Naršymo kelias

Žmogaus teisės


Žmogaus orumas, laisvė, demokratija, lygybė, teisinė valstybė ir pagarba žmogaus teisėms – šios vertybės nuo pat pradžių buvo įtrauktos į ES sutartis. Dabar jos įtvirtintos Pagrindinių teisių chartijoje.

 

Europos Sąjungos valstybės narės ir į ją įstoti pageidaujančios šalys turi gerbti žmogaus teises. Ši nuostata galioja ir šalims, kurios su ES sudaro prekybos ir bendradarbiavimo susitarimus.

Piešinys: žmonės žemės pusrutuliuose, kabančiuose vietoj svarstyklių lėkščių.

Žmogaus teisės – visuotinės.

Vykdydama žmogaus teisių politiką Europos Sąjunga:

  • gina pilietines, politines, ekonomines, socialines ir kultūrines teises;
  • siekia, kad būtų puoselėjamos moterų, vaikų, mažumų, perkeltųjų asmenų teisės;
  • kovoja su mirties bausmės, kankinimų taikymu, prekyba žmonėmis, diskriminacija;
  • yra įsipareigojusi ginti žmogaus teisių visuotinumą ir nedalomumą visapusiškai ir aktyviai bendradarbiaudama su šalimis partnerėmis, tarptautinėmis organizacijomis, regioninėmis organizacijomis, pilietine visuomene.
Su žmogaus teisėmis siejami raktažodžiai, pvz., „visuotinumas“, „teisingumas“

Žmogaus teisės daug reiškia daugeliui žmonių.

Žmogaus teisės vienodos visiems

2012 m. žmogaus teisių ir demokratijos strateginė programa ir veiksmų planas skirti padidinti visos ES žmogaus teisių politikos veiksmingumą ir nuoseklumą. 2012 m. taip pat buvo paskirtas pirmasis ES specialusis įgaliotinis žmogaus teisių klausimais – juo tapo Stavras Lambrinidis. Jo užduotis – rūpintis, kad ES išorės žmogaus teisių politika būtų veiksmingesnė ir matomesnė.

Metinės ataskaitos

ES skelbia ES pagrindinių teisių chartijos taikymo ir žmogaus teisių bei demokratijos pasaulyje metinę ataskaitą. Tai yra ES veiklos žmogaus teisių srityje vertinimas.

Trys už rankų susikibę vaikai

Vaikams reikia specialios apsaugos.

Pagrindinių teisių apsauga savo šalyse

Europos Sąjungoje pagrindinės teisės nacionaliniu lygmeniu užtikrinamos kiekvienos valstybės konstitucine sistema, o ES lygmeniu – ES pagrindinių teisių chartija (priimta 2000 m. ir ES šalims privaloma nuo 2009 m.). Europos žmogaus teisių teismas yra paskutinė instancija, į kurią gali kreiptis žmonės, kurių byla jau išnagrinėta nacionaliniuose teismuose.

Ginant žmogaus teises tam tikras vaidmuo tenka kiekvienai ES institucijai – Europos Komisijai, Europos Parlamentui ir Tarybai. Joms padeda Pagrindinių teisių agentūra, nustatanti ir analizuojanti svarbiausias pagrindinių teisių srities tendencijas.

Pagrindinių teisių chartija yra vienas dokumentas, kuriame įtvirtintos ES institucijoms ir įstaigoms privalomos pagrindinės teisės. Chartijos įpareigotos laikytis ir šalių vyriausybės, bet tik tada, kai jos įgyvendina ES teisę.

Žmogaus teisių puoselėjimas visame pasaulyje

Priešais NVO automobilį susėdę vaikai

ES veikla žmogaus teisių srityje padedama mažinti skurdą ir užkirsti kelią konfliktams.

Darbas žmogaus teisių srityje yra būtinas siekiant mažinti skurdą, užkirsti kelią konfliktams ir juos spręsti, todėl žmogaus teisių klausimas yra vienas svarbiausių ES santykiuose su kitomis pasaulio šalimis ir regionais.

Į visus prekybos ar bendradarbiavimo susitarimus su ES nepriklausančiomis šalimis įtraukiamos žmogaus teisių nuostatos, kuriomis nustatoma, kad žmogaus teisės yra esminis santykių elementas. Jau pasirašyta daugiau kaip 120 tokių susitarimų. Už žmogaus teisių pažeidimus kai kurioms šalims (tarp jų – Baltarusijai ir Iranui) ES taiko sankcijas.

Su daugiau kaip 40 šalių ir organizacijų (įskaitant Rusiją, Kiniją, Afrikos Sąjungą) ES taip pat vykdo dialogą žmogaus teisių klausimais.

Naudodamasi Europos demokratijos ir žmogaus teisių rėmimo priemone ES remia pilietinės visuomenės grupes ar asmenis, ginančius demokratiją, kovojančius su kankinimų taikymu ir rasizmu. Šios priemonės 2007–2013 m. biudžetas – 1,1 mlrd. eurų.

Į puslapio pradžią

Teisingumas, pilietybė, pagrindinės teisės

Paskelbta 2013 m. spalio mėn.

Tai vienas iš serijos „Apie Europos Sąjungos politiką“ leidinių


Į puslapio pradžią


Vaizdo siužetai


KONTAKTAI

Bendra informacija

Kreipkitės nemokamu tel.
00 800 6 7 8 9 10 11 Informacija apie skambučius

Siųskite klausimus e. paštu

Lankymasis ES institucijose ir jų kontaktiniai duomenys, kontaktinė informacija žiniasklaidai

Padėkite mums tobulinti tinklalapį

Ar radote reikiamą informaciją?

TaipNe

Kokios informacijos ieškojote?

Turite pasiūlymų?