Prawa człowieka


Poszanowanie godności człowieka, wolności, demokracji, równości, praworządności i praw człowieka – te wartości były zapisane w traktatach UE od samego początku. Obecnie zostały one wzmocnione Kartą praw podstawowych.

 

Kraje UE i te pragnące przystąpić do Unii muszą respektować prawa człowieka. Wymaga się tego również od krajów, z którymi UE zawiera porozumienia o handlu i współpracy.

Rysunek ukazujący ludzi na dwóch półokrągłych szalach wagi składających się łącznie na glob ziemski.

Prawa człowieka mają charakter powszechny.

Poprzez swoją politykę w obszarze praw człowieka UE:

  • broni praw obywatelskich, politycznych, ekonomicznych, socjalnych i kulturowych
  • dąży do wzmocnienia praw kobiet, dzieci, mniejszości i osób wysiedlonych
  • sprzeciwia się karze śmierci, torturom, handlowi ludźmi i dyskryminacji
  • stara się bronić powszechnego i niepodzielnego charakteru praw człowieka, w pełni i aktywnie współpracując z krajami partnerskimi, organizacjami międzynarodowymi i regionalnymi oraz społeczeństwem obywatelskim.
Słowa kluczowe związane z prawami człowieka, takie jak „powszechność” czy „sprawiedliwość”

Prawa człowieka oznaczają dla wielu ludzi wiele różnych rzeczy.

Prawa człowieka są równe dla wszystkich

Ramy strategiczne i plan działania UE dotyczący praw człowieka i demokracji z 2012 r. mają zwiększyć skuteczność i spójność unijnej polityki w obszarze praw człowieka w ujęciu całościowym. W tym samym 2012 r. Stavros Lambrinidis został wybrany pierwszym Specjalnym Przedstawicielem UE ds. Praw Człowieka. Ma on zwiększyć skuteczność unijnej zewnętrznej polityki w obszarze praw człowieka i lepiej ją wyeksponować.

Sprawozdania roczne

UE publikuje roczne sprawozdanie na temat stosowania unijnej Karty praw podstawowych oraz praw człowieka i demokracji na świecie. Stanowi ono ocenę pracy wykonanej przez UE w obszarze praw człowieka.

Troje dzieci trzymających się za ręce

Niektóre dzieci wymagają szczególnej ochrony

Ochrona praw podstawowych na terytorium UE

W UE prawa podstawowe są gwarantowane na szczeblu krajowym przez systemy konstytucyjne poszczególnych państw a na szczeblu UE unijną Kartą praw podstawowych (przyjętą w 2000 r. i wiążącą kraje UE od 2009 r.). Po wyczerpaniu krajowej drogi sądowej osoby fizyczne mogą, jako środek ostatniej szansy, wnieść sprawę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Wszystkie instytucje UE – Komisja, Parlament i Rada – odgrywają rolę w ochronie praw człowieka. Wspiera je Agencja Praw Podstawowych, która ustala i analizuje główne tendencje w obszarze praw człowieka.

Karta ujmuje w jednym dokumencie prawa człowieka wiążące dla unijnych instytucji i organów. Karta ma zastosowanie także do rządów krajowych, ale tylko wtedy, gdy te wykonują prawo UE.

Promowanie praw człowieka na świecie

Dzieci siedzące na ziemi przed pojazdem jednej z organizacji pozarządowych

Unijne prawa człowieka pomagają w walce z ubóstwem i zapobieganiu konfliktom.

Praca na rzecz praw człowieka stanowi integralny element walki z ubóstwem, jak również zapobiegania konfliktom i rozstrzygania ich. Dlatego też UE prawa człowieka stały się podstawowym elementem w stosunkach UE z innymi krajami i regionami.

Wszystkie umowy handlowe i umowy o współpracy z państwami trzecimi zawierają klauzulę praw człowieka stwierdzającą, że prawa człowieka są zasadniczym elementem współpracy między stronami. Obecnie jest już ponad 120 takich umów. UE obłożyła sankcjami za łamanie praw człowieka wiele krajów, w tym Białoruś i Iran.

UE prowadzi także dialog dotyczący praw człowieka z ponad 40 krajami i organizacjami, w tym z Rosją, Chinami i Unią Afrykańską.

Poprzez Europejski Instrument na rzecz Wspierania Demokracji i Praw Człowieka UE wspiera grupy społeczeństwa obywatelskiego broniące demokracji, walczące z torturami i rasizmem. Budżet instrumentu na lata 2007-2013 wynosi 1,1 mld EUR.

Początek strony

Sprawiedliwość, obywatelstwo, prawa podstawowe

Opublikowano w październiku 2013 r.

Niniejsza publikacja stanowi część serii „Zrozumieć politykę Unii Europejskiej”.


Początek strony


Wideo

  • Ochrona Twoich praw – w kraju, za granicą, w internecieKONTAKT

Pytania o charakterze ogólnym

Proszę zadzwonić pod numer telefonu
00 800 6 7 8 9 10 11 Więcej o usłudze

Wyślij pytanie e-mailem

Dane kontaktowe i informacje o wizytach w instytucjach, kontakty z prasą

Jak ulepszyć ten portal?

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

TakNie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?