Mogħdija tan-navigazzjoni

Id-drittijiet tal-bniedem


Id-drittijiet tal-bniedem

Id-dinjità tal-bniedem, il-libertà, id-demokrazija, l-ugwaljanza, l-istat tad-dritt u r-rispett għad-drittijiet tal-bniedem – dawn il-valuri huma inkorporati fit-trattati tal-UE. Issa ġew rinfurzati mill-Karta tad-Drittijiet Fundamentali.

Il-pajjiżi tal-UE u membri prospettivi tal-UE jridu jirrispettaw id-drittijiet tal-bniedem.

Tpinġija ta' miżien ibbilanċjat b'nofs globu mimli nies fuq kull naħa

Id-drittijiet tal-bniedem huma universali.

Permezz tal-politika tad-drittijiet tal-bniedem tagħha, l-UE

  • tiddefendi d-drittijiet ċivili, politiċi, ekonomiċi, soċjali u kulturali
  • tippromwovi d-drittijiet tan-nisa, it-tfal, il-minoritajiet, u l-persuni spostati
  • topponi l-piena tal-mewt, it-tortura, it-traffikar tal-bnedmin u d-diskriminazzjoni
  • turi l-impenn tagħha li tiddefendi n-natura universali u indiviżibbli tad-drittijiet tal-bniedem billi taħdem fi sħubija attiva u sħiħa mal-pajjiżi sħab, organizzazzjonijiet internazzjonali, organizzazzjonijiet reġjonali u s-soċjetà ċivili.
Kliem ewlieni marbut mad-drittijiet tal-bniedem, bħal

Id-drittijiet tal-bniedem ifissru ħafna affarijiet għal ħafna nies.

Id-drittijiet tal-bniedem ma jiddiskriminawx

Il-qafas strateġiku u l-pjan ta' azzjoni dwar id-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija tal-2012 huwa mfassla biex ittejjeb l-effikaċja u l-konsistenza tal-politika tal-UE dwar id-drittijiet tal-bniedem kollha kemm hi. Fl-2012, l-UE ħatrett l-ewwel Rappreżentant Speċjali tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet tal-Bniedem tagħha, is-Sur Stavros Lambrinidis. Ir-rwol tiegħu huwa li jagħmel il-politika esterna tad-drittijiet tal-bniedem aktar effikaċi u jqarribha lejn l-attenzjoni tal-pubbliku.

Tlett-itfal id f'id

It-tfal għandhom bżonn protezzjoni speċjali.

Il-ħarsien tad-drittijiet fundamentali fid-dar

Fl-UE, id-drittijiet fundamentali huma ggarantiti nazzjonalment mis-sistema kostituzzjonali ta’ kull pajjiż kif ukoll fuq il-livell tal-UE mill-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-UE (adottata fl-2000 u vinkolanti fuq il-pajjiżi tal-UE mill-2009). Wara li jkunu għaddew mill-qrati nazzjonali, l-individwi jistgħu, bħala l-aħħar alternattiva, iressqu l-każ quddiem il-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem.

L-istituzzjonijiet kollha tal-UE – il-Kummissjoni, il-Parlament u l-Kunsill – ikollhom rwol fil-protezzjoni tad-drittijiet tal-bniedem. Huma appoġġjati mill-Aġenzija tad-Drittijiet Fundamentali, li tidentifika u tanalizza xejriet maġġuri f'dan il-qasam.

Il-Karta tinkludi fi strument uniku, id-drittijiet fundamentali li jorbtu lill-istituzzjonijiet u lill-korpi tal-UE. Tapplika wkoll għall-gvernijiet nazzjonali meta jkunu qed jimplimentaw il-liġi tal-UE.

Il-promozzjoni tad-drittijiet tal-bniedem madwar id-dinja

Tfal bilqiegħda mal-art quddiem vettura ta' NGO

L-UE taħdem biex itaffi l-faqar u tipprevjeni l-kunflitti.

Il-ħidma tad-drittijiet tal-bniedem hija parti essenzjali li ttaffi l-faqar u l-prevenzjoni u r-riżoluzzjoni ta’ kunflitti. Din hija r-raġuni għala d-drittijiet tal-bniedem huma fil-qalba tar-relazzjonijiet tal-UE ma' pajjiżi u reġjuni oħra

Il-ftehimiet kollha dwar il-kummerċ jew il-kooperazzjoni li jsiru ma' pajjiżi li mhumiex fl-UE jinkludu klawsola dwar it-drittijiet tal-bniedem li tistipola li d-drittijiet tal-bniedem huma ċentrali għar-relazzjonijiet mal-UE. Issa hemm 'il fuq minn 120 ftehim bħal dan. L-UE imponiet sanzjonijiet għal ksur tad-drittijiet tal-bniedem fuq pajjiżi inklużi il-Belarus u l-Iran.

L-UE ssegwi djalogi dwar id-drittijiet tal-bniedem b'aktar minn 40 pajjiż u organizzazzjonijiet, inklużi r-Russja, iċ-Ċina u l-Unjoni Afrikana. Ir-Rapport Annwali jevalwa l-ħidma fuq id-drittijiet tal-bniedem madwar id-dinja.

Permezz tal-istrument ta’ finanzjament għall-promozzjoni tad-demokrazija u tad-drittijiet tal-bniedem, l-UE tappoġġja gruppi u assoċjazzjonijiet jew individwi li jiddefendu d-drittijiet tal-bniedem u l-libertajiet fundamentali, id-demokrazija u l-stat tad-dritt. L-Istrument għandu baġit ta' €1.3 biljuni għall-perjodu 2014-2020.

 

 

Fuq

Ġustizzja, ċittadinanza u drittijiet fundamentāli

Ippubblikati f'Ottubru 2013

Din il-pubblikazzjoni hi parti mis-serje "Nifhmu l-politiki tal-UE"


FuqGħina nitjiebu

Sibt l-informazzjoni li kont qed tfittex?

IvaLE

X'kont qed tfittex?

Għandek xi suġġerimenti?