Mensenrechten


Menselijke waardigheid, vrijheid, democratie, gelijkheid, de rechtsstaat en de eerbiediging van de rechten van de mens zijn de waarden die vanaf het begin in de verdragen van de EU vastgelegd zijn. Deze waarden zijn nu bevestigd door het Handvest van de grondrechten.

 

EU-lidstaten en landen die tot de EU willen toetreden, moeten de rechten van de mens respecteren. Dit geldt ook voor landen die met de EU handels- en andere akkoorden willen sluiten.

Tekening van mensen die in twee halve wereldbollen aan een grote weegschaal hangen.

Mensenrechten zijn universeel.

Het mensenrechtenbeleid van de EU:

  • verdedigt burgerrechten, politieke rechten, economische rechten, sociale rechten en culturele rechten
  • probeert de rechten van vrouwen, kinderen, minderheden en ontheemden te bevorderen
  • verzet zich tegen de doodstraf, marteling, mensenhandel en discriminatie
  • verdedigt de universaliteit en de ondeelbaarheid van de mensenrechten, door middel van volwaardige en actieve partnerschappen met partnerlanden, internationale organisaties, regionale organisaties en het maatschappelijk middenveld.
Trefwoorden die verbonden zijn aan mensenrechten, zoals 'universaliteit' en 'rechtvaardigheid'.

Mensenrechten betekenen veel verschillende dingen voor veel mensen.

Mensenrechten discrimineren niet

Het strategisch kader en het actieplan voor de mensenrechten en democratie uit 2012 moet de doeltreffendheid en de samenhang van het mensenrechtenbeleid van de EU in zijn geheel verbeteren. In datzelfde jaar werd ook Stavros Lambrinidis benoemd tot de eerste speciale vertegenwoordiger voor de mensenrechten. Het is zijn taak om de doeltreffendheid en de zichtbaarheid van het externe mensenrechtenbeleid van de EU te vergroten.

Jaarverslagen

De EU publiceert een jaarverslag over de toepassing van het Handvest van de grondrechten van de EU en over mensenrechten en democratie in de wereld. Hierin evalueert ze haar werk op het gebied van mensenrechten.

Drie kinderen hand in hand.

Kinderen hebben speciale bescherming nodig.

De bescherming van de fundamentele rechten in eigen land

In de EU worden de grondrechten op nationaal niveau gewaarborgd door het grondwettelijk systeem en op EU-niveau door het Handvest van de grondrechten van de EU (aangenomen in 2000, sinds 2009 bindend voor de lidstaten). Als iemand al bij de nationale rechtbank is geweest, kan hij in laatste instantie een zaak aan het Europees Hof voor de rechten van de mens voorleggen.

Alle EU-instellingen (de Commissie, het Parlement en de Raad) spelen een rol bij de bescherming van de mensenrechten. Zij worden ondersteund door het Bureau voor de grondrechten, dat de belangrijkste tendensen op het gebied van grondrechten vaststelt en analyseert.

Het Handvest omvat alle grondrechten die bindend zijn voor alle EU-instellingen en organen in één enkel instrument. Het Handvest geldt ook voor nationale overheden, maar alleen als zij het EU-recht toepassen.

De wereldwijde bescherming van de mensenrechten

Kinderen die voor een auto van een ngo op de grond zitten.

Wat de EU voor de mensenrechten doet, is ook goed voor de armoedebestrijding en conflictpreventie.

Mensenrechten zijn zeer belangrijk voor armoedebestrijding en de preventie en oplossing van conflicten. Daarom heeft de EU de mensenrechtenkwestie centraal gesteld in haar betrekkingen met andere landen en regio's.

Alle handels- of samenwerkingsovereenkomsten met landen buiten de EU bevatten een mensenrechtenclausule waarin wordt bepaald dat mensenrechten voor de betrekkingen van essentieel belang zijn. Momenteel zijn er ruim 120 van dergelijke overeenkomsten. De EU heeft een aantal landen, waaronder Wit-Rusland en Iran, sancties opgelegd wegens schending van de mensenrechten.

De EU voert ook mensenrechtendialogen met meer dan 40 landen en organisaties, waaronder Rusland, China en de Afrikaanse Unie.

Door middel van het Europees instrument voor democratie en mensenrechten (EIDHR) steunt de EU maatschappelijke organisaties of personen die de democratie verdedigen, foltering bestrijden en de strijd aangaan met racisme. Het EIDHR heeft een budget van 1,1 miljard euro voor de jaren 2007-2013.

Naar boven

Justitie, burgerschap, grondrechten

Gepubliceerd in oktober 2013

Deze publicatie maakt deel uit van de reeks "De Europese Unie in het kort"


Naar boven


Video's


CONTACT

Algemene inlichtingen

Bel
00 800 6 7 8 9 10 11 Nadere informatie

E-mail ons uw vragen

Contactgegevens instellingen, bezoekersdiensten, persdiensten

Help ons verbeteren

Gevonden wat u zocht?

JaNee

Wat zocht u?

Heeft u nog opmerkingen?