Mogħdija tan-navigazzjoni

Id-drittijiet tal-bniedem


Id-dinjità tal-bniedem, il-libertà, id-demokrazija, l-ugwaljanza, l-istat tad-dritt u r-rispett għad-drittijiet tal-bniedem – dawn il-valuri ġew inkorporati fit-trattati tal-UE mill-bidu nett. Issa ġew rinfurzati mill-Karta tad-Drittijiet Fundamentali.

 

Il-Pajjiżi tal-UE u dawk li jixtiequ jissieħbu jridu jirrispettaw id-drittijiet tal-bniedem. L-istess japplika għall-pajjiżi li jidħlu fi ftehimiet ta’ kummerċ u ta' kooperazzjoni mal-UE.

Tpinġija li turi persuni fi qfief globali mdendlin minn miżien.

Id-drittijiet tal-bniedem huma universali.

Permezz tal-politika tad-drittijiet tal-bniedem tagħha, l-UE:

  • tiddefendi d-drittijiet ċivili, politiċi, ekonomiċi, soċjali u kulturali
  • tippromwovi d-drittijiet tan-nisa, it-tfal, il-minoritajiet, u l-persuni spostati
  • topponi l-piena tal-mewt, it-tortura, it-traffikar tal-bnedmin u d-diskriminazzjoni
  • hija impenjata biex tiddefendi n-natura universali u indiviżibbli tad-drittijiet tal-bniedem, billi taħdem fi sħubija attiva u sħiħa mal-pajjiżi sħab, organizzazzjonijiet internazzjonali, organizzazzjonijiet reġjonali u s-soċjetà ċivili.
Kliem ewlieni marbut mad-drittijiet tal-bniedem, bħal "universalità" u "ġustizzja"

Id-drittijiet tal-bniedem ifissru ħafna affarijiet għal ħafna nies.

Id-drittijiet tal-bniedem ma jiddiskriminawx

Il-qafas strateġiku u l-pjan ta' azzjoni dwar id-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija tal-2012 huwa mfassla biex ittejjeb l-effikaċja u l-konsistenza tal-politika tal-UE dwar id-drittijiet tal-bniedem kollha kemm hi. Fl-2012, Stavros Lambrinidis inħatar bħala l-ewwel Rappreżentant Speċjali tal-UE għad-drittijiet tal-bniedem. Ir-rwol tiegħu hu li jtejjeb l-effikaċja u l-viżibbiltà esterna tal-politika tad-drittijiet tal-bniedem.

Rapporti annwali

L-UE tippubblika rapport annwali dwar l-applikazzjoni tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-UE u d-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija fid-dinja. Din hija ħarsa lejn il-ħidma tal-UE fil-qasam tad-drittijiet tal-bniedem.

Tlett-itfal id f'id

It-tfal għandhom bżonn protezzjoni speċjali.

Il-ħarsien tad-drittijiet fundamentali fid-dar

Fl-UE, id-drittijiet fundamentali huma ggarantiti fuq il-livell nazzjonali skont is-sistema kostituzzjonali ta’ kull pajjiż kif ukoll fuq il-livell tal-UE mill-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-UE (adottata fl-2000 u vinkolanti fuq il-pajjiżi tal-UE mill-2009). Wara li jkunu għaddew mill-qrati nazzjonali, l-individwi jistgħu, bħala l-aħħar alternattiva, iressqu l-każ quddiem il-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem.

L-istituzzjonijiet kollha tal-UE – il-Kummissjoni, il-Parlament u l-Kunsill – ikollhom rwol fil-protezzjoni tad-drittijiet tal-bniedem. Huma megħjuna mill-Aġenzija tad-Drittijiet Fundamentali, li tidentifika u tanalizza xejriet maġġuri fil-qasam tad-drittijiet fundamentali.

Il-Karta tinkludi fi strument uniku, id-drittijiet fundamentali li jorbtu lill-istituzzjonijiet u lill-korpi tal-UE. Il-Karta tapplika wkoll għall-gvernijiet nazzjonali, imma biss meta jkunu qed jimplimentaw il-liġi tal-UE.

Il-promozzjoni tad-drittijiet tal-bniedem madwar id-dinja

Tfal bilqiegħda mal-art quddiem vettura ta' NGO

Il-ħidma tad-drittijiet tal-bniedem tal-UE tiġġieled kontra l-faqar u tappoġġa l-prevenzjoni tal-kunflitti.

Il-ħidma tad-drittijiet tal-bniedem hija integrali biex jittaffa l-faqar, kif ukoll il-prevenzjoni u r-riżoluzzjoni tal-konflitti. Għaldaqstant l-UE poġġiet il-kwistjoni tad-drittijiet tal-bniedem fuq quddiem fir-relazzjonijiet tagħha mal-pajjiżi u r-reġjuni l-oħra.

Il-ftehimiet kollha dwar il-kummerċ jew il-kooperazzjoni li jsiru ma' pajjiżi li mhumhiex fl-UE jkun fihom klawsola dwar it-drittijiet tal-bniedem li tgħid li d-drittijiet tal-bniedem huma element essenzjali fir-relazzjonijiet bejn il-partijiet. Issa hemm 'il fuq minn 120 ftehim bħal dan. L-UE imponiet sanzjonijiet għal ksur tad-drittijiet tal-bniedem fuq għadd ta’ pajjiżi inklużi il-Belarus u l-Iran.

L-UE timpenja ruħha wkoll fi djalogi dwar id-drittijiet tal-bniedem b'aktar minn 40 pajjiż u organizzazzjonijiet, inklużi r-Russja, iċ-Ċina u l-Unjoni Afrikana.

Permezz tal-Istrument Ewropew għad-Demokrazija u d-Drittijiet tal-Bniedem, l-UE tappoġġja gruppi tas-soċjetà ċivili jew individwi li jiddefendu d-demokrazija, il-ġlieda kontra t-tortura u l-isforzi kontra r-razziżmu. L-Istrument għandu baġit ta' €1.1 biljuni għall-perjodu bejn l-2007-2013.

Fuq

Ġustizzja, ċittadinanza u drittijiet fundamentāli

Ippubblikati f'Ottubru 2013

Din il-pubblikazzjoni hi parti mis-serje "Nifhmu l-politiki tal-UE"


Fuq


Filmati


Għina nitjiebu

Sibt l-informazzjoni li kont qed tfittex?

IvaLE

X'kont qed tfittex?

Għandek xi suġġerimenti?