Margadh aonair gan teorainneacha


Laistigh de mhargadh aonair an AE (ar a dtugtar an 'margadh inmheánach' uaireanta) féadann daoine, earraí, seirbhísí agus airgead gluaiseacht timpeall an AE chomh héasca agus a ghluaiseann siad laistigh d'aon tír amháin – saor ó na teorainneacha náisiúnta agus na bacainní a bhí mar chonstaic rompu san am a chuaigh thart.

Is féidir le saoránaigh den AE dul ag staidéar, ag cónaí, ag obair, ag siopadóireacht agus ar scor i gceann ar bith de thíortha an AE anois. Nó is féidir linn fanacht sa bhaile agus sult a bhaint as raon ábhalmhór táirgí ó gach cearn den Eoraip.

Deireadh le bacainní náisiúnta

Leictreoir © Bilderbox

Tá cead a gcinn ag formhór na dteaghlach san Eoraip soláthróir a leictreachais a roghnú.

Chun an margadh aontaithe seo a chruthú cuireadh deireadh leis na céadta bacainní teicniúla, dlíthiúla agus maorlathacha a bhíodh ag plúchadh na saorthrádála agus na saorghluaiseachta idir Bhallstáit an AE. Mar gheall air sin, gineadh 2.77 milliún post breise agus ráta fáis 2.1% idir 1992 agus 2008.

Toisc gnólachtaí a bheith saor gnó a dhéanamh ar fud an limistéir eacnamaíoch, tá a gcuid oibríochtaí leathnaithe acu, agus a bhuí leis an iomaíocht a thagann uaidh sin tá praghsanna níos ísle agus tá níos mó rogha ann do thomhaltóirí.

Tá sé i bhfad níos saoire glaoch gutháin a dhéanamh san Eoraip anois ná mar a bhí sé 10 mbliana ó shin, tá go leor ticéad eitléain níos saoire freisin agus tá bealaí nua ar fáil leis. Tá an-chuid teaghlach agus gnólachtaí in ann a roghnú anois cé a sholáthróidh leictreachas agus gás dóibh.

San am céanna, gníomhaíonn an AE – le cúnamh údaráis éagsúla an AE um iomaíocht agus rialáil – lena chinntiú nach bhfágann an tsaoirse bhreise sin gur lú cothroime, cosaint do thomhaltóirí nó inbhuanaitheacht chomhshaoil.

Deis ollmhór gnó

Agus gnóthais Eorpacha ag díol a n-earraí san AE, tá rochtain gan srian acu ar suas le 500 milliún tomhaltóir – bonn stóinseach é sin dóibh le gur féidir leo bheith iomaíoch sa gheilleagar domhanda. Agus is mór an mealladh é margadh aontaithe ábhalmhór d'infheisteoirí ón gcoigríoch.

Is féidir le comhtháthú eacnamaíoch cosaint luachmhar a thabhairt i gcoinne culú eacnamaíoch toisc go gcuireann sé ar chumas thíortha an AE leanúint de bheith ag trádáil le chéile seachas dul i muinín bearta cúnga cosantacha a chuirfeadh an ghéarchéim chun donais.

Tá roinnt bacainní ann i gcónaí

Máinlianna © Shutterstock

Is féidir le daoine gairmiúla sciliúla a bheith ag obair aon áit is mian leo san AE.

Tá a lán réimsí ann, áfach, as a bhféadfaí i bhfad níos mó tairbhe a bhaint murach an mhoill atá ar an gcomhtháthú iontu:

  • cuireann córais chánach náisiúnta atá éagsúil le chéile bac ar chomhtháthú margaidh agus ar éifeachtúlacht
  • earnáil na seirbhísí ar gcúl ar mhargadh na n-earraí (cé go bhfuil gnólachtaí in ann raon seirbhísí trasteorann a chur ar fáil óna dtír féin ó bhí 2006 ann)
  • margaí náisiúnta éagsúla ann i gcónaí in earnálacha na seirbhísí airgeadais, an fhuinnimh agus an iompair
  • is moille an glacadh le ríomhthráchtáil idir thíortha an AE ná ar an leibhéal náisiúnta, agus tá difríochtaí móra sna rialacha, caighdeáin agus cleachtais a chuireann gach tír i bhfeidhm
  • ní mór na rialacha maidir le haithint cáilíochtaí gairmiúla a shimpliú ionas go mbeidh sé níos éasca d'oibrithe cáilithe post a aimsiú i dtír eile den AE.

Cás ar leith is ea margadh na seirbhísí airgeadais. Tá an AE ag iarraidh bonn láidir sábháilte a chur faoin earnáil airgeadais - agus géarchéim ar nós 2009 a sheachaint feasta - trí mhaoirseacht a dhéanamh ar fhorais airgeadais, trí tháirgí airgeadais casta a rialáil agus trí iallach a chur ar bhainc breis caipitil a bheith acu.

Seiceálacha ag na teorainneacha seachtracha

Tá limistéar Schengen gan teorainneacha inmheánacha. Tá 26 tír ann faoi láthair: an Iorua, an Íoslainn, an Eilvéis agus Lichtinstéin agus gach Ballstát den AE seachas Éire, an Ríocht Aontaithe, an Bhulgáir, an Rómáin, an Chipir agus an Chróit.

Ní dhéanann tíortha limistéar Schengen seiceálacha teorann ag na teorainneacha inmheánacha a thuilleadh, ach is amhlaidh gur doichte an rialú a dhéantar ag a dteorainneacha seachtracha anois.

Lenár sábháilteacht a chinntiú laistigh den limistéar gan teorainneacha, tá comhoibriú na bpóilíní méadaithe ag na tíortha sin, go háirithe i gcomhair cásanna ina bhfuil siad go dlúth ar shála coirpigh agus i gcomhair faireachais trasteorann. A bhuí le Córas Faisnéise Schengen is féidir le húdaráis náisiúnta rialaithe teorann, custaim agus póilíní foláireamh a thabhairt dá chéile i dtaobh daoine a bhfuil siad ar a dtóir, nó atá ar iarraidh nó i dtaobh feithiclí agus doiciméad goidte.

Barr

An margadh inmheánach

Arna fhoilsiú i Lúnasa 2013

Cuid den tsraith 'Foras Feasa ar an Aontas Eorpach' is ea an foilseachán seo


BarrFan ceangailte

Twitter

  • An Coimisiún Eorpach - Margadh inmheánach agus seirbhísíEnglish (en)

Barr

TEAGMHÁIL

Eolas ginearálta – fiosruithe

Glaoigh ar
00 800 6 7 8 9 10 11 Féach mionsonraí na seirbhíse

Cuir do cheisteanna chugainn ar r-phost

Sonraí teagmhála agus cuairte d'institiúidí, teagmhálacha preasa

Réimsí beartais gaolmhara

Cabhraigh linn feabhsú

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

FuairNí bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?