Mänskliga rättigheter


Mänskliga rättigheter

EU bygger på värderingar som människovärde, frihet, demokrati, jämlikhet, rättsstatsprincipen och respekt för de mänskliga rättigheterna. De finns inskrivna i EU-fördragen och har förankrats ytterligare genom stadgan om de grundläggande rättigheterna.

EU-länderna och de länder som vill gå med i EU måste respektera de mänskliga rättigheterna.

Teckning som visar människor i vågskålar i form av halva jordglober

De mänskliga rättigheterna är universella.

EU:s politik för mänskliga rättigheter ska

  • försvara medborgerliga, politiska, ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter
  • främja kvinnors, barns, minoriteters och flyktingars rättigheter
  • motverka dödsstraff, tortyr, människohandel och diskriminering
  • försvara de mänskliga rättigheternas allmängiltighet och odelbarhet genom samarbete med partnerländer, internationella och regionala organisationer och grupper och föreningar på alla nivåer i samhället.
Nyckelord för mänskliga rättigheter, t.ex.”universell” och ”rättvisa”

Mänskliga rättigheter betyder många saker för många människor.

Effektivare människorättspolitik

EU:s politik för mänskliga rättigheter ska bli effektivare och enhetligare med hjälp av strategin och handlingsplanen för mänskliga rättigheter och demokrati från 2012. Samma år utsågs Stavros Lambridinis till EU:s första särskilda representant för mänskliga rättigheter. Hans uppgift är att göra EU:s externa människorättspolitik effektivare och mer synlig.

Tre barn som håller varandra i handen

Barn behöver särskilt skydd.

Grundläggande rättigheter på hemmaplan

I EU skyddas de grundläggande rättigheterna i EU-ländernas författningar och i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna (den antogs 2000 och har varit bindande för EU-länderna sedan 2009). Om du anser att dina grundläggande rättigheter har kränkts ska du först vända dig till en nationell domstol. I sista hand kan du överklaga hos Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna.

Alla EU-institutioner – kommissionen, parlamentet och rådet – bidrar till att skydda de mänskliga rättigheterna. De får hjälp av EU:s byrå för grundläggande rättigheter som kartlägger och analyserar viktiga människorättsfrågor.

EU:s stadga för de grundläggande rättigheterna omfattar de rättigheter som är bindande för EU:s institutioner och organ. De nationella regeringarna måste också följa stadgan när de genomför EU-lagstiftning.

Mänskliga rättigheter i världen

En grupp barn sitter framför en bil från en människorättsorganisation

EU:s människorättsarbete ska lindra fattigdom och förhindra konflikter.

Människorättsarbetet bidrar till att minska fattigdomen och förhindra och lösa konflikter. Mänskliga rättigheter är därför ett viktigt inslag i EU:s förbindelser med andra länder och regioner.

Alla handels- och samarbetsavtal med länder utanför EU innehåller en klausul om att de mänskliga rättigheterna ska genomsyra samarbetet. Idag finns det 120 sådana avtal. EU har infört sanktioner mot flera länder som brutit mot de mänskliga rättigheterna, bland andra Vitryssland och Iran.

EU för också människorättsdialoger med över 40 organisationer och länder, bland andra Ryssland, Kina och Afrikanska unionen. I sin årsrapport redogör EU för sitt människorättsarbete runtom i världen.

Genom instrumentet för demokrati och mänskliga rättigheter stöder EU intresseorganisationer och privatpersoner som arbetar för de mänskliga rättigheterna, grundläggande friheterna, demokrati och rättsstatsprincipen. Instrumentet har en budget på 1,3 miljarder euro för 2014–2020.

 

 

Till början

Rättvisa, medborgarskap och grundläggande rättigheter

Publicerat i oktober 2013

Broschyren ingår i serien ”Insyn i EU-politiken”


Till börjanKONTAKT

Allmänna frågor om EU

Ring
00 800 6 7 8 9 10 11 Läs mer om tjänsten

Skicka din fråga

Kontaktuppgifter och besöksadresser till institutionerna, presskontakter

Hjälp oss att bli bättre!

Hittade du vad du letade efter?

JaNej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?