Nodarbinātība un sociālās lietas


Eiropa tiecas radīt vairāk labu darbvietu, kuras ir nepieciešamas dinamiskā sabiedrībā, kuras pamatā ir zināšanas. Tālab ir vajadzīgi ieguldījumi izglītībā un zinātnē, kā arī nodarbinātības politikā, kas ļautu pielāgoties pārmaiņām un palīdzētu ES pārvarēt ekonomikas krīzi.

ES un valstu valdības ir līdzatbildīgas par politiku nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības jomās. Eiropas Savienība:

  • koordinē un pārrauga valstu politiku,
  • sekmē labas prakses nodošanu tādās jomās kā nodarbinātība, nabadzība, sociālā atstumtība un pensijas,
  • izstrādā noteikumus un pārrauga to izpildi tādās jomās kā darba tiesības un sociālā nodrošinājuma shēmu saskaņošana.

Vairāk labāku darba vietu

Atbilstīgi izaugsmes stratēģijai “Eiropa 2020”Eiropas nodarbinātības stratēģija rosina rīkoties,

  • lai radītu darbvietas,
  • aktivizētu un labāk līdzsvarotu darba tirgu
  • un kopā ar ES valstīm uzraudzītu nodarbinātības politiku,
Sieviete, kas dodas uz darbā iekārtošanas biroju © ES

Sieviete līdzās darbā iekārtošanas birojam Atēnās

izmantojot šādas iniciatīvas:

Darba tiesības

ES ir panākusi reālas izmaiņas darba ņēmēju tiesību jomā. ES, piemēram, ir pieņēmusi noteikumus par maksimālo darba stundu skaitu, uzlabojusi darba drošību un paredzējusi kompensāciju darbā gūtu traumu gadījumā.

ES sadarbojas ar visdažādākajiem partneriem, tostarp darba devējiem un arodbiedrībām, lai gādātu, ka ar šiem noteikumiem tiek risināti vissvarīgākie jautājumi.

Sociālā aizsardzība un iekļautība

ES veicina sociālo aizsardzību un iekļautību, koordinējot, veicinot un nodrošinot finansējumu ar mērķi palīdzēt dalībvalstīm īstenot ieguldījumus cilvēkos tādās jomās kā izglītība, bērnu aprūpe, veselības aprūpe, apmācība, palīdzība darba meklētājiem, rehabilitācija un sociālo sistēmu reformēšana.

Sieviete lej traukā zupu – © ES

Ēdiena izdalīšana nabadzīgajiem

Dzīve un darbs ārzemēs

ES un tās dalībvalstis sadarbojas, lai cilvēkiem atvieglinātu dzīvi un darbu ārzemēs. Tālab tiek saskaņotas sociālā nodrošinājuma shēmas visās ES valstīs un tiek gādāts, lai darba ņēmēji varētu saņemt savas pensijas un pabalstus arī tad, ja viņi maina darbavietu un dodas strādāt uz citu ES valsti.

ES finansējuma programmas

Svarīgākās nodarbinātības un sociālās politikas programmas ir šādas:

Par nodarbinātību un sociālo politiku pamatā ir atbildīgas valstu valdības. ES finansējums šajā jomā paredzēts vienīgi tam, lai atbalstītu un papildinātu valstu pūliņus.

Uz augšu

Nodarbinātība un sociālās lietas

Manuskripts atjaunināts 2014. gada novembris.

Šī publikācija izdota sērijā “Ieskats Eiropas Savienības politikā”


Uz augšuEsiet informēti

Facebook

  • Sociālā EiropaEnglish (en)

Twitter

  • Sociālā EiropaEnglish (en)

Uz augšu

KONTAKTI

Ja jums ir vispārīgi jautājumi

Zvaniet pa tālr.
00 800 6 7 8 9 10 11 Sīkāk par šo pakalpojumu

Sūtiet jautājumus pa e-pastu

Iestāžu kontaktinformācija un ziņas par to apmeklējumiem, kontakti presei

Atsauksmes

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?