Nodarbinātība un sociālās lietas


Atbildība par nodarbinātības un sociālo politiku pirmām kārtām ir valstu valdību ziņā. ES finansējums atbalsta un papildina to centienus.

ES sociālā un nodarbinātības politika cenšas neitralizēt demogrāfiskās novecošanas radītās problēmas un tālab tiecas:

 • atvieglot iekļaušanos darba dzīvē pēc skolas beigšanas,
 • uzlabot iespējas atrast darbu,
 • modernizēt sociālā nodrošinājuma sistēmas,
 • atvieglot darba ņēmēju iespēju doties strādāt uz jebkuru citu ES valsti,
 • mazināt nabadzību,
 • aizsargāt cilvēkus ar invaliditāti.

ES arī:

 • koordinē un pārrauga valstu politiku,
 • mudina dalībvalstis dalīties ar labāko praksi sociālās integrācijas, nabadzības izskaušanas un pensiju jomā,
 • atbalsta mācības, jaunu prasmju apgūšanu un uzņēmējdarbību,
 • pieņem tiesību aktus par darba ņēmēju tiesībām, diskriminācijas novēršanu darbā un sociālā nodrošinājuma sistēmu koordināciju un pārrauga to izpildi.

Nodarbinātība

Eiropas Komisija mudina ES valstu valdības:

 • radīt darba iespējas,
 • mazināt atšķirības darba tirgū,
 • vairot ekonomikas konkurētspēju,
 • uzraudzīt nodarbinātības politiku ES valstīs.

Darba ņēmēju tiesības

Eiropas Savienībā tagad darbojas noteikumi par maksimālo darba stundu skaitu, par diskriminācijas izskaušanu darbā un darba drošību, turklāt darbiniekiem ir paredzēta kompensācija par nelaimes gadījumiem darbā.

Sociālais nodrošinājums un sociālā iekļautība

ES gādā par sociālo nodrošinājumu un iekļautību, nodrošinot finansējumu un koordinējot tā izlietošanu, lai palīdzētu dalībvalstīm ieguldīt cilvēku potenciālā tādās jomās kā bērnu aprūpe, veselības aprūpe, mācības, infrastruktūras pieejamība, palīdzība darba meklējumos, lai tās varētu reformēt savas sociālā nodrošinājuma sistēmas.

Prasmes

Pieprasījums pēc dažādām prasmēm un kvalifikācijām laika gaitā mainās, tāpēc ES ir izstrādājusi vairākas iniciatīvas, kas palīdz:

 • veidot vajadzīgās prasmes,
 • pārvaldīt nepieciešamo prasmju resursus, lai novērstu to nepietiekamību un neatbilstību,
 • atvieglot kvalifikāciju oficiālu atzīšanu ārzemēs, lai cilvēkiem dotu iespēju dzīvot, strādāt un mācīties jebkurā ES valstī.

Dzīve un darbs ārzemēs

ES un valstu valdības kopā ir ķērušās pie darba, lai saskaņotu sociālā nodrošinājuma sistēmas visā ES. Līdz ar to darba ņēmēji, kā jau ierasts, var saņemt pensiju un sociālos pabalstus, kad maina darbu un sāk strādāt citā ES valstī. Eiropas Nodarbinātības dienestu tīkls EURES palīdz uzņēmumiem atrast darbiniekus no ārvalstīm un cilvēkiem – darbu ārzemēs.

ES finansējuma programmas

Uz augšu

Nodarbinātība un sociālās lietas

Manuskripts atjaunināts 2014. gada novembris.

Šī publikācija izdota sērijā “Ieskats Eiropas Savienības politikā”


Uz augšuEsiet informēti

Facebook

 • Sociālā EiropaEnglish (en)

Twitter

 • Sociālā EiropaEnglish (en)

Uz augšu

KONTAKTI

Ja jums ir vispārīgi jautājumi

Zvaniet pa tālr.
00 800 6 7 8 9 10 11 Sīkāk par šo pakalpojumu

Sūtiet jautājumus pa e-pastu

Iestāžu kontaktinformācija un ziņas par to apmeklējumiem, kontakti presei

Atsauksmes

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?