zvyšovanie ich kvality

V súlade so stratégiou rastu Európa 2020európska stratégia zamestnanosti podporuje opatrenia zamerané na:

  • tvorbu pracovných miest,
  • oživenie a zabezpečenie lepšej rovnováhy pracovných trhov,
  • monitorovanie politík zamestnanosti členských štátov EÚ,
Žena prichádzajúca na úrad práce © EU

Mladá žena pri kancelárii pracovnej agentúry Manpower v Aténach

a to najmä prostredníctvom týchto iniciatív:

Práva na pracovisku

EÚ podnikla konkrétne kroky v oblasti práv na pracovisku. V súčasnosti v Únii platia európske predpisy, ktoré upravujú počet odpracovaných hodín alebo zabezpečujú bezpečnejšie pracovné podmienky a náhradu škody v prípade pracovných úrazov.

EÚ spolupracuje s celým radom partnerov vrátane zamestnávateľov a odborových zväzov, aby zabezpečila, že tieto predpisy skutočne riešia tie najpálčivejšie problémy.

Sociálna ochrana a začlenenie

EÚ podporuje posilnenie sociálnej ochrany a začlenenia prostredníctvom koordinácie, podpory a financovania úsilia členských štátov zameraného na investovanie do ľudí v oblastiach, ako sú vzdelávanie, starostlivosť o deti, zdravotná starostlivosť, odborná príprava, pomoc pri hľadaní zamestnania a návrat do bežného života, a prostredníctvom reformy ich systémov.

Žena nalieva polievku do misky © EU

Rozdeľovanie potravín chudobným

Život a práca v zahraničí

EÚ a jej členské štáty spolupracujú na uľahčení podmienok pre život a prácu ľudí v zahraničí prostredníctvom koordinácie systémov sociálneho zabezpečenia a možnosti poberania dôchodkov a sociálnych dávok v zahraničí.

Programy financovania

Najdôležitejšími nástrojmi v oblasti zamestnanosti a sociálnej politiky sú:

Zodpovednosť za oblasť zamestnanosti a sociálnej politiky nesú v prvom rade národné vlády. Cieľom financovania EÚ v tejto oblasti je podporovať a dopĺňať opatrenia na vnútroštátnej úrovni.

Na začiatok

Zamestnanosť a sociálne záležitosti

Rukopis bol aktualizovaný v november 2014

Táto publikácia je súčasťou série „Politiky Európskej únie“


Na začiatokZostaňte s nami

Facebook

  • Sociálna EurópaEnglish (en)

Twitter

  • Sociálna EurópaEnglish (en)

Na začiatok

Pomôžte nám zlepšiť sa

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

ÁnoNie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?