Naršymo kelias

Žmogaus teisės


Žmogaus teisės

Žmogaus orumas, laisvė, demokratija, lygybė, teisinė valstybė ir pagarba žmogaus teisėms – šios vertybės įtvirtintos ES sutartimis. Dabar jos sutvirtintos Pagrindinių teisių chartija.

ES valstybės narės ir ES narystės siekiančios šalys privalo gerbti žmogaus teises.

Pusiausvirų svarstyklių, kurių abiejose lėkštėse prisėdę žmonių, piešinys

Žmogaus teisės – visuotinės.

Vykdydama žmogaus teisių politiką Europos Sąjunga:

  • gina pilietines, politines, ekonomines, socialines ir kultūrines teises;
  • siekia, kad būtų puoselėjamos moterų, vaikų, mažumų, perkeltųjų asmenų teisės;
  • kovoja su mirties bausmės, kankinimų taikymu, prekyba žmonėmis, diskriminacija;
  • demonstruoja pasiryžimą ginti žmogaus teisių visuotinumą ir nedalomumą visapusiškai ir aktyviai bendradarbiaudama su šalimis partnerėmis, tarptautinėmis organizacijomis, regioninėmis organizacijomis ir grupėmis bei visų visuomenės lygmenų asociacijomis.
Su žmogaus teisėmis siejami raktažodžiai, pavyzdžiui „visuotinumas“ ir „ teisingumas“

Žmogaus teisės daug ką reiškia daugeliui žmonių.

Žmogaus teisės vienodos visiems

2012 m. žmogaus teisių ir demokratijos strateginė programa ir veiksmų planas skirti padidinti visos ES žmogaus teisių politikos veiksmingumą ir nuoseklumą. 2012 m. pirmą kartą buvo paskirtas ES specialusis įgaliotinis žmogaus teisių klausimais – juo tapo Stavras Lambrinidis. Jo užduotis – rūpintis, kad ES išorės žmogaus teisių politika būtų veiksmingesnė ir į ją būtų atkreiptas visuomenės dėmesys.

Trys už rankų susiėmę vaikai

Vaikams reikia specialios apsaugos.

Pagrindinių teisių apsauga jūsų šalyje

Europos Sąjungoje pagrindinės teisės garantuotos nacionaliniu lygmeniu atskirų šalių konstitucijomis, o ES lygmeniu – ES pagrindinių teisių chartija (priimta 2000 m. ir ES šalims privaloma nuo 2009 m.). Europos žmogaus teisių teismas yra paskutinė instancija, į kurią gali kreiptis žmonės, kurių byla jau išnagrinėta nacionaliniuose teismuose.

Ginant žmogaus teises tam tikras vaidmuo tenka kiekvienai ES institucijai – Europos Komisijai, Europos Parlamentui ir Tarybai. Joms padeda Pagrindinių teisių agentūra, nustatanti ir analizuojanti svarbiausias šios srities tendencijas.

Pagrindinių teisių chartija yra vienas dokumentas, kuriame įtvirtintos ES institucijoms ir įstaigoms privalomos pagrindinės teisės. Šios chartijos įpareigotos laikytis ir šalių vyriausybės, kai įgyvendina ES teisę.

Žmogaus teisių puoselėjimas visame pasaulyje

Priešais NVO automobilį susėdę vaikai

ES stengiasi sumažinti skurdą ir užkirsti kelią konfliktams.

Darbas žmogaus teisių srityje nepaprastai svarbus stengiantis mažinti skurdą ir užkirsti kelią konfliktams bei juos spręsti. Todėl žmogaus teisės yra vienas svarbiausių ES santykių su kitomis šalimis ir regionais aspektų.

Į visus prekybos ar bendradarbiavimo susitarimus su ES nepriklausančiomis šalimis įtraukiamos žmogaus teisių nuostatos, kuriomis nurodoma, kad žmogaus teisės yra esminė santykių su ES dalis. Jau pasirašyta per 120 tokių susitarimų. Už žmogaus teisių pažeidimus kai kurioms šalims (tarp jų – Baltarusijai ir Iranui) ES taiko sankcijas.

Su daugiau kaip 40 šalių ir organizacijų (įskaitant Rusiją, Kiniją, Afrikos Sąjungą) ES taip pat vykdo dialogą žmogaus teisių klausimais. ES metinėje ataskaitoje įvertinamas jos darbas žmogaus teisių srityje visame pasaulyje.

Naudodamasi Europos demokratijos ir žmogaus teisių rėmimo priemone ES remia grupes, asociacijas ir asmenis, ginančius žmogaus teises ir pagrindines laisves, demokratiją ir teisinę valstybę. Šiai priemonei 2014–2020 m. skirtas 1,3 mlrd. eurų biudžetas.

 

 

Į puslapio pradžią

Teisingumas, pilietybė, pagrindinės teisės

Paskelbta 2013 m. spalio mėn.

Tai vienas iš serijos „Apie Europos Sąjungos politiką“ leidinių


Į puslapio pradžiąKONTAKTAI

Bendra informacija

Kreipkitės nemokamu tel.
00 800 6 7 8 9 10 11 Informacija apie skambučius

Siųskite klausimus e. paštu

Lankymasis ES institucijose ir jų kontaktiniai duomenys, kontaktinė informacija žiniasklaidai

Padėkite mums tobulinti tinklalapį

Ar radote reikiamą informaciją?

TaipNe

Kokios informacijos ieškojote?

Turite pasiūlymų?