Navigačný riadok

Ľudské práva


Ľudské práva

Ľudská dôstojnosť, sloboda, demokracia, rovnosť, právny štát a rešpektovanie ľudských práv – tieto hodnoty, ktoré sú zakotvené v zmluvách EÚ, boli nedávno posilnené prijatím Charty základných práv.

Krajiny EÚ a perspektívni členovia EÚ musia rešpektovať ľudské práva.

Kresba váh, ktorú tvoria polovičky Zeme naplnené ľuďmi

Ľudské práva sú univerzálne.

Prostredníctvom svojej politiky v oblasti ľudských práv EÚ:

  • chráni občianske, politické, hospodárske, sociálne a kultúrne práva,
  • usiluje sa o podporu práv žien, detí, menšín a vysídlených osôb,
  • bojuje proti trestu smrti, mučeniu, obchodovaniu s ľuďmi a diskriminácii,
  • dokazuje, že plní svoj záväzok chrániť univerzálny a nedeliteľný charakter ľudských práv prostredníctvom mnohostrannej a aktívnej spolupráce s partnerskými krajinami, medzinárodnými a regionálnymi organizáciami a skupinami a združeniami na všetkých úrovniach spoločnosti.
Univerzálnosť, spravodlivosť a iné kľúčové pojmy viažuce sa k ľudským právam

Ľudské práva znamenajú rôzne veci pre rôznych ľudí.

Ľudské práva majú všetci

Strategický rámec a akčný plán EÚ pre ľudské práva a demokraciu (2012) má zlepšiť účinnosť a súdržnosť politiky EÚ v oblasti ľudských práv ako celku. V roku 2012 bol vymenovaný prvý osobitný zástupca EÚ pre ľudské práva Stavros Lambrinidis. Jeho úlohou je zefektívniť vonkajšiu politiku EÚ v oblasti ľudských práv a dostať ju do povedomia verejnosti.

Tri deti držiace sa za ruky

Deti potrebujú osobitnú ochranu.

Ochrana základných práv v EÚ

V EÚ sú základné práva na vnútroštátnej úrovni garantované ústavným poriadkom jednotlivých krajín a na úrovni EÚ prostredníctvom Charty základných práv Európskej únie. Charta bola prijatá v roku 2000 a od roku 2009 je právne záväznou pre všetky členské štáty EÚ. Ak jednotlivec vyčerpal všetky možnosti nápravy, ktoré mu poskytuje vnútroštátny súdny systém, môže sa obrátiť na Európsky súd pre ľudské práva.

Všetky hlavné inštitúcie EÚ – Komisia, Parlament a Rada – zohrávajú dôležitú úlohu pri ochrane ľudských práv. Podporuje ich Agentúra pre základné práva, ktorá identifikuje a analyzuje hlavné trendy v oblasti základných práv.

Charta je právnym aktom, ktorý v ucelenej podobe obsahuje všetky základné práva záväzné pre inštitúcie a orgány EÚ. Pri vykonávaní práva EÚ ju musia dodržiavať aj členské štáty.

Presadzovanie ľudských práv vo svete

Deti sediace na zemi pred autom mimovládnej organizácie

EÚ pracuje na zmiernení chudoby a predchádzaní konfliktom.

Práca v oblasti ľudských práv je základnou súčasťou úsilia o zmiernenie chudoby, predchádzanie konfliktom a ich riešenie. Preto sú ľudské práva v popredí vzťahov EÚ s inými krajinami a regiónmi.

Všetky dohody o obchode alebo o spolupráci s tretími krajinami obsahujú doložku o ľudských právach, v ktorej sa uvádza, že ľudské práva sú neodmysliteľným prvkom vzájomných vzťahov. V súčasnosti existuje už vyše 120 takýchto dohôd. EÚ z dôvodu porušenia ľudských práv uvalila sankcie napríklad na Bielorusko a Irán.

EÚ vedie dialóg o ľudských právach s viac ako 40 krajinami a organizáciami vrátane Ruska, Číny a Africkej únie. Vo svojej výročnej správe hodnotí svoju prácu v oblasti ľudských práv na celom svete.

Prostredníctvom Európskeho nástroja pre demokraciu a ľudské práva EÚ podporuje skupiny a združenia alebo jednotlivcov, ktorí obhajujú ľudské práva a základné slobody, demokraciu a zásady právneho štátu. Tento nástroj disponuje na obdobie rokov 2014 – 2020 rozpočtom vo výške 1,3 miliardy EUR.

 

 

Na začiatok

Spravodlivosť, občianstvo, základné práva

Uverejnené v októbri 2013

Táto publikácia je súčasťou série „Politiky Európskej únie“


Na začiatokPomôžte nám zlepšiť sa

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

ÁnoNie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?