Navigačný riadok

Jeden trh bez hraníc


V rámci jednotného trhu EÚ (označovaného aj ako „vnútorný trh“) sa ľudia, tovar, služby a kapitál môžu pohybovať v celej Únii rovnako voľne ako v rámci jednej krajiny na rozdiel od minulosti, kedy tomu bránili vnútroštátne hranice a prekážky.

Občania EÚ môžu teraz študovať, žiť, nakupovať, pracovať a tráviť dôchodok v ktorejkoľvek krajine Únie. Prípadne nemusíme ani vycestovať a stále sa môžeme tešiť z veľkého množstva výrobkov pochádzajúcich z celej Európy.

Bez vnútroštátnych prekážok

Elektrikár © Bilderbox

Väčšina európskych domácností si môže vybrať svojho dodávateľa energie.

Na vytvorenie jednotného trhu bolo potrebné zrušiť stovky technických, legislatívnych a administratívnych prekážok, ktoré bránili voľnému obchodu a pohybu medzi členskými štátmi EÚ. To viedlo v období rokov 1992 až 2008 k vytvoreniu 2,77 milióna nových pracovných miest a hospodárskemu rastu 2,1 %.

Spoločnosti vďaka slobode podnikania v celom hospodárskom bloku rozšírili svoje podnikanie do nových oblastí a podporili hospodársku súťaž, ktorá prispela k zníženiu cien a k rozšíreniu ponuky pre spotrebiteľov.

Poplatky za telefónne hovory v Európe predstavujú zlomok toho, čo pred 10 rokmi, ceny mnohých leteniek výrazne klesli a otvorili sa nové letecké spojenia. Mnoho domácností a podnikateľov si dnes môže vybrať svojich dodávateľov elektrickej energie a plynu.

Zároveň sa EÚ snaží zabezpečiť, aby väčšie slobody neohrozovali spravodlivosť, ochranu spotrebiteľa a udržateľnosť životného prostredia. EÚ pomáhajú aj regulačné orgány a viaceré orgány hospodárskej súťaže.

Obrovská podnikateľská príležitosť

Európske firmy podnikajúce v EÚ majú neobmedzený prístup k takmer 500 miliónom spotrebiteľov, čo im poskytuje solídnu základňu na udržanie konkurencieschopnosti vo svetovom hospodárstve, nehovoriac o príťažlivosti tohto obrovského zjednoteného trhu pre zahraničných investorov.

Hospodárska integrácia môže pomôcť pri zmierňovaní cyklických recesií a umožniť tak členským štátom, aby naďalej pokračovali vo vzájomnom obchode a nevyužívali protekcionistické opatrenia, ktoré by zhoršili krízu.

Niektoré prekážky zostávajú

Chirurgovia © Shutterstock

Kvalifikovaní odborníci môžu pracovať kdekoľvek v EÚ.

V mnohých oblastiach, kde integrácia trvá dlhšie, však zostáva nevyužitý potenciál:

  • roztrieštené vnútroštátne daňové systémy bránia integrácii trhu a účinnosti;
  • sektor služieb zaostáva za trhom tovarov (hoci spoločnosti boli schopné poskytovať celú škálu cezhraničných služieb už od roku 2006);
  • ešte stále existujú izolované vnútroštátne trhy pre finančné služby, energetiku a dopravu;
  • elektronický obchod medzi krajinami EÚ bol pomalší ako na vnútroštátnej úrovni, a štáty uplatňujú značne rozdielne pravidlá, normy a postupy;
  • pravidlá pre uznávanie odborných kvalifikácií sa musia zjednodušiť pre kvalifikovaných pracovníkov, aby si ľahšie našli prácu v inej krajine EÚ.

Trh v oblasti finančných služieb je osobitným prípadom, kde sa EÚ snaží vytvoriť silný a bezpečný finančný sektor (a zároveň sa vyhnúť opakovaniu krízy z roku 2009) prostredníctvom dohľadu nad finančnými inštitúciami, regulácie komplexných finančných produktov a zvýšenia minimálnych kapitálových rezerv pre banky.

Kontroly na vonkajších hraniciach

Schengenský priestor je priestorom bez vnútorných hraníc. V súčasnosti zahŕňa 26 krajín: Nórsko, Island, Švajčiarsko, Lichtenštajnsko a všetky členské štáty EÚ okrem Spojeného kráľovstva, Írska, Bulharska, Rumunska a Chorvátska.

Schengenské krajiny viac nevykonávajú kontroly na svojich vnútorných hraniciach, ale zintenzívnili kontroly na svojich vonkajších hraniciach.

Tieto krajiny zvýšili policajnú spoluprácu najmä prostredníctvom prenasledovania a cezhraničného dohľadu s cieľom zaistiť bezpečnosť v priestore bez hraníc. Schengenský informačný systém umožňuje vnútroštátnym orgánom pohraničnej kontroly, colným a policajným orgánom výmenu informácií o hľadaných alebo nezvestných osobách, ukradnutých vozidlách alebo dokumentoch.

Na začiatok

Vnútorný trh

Uverejnené v auguste 2013

Táto publikácia je súčasťou série „Politiky Európskej únie“


Na začiatokZostaňte s nami

Twitter

  • Európska komisia – Vnútorný trh a službyEnglish (en)

Na začiatok

Pomôžte nám zlepšiť sa

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

ÁnoNie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?