Cilvēktiesības


Cilvēktiesības

Cilvēka cieņa, brīvība, demokrātija, vienlīdzība, tiesiskums un cilvēktiesību ievērošana ir vērtības, kuras ir ierakstītas Eiropas Savienības dibināšanas līgumos. Tagad tās ir nostiprinātas arī ar Pamattiesību hartu.

Pašreizējām un topošajām ES dalībvalstīm ir jāievēro cilvēktiesības.

Zīmējums, kurā kā globusa puses attēloti līdzsvarā esoši svaru kausi, kuros ir cilvēki.

Cilvēktiesības ir vispārējas.

Ar savu cilvēktiesību politiku Eiropas Savienība

  • aizstāv pilsoniskās, politiskās, ekonomiskās, sociālās un kultūras tiesības,
  • cenšas sekmēt sieviešu, bērnu, minoritāšu un pārvietoto personu tiesības,
  • ir pret nāvessodu, spīdzināšanu, diskrimināciju un cilvēku tirdzniecību,
  • demonstrē savu apņemšanos aizstāvēt cilvēktiesību vispārējo un nedalāmo dabu, pilntiesīgi un aktīvi darbojoties kopā ar partnervalstīm, starptautiskajām organizācijām, reģionālajām organizācijām un grupām un apvienībām visos sabiedrības līmeņos.
Atslēgvārdi, kas saistās ar cilvēktiesībām, piemēram, vispārīgums un taisnīgums.

Cilvēkiem var būt atšķirīgi priekšstati par to, kas ir cilvēktiesības.

Cilvēktiesības nav diskriminējošas

2012. gada stratēģiskais satvars un rīcības plāns cilvēktiesību un demokrātijas jomā ir izstrādāts tā, lai ES cilvēktiesību politika kopumā būtu efektīvāka un konsekventāka. 2012. gadā ES pirmo reizi iecēla ES īpašo pārstāvi cilvēktiesību jautājumos — Stavrosu Lambrinidi. Viņa uzdevums ir veidot efektīvāku ES ārējo cilvēktiesību politiku un pievērst tai sabiedrības uzmanību.

Trīs rokās sadevušies bērni

Īpaša aizsardzība nepieciešama bērniem.

Cilvēktiesību aizsardzība pašmājās

Eiropas Savienībā katras valsts konstitūcija garantē pamattiesības valsts līmenī, bet ES Pamattiesību harta (pieņemta 2000. gadā un ES valstīm juridiski saistoša kopš 2009. gada) — ES līmenī. Ja valsts tiesās nav gūti panākumi, privātpersonas var vērsties Eiropas Cilvēktiesību tiesā.

Cilvēktiesību aizsardzībā ir iesaistītas visas ES iestādes — Komisija, Parlaments un Padome. Tām palīdz Pamattiesību aģentūra, kas apzina un analizē nozīmīgākās tendences šajā jomā.

Harta ir pamattiesību apkopojums vienā dokumentā, un tā jāievēro ES iestādēm un struktūrām. Tā attiecas arī uz dalībvalstu valdībām, kad tās īsteno ES tiesību aktus.

Cilvēktiesību veicināšana pasaulē

NVO transportlīdzekļa priekšā uz zemes apsēdušies bērni

ES strādā, lai mazinātu nabadzību un novērstu konfliktus.

Cilvēktiesību veicināšanai ir būtiska nozīme nabadzības mazināšanā un konfliktu novēršanā un atrisināšanā. Tāpēc attiecībās ar citām valstīm un reģioniem Eiropas Savienība cilvēktiesību jautājumu ir izvirzījusi priekšplānā.

Visos ES nolīgumos par tirdzniecību un sadarbību ar ārpussavienības valstīm ir iekļauts cilvēktiesību noteikums, kurš paredz, ka cilvēktiesības ir būtisks ES divpusējo attiecību elements. Tagad ir vairāk nekā 120 šādu nolīgumu. Par cilvēktiesību pārkāpumiem Eiropas Savienība ir noteikusi sankcijas vairākām valstīm, piemēram, Baltkrievijai un Irānai.

Tā arī risina dialogus par cilvēktiesībām ar vairāk nekā 40 valstīm un organizācijām, arī Krieviju, Ķīnu un Āfrikas Savienību. ES gada ziņojumā ir novērtēts tās darbs cilvēktiesību jomā visā pasaulē.

Ar Eiropas Demokrātijas un cilvēktiesību instrumentu ES atbalsta pilsoniskās sabiedrības grupas, apvienības un privātpersonas, kas aizstāv cilvēktiesības un pamatbrīvības izpausmes, demokrātiju un tiesiskumu. Šī instrumenta budžets 2014.‒2020. gadam ir 1,3 miljardi eiro.

 

 

Uz augšu

Tiesiskums, pilsonība un pamattiesības

Publicēts 2013. gada oktobrī

Šī publikācija izdota sērijā “Ieskats Eiropas Savienības politikā”


Uz augšu



KONTAKTI

Ja jums ir vispārīgi jautājumi

Zvaniet pa tālr.
00 800 6 7 8 9 10 11 Sīkāk par šo pakalpojumu

Sūtiet jautājumus pa e-pastu

Iestāžu kontaktinformācija un ziņas par to apmeklējumiem, kontakti presei

Atsauksmes

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?