Navigacijski put

Ljudska prava


Ljudska prava

Ljudsko dostojanstvo, sloboda, demokracija, jednakost, vladavina prava i poštovanje ljudskih prava vrijednosti su koje su ugrađene u temelje ugovora Europske unije. Sada su te vrijednosti ojačane Poveljom o temeljnim pravima.

Države članice EU-a i buduće članice moraju poštovati ljudska prava.

Vaga u ravnoteži sa zdjelicama u obliku zemaljskih polutki s ljudima s obje strane

Ljudska su prava univerzalna.

Svojom politikom ljudskih prava EU:

  • štiti građanska, politička, ekonomska, socijalna i kulturna prava
  • promiče prava žena, djece, manjina i raseljenih osoba
  • iskazuje protivljenje smrtnoj kazni, mučenju, trgovanju ljudima i diskriminaciji
  • pokazuje predanost zaštiti univerzalne i nedjeljive prirode ljudskih prava tako što surađuje u punom i aktivnom partnerstvu sa zemljama partnerima, međunarodnim organizacijama, regionalnim organizacijama te skupinama i udrugama na svim razinama društva.
Ključne riječi povezane s ljudskim pravima, na primjer „univerzalnost” i „pravda”

Ljudska su prava vrlo širok pojam.

Ljudska prava ne diskriminiraju

Strateški okvir i akcijski plan o ljudskim pravima i demokraciji iz 2012. osmišljen je radi poboljšanja učinkovitosti i dosljednosti cjelokupne politike EU-a o ljudskim pravima. Europska unija 2012. imenovala je svojeg prvog posebnog predstavnika za ljudska prava, a ta je dužnost pripala g. Stavrosu Lambrinidisu. Njegova je uloga vanjsku politiku EU-a u području ljudskih prava učiniti učinkovitijom te je približiti javnosti.

Troje djece koja se drže za ruke

Djeci je potrebna posebna zaštita.

Zaštita temeljnih prava u EU-u

Temeljna su prava u EU-u zajamčena na nacionalnoj razini ustavnim sustavom svake države, a na razini EU-a Poveljom EU-a o temeljnim pravima (donesenoj 2000. i obvezujućom za države članice od 2009.). Nakon postupka na domaćim sudovima građani svoj predmet mogu uputiti u zadnjoj instanci Europskom sudu za ljudska prava.

Sve institucije EU-a (Komisija, Parlament i Vijeće) imaju svoju ulogu u zaštiti ljudskih prava. U tome imaju podršku Agencije za temeljna prava koja utvrđuje i analizira glavna kretanja u tom području.

Poveljom su u jednom instrumentu objedinjena temeljna prava koja su obvezujuća za institucije i tijela EU-a. Povelja se primjenjuje i na nacionalne vlade kada provode propise EU-a.

Promicanje ljudskih prava u svijetu

Djeca sjede na podu ispred vozila NVO-a

EU ulaže napore u smanjenje siromaštva i sprječavanje sukoba.

Rad na ljudskim pravima ima ključnu ulogu u ublažavanju siromaštva te sprječavanju i rješavanju sukoba. Ljudska su prava stoga u samoj srži odnosa EU-a s drugim državama i regijama.

Svi sporazumi o trgovini ili suradnji s državama koje nisu članice EU-a sadržavaju klauzulu o ljudskim pravima kojom je utvrđeno da su ljudska prava ključna za odnose s EU-om. Do sada je sklopljeno više od 120 takvih sporazuma. EU je uveo sankcije protiv zemlja u kojima se krše ljudska prava, uključujući Bjelorusiju i Iran.

Osim toga EU vodi dijalog o ljudskim pravima s više od 40 zemalja i organizacija, uključujući Rusiju, Kinu i Afričku uniju. U svojem godišnjem izvješću EU ocjenjuje svoj rad u području zaštite ljudskih prava u svijetu.

Europskim instrumentom za demokraciju i ljudska prava EU podupire skupine i udruge ili pojedince koji se bore za ljudska prava i temeljne slobode, demokraciju i vladavinu prava. Za provedbu tog instrumenta izdvojena su sredstva u iznosu od 1,3 milijardi eura za razdoblje 2014. – 2020.

 

 

Vrh

Pravosuđe, građanstvo, temeljna prava

Objavljeno u listopadu 2013.

Ova publikacija je dio serije "Objašnjena Europska Unija"

 


VrhKONTAKT

Upiti o općim informacijama

Nazovite
00 800 6 7 8 9 10 11 Više informacija o službi

Pošaljite Vaša pitanja e-poštom

Detalji o kontaktima i posjetama institucijama, kontakti s tiskom

Pomognite nam poboljšati

Jeste li pronašli ono što ste htjeli?

DaNe

Što ste tražili?

Imate li prijedloga?