Fostaíocht agus gnóthaí sóisialta


Breis post agus poist níos fearr – sin atá leagtha amach mar sprioc ag an Eoraip di féin mar gur ríthábhachtach iad do shochaí dhinimiciúil eolasbhunaithe. Chuige sin, tá gá le hinfheistíocht i mbeartais oideachais, eolaíochta, agus fostaíochta atá in acmhainn cos a choinneáil leis an ráta athraithe agus an AE a thabhairt slán as an ngéarchéim eacnamaíoch.

Tá an fhreagracht as na beartais i réimse na fostaíochta, na ngnóthaí sóisialta agus an chuimsithe shóisialta roinnte idir an AE agus a Bhallstáit. Déanann an AE:

  • comhordú agus monatóireacht ar bheartais náisiúnta
  • comhroinnt dea-chleachtais a chur chun cinn i réimsí amhail an fhostaíocht, an bhochtaineacht, an t-eisiamh sóisialta agus pinsin
  • dlíthe a rith agus monatóireacht a dhéanamh ar chur chun feidhme na ndlíthe sin i réimsí amhail cearta ag an obair agus comhordú scéimeanna slándála sóisialta.

Breis post agus poist níos fearr

I gcomhréir leis an straitéis Eoraip 2020 i leith an fháis, tugtar spreagadh i straitéis fostaíochta na hEorpa gníomhaíochtaí a dhéanamh chun:

  • poist a chruthú
  • na margaí saothair a neartú agus a chothromú
  • monatóireacht a dhéanamh ar bheartais fostaíochta i gcomhar le Ballstáit an AE
Bean ag siúl isteach i malartán fostaíochta © AE

Bean óg os comhair oifig fostaíochta Manpower san Aithin

trí na tionscnaimh seo a leanas:

Cearta ag an obair

Bhí tionchar mór i gcónaí ag an AE ar chearta oibrithe. Mar shampla, tá dlíthe AE ann anois a chuireann srian ar uaireanta oibre, a dhéanann na dálaí oibre níos sábháilte agus a chinntíonn cúiteamh i gcás gortú ag an obair.

Oibríonn an AE i gcomhar le réimse leathan comhpháirtithe, mar shampla fostóirí agus ceardchumainn, lena chinntiú go dtéann na dlíthe sin i ngleic go héifeachtach leis na saincheisteanna is tábhachtaí.

Cosaint shóisialta agus cuimsiú sóisialta

Cuireann an AE cosaint shóisialta agus cuimsiú sóisialta chun cinn trí mhaoiniú a chomhordú, a chothú agus a chur ar fáil mar thacaíocht do na Ballstáit le go bhféadfaidh siad infheistiú i ndaoine. Seo roinnt de na réimsí infheistíochta sin: an t-oideachas, cúram leanaí, cúram sláinte, oiliúint, cúnamh do chuardaitheoirí poist, athinmheachán agus athchóiriú a gcóras slándála sóisialta.

Anraith á dhoirteadh isteach i mbabhla ag bean – © AE

Bia á dháileadh ar dhaoine bochta

Maireachtáil agus obair thar lear

Tá an AE agus a Bhallstáit ag obair as lámh a chéile ionas go mbeidh sé níos éasca do dhaoine maireachtáil agus dul ag obair thar lear. Táthar ag déanamh comhordú ar scéimeanna slándála sóisialta ar fud an AE agus táthar ag féachaint chuige go mbeidh fáil ag oibrithe ar a bpinsin agus a sochair slándála sóisialta fiú má athraíonn siad post nó má théann siad ag obair i dtíortha eile san AE.

Maoiniú ó chláir an AE

Is iad seo a leanas na príomhchláir a bhaineann leis an bhfostaíocht agus an beartas sóisialta:

Is ar na rialtais náisiúnta atá an príomhchúram as an bhfostaíocht agus an beartas sóisialta. Níl i gceist le maoiniú an AE sa réimse seo ach tacú agus iarrachtaí breise.

Barr

Fostaíocht agus gnóthaí sóisialta

Arna thabhairt cothrom le dáta mí Tachwedd 2014

Cuid den tsraith 'Foras Feasa ar an Aontas Eorpach' is ea an foilseachán seo


BarrFan ceangailte

Facebook

  • Eoraip ShóisialtaEnglish (en)

Twitter

  • Eoraip ShóisialtaEnglish (en)

Barr

TEAGMHÁIL

Eolas ginearálta – fiosruithe

Glaoigh ar
00 800 6 7 8 9 10 11 Féach mionsonraí na seirbhíse

Cuir do cheisteanna chugainn ar r-phost

Sonraí teagmhála agus cuairte d'institiúidí, teagmhálacha preasa

Cabhraigh linn feabhsú

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

FuairNí bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?