You are here:

Fostaíocht agus gnóthaí sóisialta

Is ar na rialtais náisiúnta ar dtús atá cúram an bheartais fostaíochta agus an bheartais shóisialta. Tá maoiniú ón Aontas ann chun tacú lena n-obair siúd agus í a chomhlánú.

Chun cur in aghaidh na n-iarmhairtí a thagann as dul in aois an daonra, tá beartas fostaíochta agus sóisialta an Aontais ceaptha an méid seo a leanas a dhéanamh:

 • an t-aistriú ón scoil chuig fostaíocht a éascú
 • aimsiú poist a éascú
 • córais slándála sóisialta a nuachóiriú
 • saorghluaiseacht oibrithe san Aontas a éascú
 • bochtaineacht a mhaolú
 • daoine faoi mhíchumas a chosaint

Slite eile a gcabhraíonn an tAontas Eorpach:

 • déanann sé comhordú agus monatóireacht ar bheartais náisiúnta
 • spreagann sé na Ballstáit le dea-chleachtais a roinnt maidir le cuimsiú sóisialta, bochtaineacht agus pinsin
 • tacaíonn sé le hoiliúint, le forbairt scileanna agus le fiontraíocht
 • leagann sé síos dlíthe maidir le cearta oibrithe, idirdhealú ag an obair agus comhordú scéimeanna slándála sóisialta, agus déanann sé monatóireacht ar chur i bhfeidhm na ndlíthe sin.

Fostaíocht

Spreagann an Coimisiún Eorpach rialtais náisiúnta an Aontais le:

 • deiseanna oibre a chruthú
 • difríochtaí sa mhargadh saothair a laghdú
 • tacú le hiomaíochas eacnamaíoch
 • monatóireacht a dhéanamh ar bheartais fostaíochta i dtíortha an Aontais.

Cearta oibrithe

Tá dlíthe ag an Aontas Eorpach anois a chuireann srian ar uaireanta oibre, a théann i ngleic le hidirdhealú san ionad oibre, a dhéanann dálaí oibre níos sábháilte agus a chinntíonn cúiteamh d'fhostaithe i gcás gortú ag an obair.

Slándáil shóisialta agus cuimsiú sóisialta

Cuireann an tAontas slándáil shóisialta agus cuimsiú sóisialta chun cinn trí mhaoiniú a chur ar fáil agus a chomhordú chun cuidiú leis na Ballstáit infheistiú i ndaoine – i réimsí cosúil le cúram leanaí, cúram sláinte, oiliúint, bonneagar inrochtana, cabhair le post a aimsiú – agus a gcóras slándála sóisialta a athchóiriú.

Scileanna

Toisc go n-athraíonn na scileanna agus na cáilíochtaí atá de dhíth le himeacht ama, tá sraith tionscamh ceaptha ag an Aontas chun:

 • na scileanna atá de dhíth a fhorbairt
 • bainistiú a dhéanamh ar na scileanna atá de dhíth le bearnaí agus neamhréireachtaí a sheachaint
 • aithint cáilíochtaí i dtíortha eile a éascú, sa dóigh go mbeidh daoine in ann maireachtáil, bheith ag staidéar agus bheith ag obair pé áit is mian leo san Eoraip.

Maireachtáil agus obair i dtír eile

Tá an tAontas Eorpach agus na rialtais náisiúnta ag obair le chéile chun scéimeanna slándála sóisialta a chomhordú ar fud an Aontais ionas go leanfaidh oibrithe dá bpinsin agus dá sochair slándála sóisialta a fháil nuair a rachaidh siad i mbun post nua i dtír eile den Aontas. Éascaíonn EURES (líonra na seirbhísí Eorpacha fostaíochta) do chuideachtaí daoine a earcú ó thíortha eile agus réitíonn sé an bealach do dhaoine dul ag obair i dtír eile.

Maoiniú ó chláir an Aontais Eorpaigh