You are here:

Ljudska prava

Ljudsko dostojanstvo, sloboda, demokracija, jednakost, vladavina prava i poštovanje ljudskih prava vrijednosti su koje su ugrađene u temelje ugovora Europske unije. U Povelji EU-a o temeljnim pravima jasno su definirana prava građana EU-a

Zaštita temeljnih prava u EU-u

Na nacionalnoj razini temeljna su prava zajamčena ustavnim sustavom svake države, a na razini EU-a Poveljom EU-a o temeljnim pravima (donesenom 2000. i obvezujućom za države članice od 2009.). Sve institucije EU-a (Komisija, Parlament i Vijeće) imaju svoju ulogu u zaštiti ljudskih prava. Povelja:

  • u jednom instrumentu objedinjuje temeljna prava koja su obvezujuća za institucije i tijela EU-a
  • primjenjuje se na nacionalne vlade kada provode propise EU-a.

Osobe koje traže pravnu zaštitu moraju se obratiti sudovima u svojoj zemlji. U zadnjoj instanci mogu se obratiti Sudu EU-a.

Povelja je u skladu s Europskom konvencijom o ljudskim pravima (EKLJP) koju su ratificirale sve države članice EU-a.

Agencija za temeljna prava (FRA) Odaberi prijevod prethodne poveznice   Deutsch (de) English (en) français (fr) utvrđuje i analizira glavna kretanja u tom području.

Promicanje ljudskih prava u svijetu

Svrha je strateškog okvira o ljudskim pravima i demokraciji 2012 Odaberi prijevod prethodne poveznice   български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) PDF. politiku EU-a o ljudskim pravima učiniti učinkovitijom i dosljednijom. Akcijskim planom za ljudska prava i demokraciju (2015. – 2020.) osigurana je osnova za istinski kolektivni napor država članica EU-a i institucija EU-a. Europska unija je 2012. imenovala svojeg prvog posebnog predstavnika za ljudska prava, a ta je dužnost pripala Stavrosu Lambrinidisu. Njegova je uloga skrenuti pozornost javnosti na politiku EU-a u području ljudskih prava u zemljama izvan EU-a te je učiniti učinkovitijom.

Jedan od temelja Europske unije jest predanost promicanju i zaštiti ljudskih prava, demokracije i vladavine prava u cijelome svijetu. Ljudska prava čine samu srž odnosa EU-a s drugim državama i regijama. Promicanje napora u zaštiti ljudskih prava može pomoći u sprječavanju i rješavanju sukoba te u konačnici pridonijeti ublažavanju siromaštva.

Politika EU-a obuhvaća:

  • napore u promicanju prava žena, djece, manjina i raseljenih osoba
  • borbu protiv smrtne kazne, mučenja, trgovanja ljudima i diskriminacije
  • zaštitu građanskih, političkih, ekonomskih, socijalnih i kulturnih prava
  • zaštitu univerzalne i nedjeljive prirode ljudskih prava punom i aktivnom suradnjom s partnerskim zemljama, međunarodnim i regionalnim organizacijama te skupinama i udrugama na svim razinama društva.

Svi sporazumi o trgovini ili suradnji s državama koje nisu članice EU-a (do sada ih je potpisano preko 120) sadržavaju klauzulu o ljudskim pravima kojom je utvrđeno da su ljudska prava ključna za odnose s EU-om. EU je u nekoliko slučajeva uveo sankcije za kršenja ljudskih prava. 

Osim toga EU vodi dijalog o ljudskim pravima s više od 40 zemalja i organizacija, uključujući Rusiju, Kinu i Afričku uniju. U svojem godišnjem izvješću o ljudskim pravima i demokraciji Odaberi prijevod prethodne poveznice   English (en) EU ocjenjuje svoje djelovanje na zaštiti ljudskih prava u svijetu. 

S pomoću Europskog instrumenta za demokraciju i ljudska prava Odaberi prijevod prethodne poveznice   English (en) (EIDHR) EU podupire skupine i udruge ili pojedince koji se bore za ljudska prava i temeljne slobode, demokraciju i vladavinu prava. Za provedbu tog instrumenta izdvojena su sredstva u iznosu od 1,3 milijardi eura za razdoblje 2014. – 2020.