Navigacijski put

Ljudska prava


Ljudsko dostojanstvo, sloboda, demokracija, jednakost, vladavina prava i poštovanje ljudskih prava vrijednosti su koje su ugrađene u temelje ugovora Europske unije. Sada su te vrijednosti ojačane Poveljom o temeljnim pravima.

 

Države članice i države kandidatkinje za članstvo u EU-u moraju poštovati ljudska prava. Isto su dužne učiniti i države koje sklapaju trgovinske ugovore i ugovore o suradnji s EU-om.

Crtež koji prikazuje ljude koji vise na velikoj vagi u košarama u obliku globusa.

Ljudska su prava univerzalna.

Svojom politikom ljudskih prava EU:

  • štiti građanska, politička, ekonomska, socijalna i kulturna prava
  • promiče prava žena, djece, manjina i raseljenih osoba
  • iskazuje protivljenje smrtnoj kazni, mučenju, trgovanju ljudima i diskriminaciji
  • štiti univerzalnost i nedjeljivost ljudskih prava blisko i aktivno surađujući sa zemljama partnerima, međunarodnim organizacijama, regionalnim organizacijama i civilnim društvom.
Ključne riječi povezane s ljudskim pravima, primjerice „univerzalnost” i „pravda”

Ljudska prava znače mnogo za mnoge ljude.

Ljudska prava ne diskriminiraju

Strateški okvir i akcijski plan o ljudskim pravima i demokraciji iz 2012. osmišljen je radi poboljšanja učinkovitosti i dosljednosti cjelokupne politike EU-a o ljudskim pravima. Stavros Lambrinidis imenovan je 2012. prvim posebnim predstavnikom EU-a za ljudska prava. Njegova je uloga poboljšati učinkovitost i vidljivost vanjske politike EU-a o ljudskim pravima.

Godišnja izvješća

EU objavljuje godišnje izvješće o primjeni Povelje EU-a o temeljnim pravima te o ljudskim pravima i demokraciji u svijetu. Spomenuto izvješće predstavlja ocjenu rada EU-a u području ljudskih prava.

Troje djece koja se drže za ruke

Djeci je potrebna posebna zaštita.

Zaštita temeljnih prava u EU-u

Temeljna su prava u EU-u zajamčena na nacionalnoj razini ustavnim sustavom svake države, a na razini EU-a Poveljom EU-a o temeljnim pravima (donesenoj 2000. i obvezujućom za države članice od 2009.). Nakon postupka na domaćim sudovima građani se u zadnjoj instanci mogu obratiti Europskom sudu za ljudska prava.

Sve institucije EU-a (Komisija, Parlament i Vijeće) imaju svoju ulogu u zaštiti ljudskih prava. U tome im pomaže Agencija za temeljna prava koja utvrđuje i analizira glavna kretanja u području temeljnih prava.

Poveljom su u jednom instrumentu objedinjena temeljna prava obvezujuća za institucije i tijela EU-a. Povelja se primjenjuje i na nacionalne vlade, ali samo pri provedbi propisa EU-a.

Promicanje ljudskih prava u svijetu

Djeca sjede ispred vozila NVO-a

Svojim aktivnostima u području zaštite ljudskih prava EU pridonosi ublažavanju siromaštva i sprječavanju sukoba.

Djelovanje u području zaštite ljudskih prava sastavni je dio napora za ublažavanje siromaštva i sprječavanje i rješavanje sukoba. U svojim odnosima s drugim zemljama i regijama EU stoga u prvi plan stavlja pitanje zaštite ljudskih prava.

Svi sporazumi o trgovini ili suradnji s državama koje nisu članice EU-a sadrže klauzulu o ljudskim pravima kojom se ljudska prava određuju kao ključan element u odnosima. Do sada je sklopljeno više od 120 takvih sporazuma. EU je uveo sankcije za kršenja ljudskih prava u nekoliko zemalja uključujući Bjelorusiju i Iran.

Osim toga EU vodi dijalog o ljudskim pravima s više of 40 zemalja i organizacija uključujući Rusiju, Kinu i Afričku uniju.

Europskim instrumentom za demokraciju i ljudska prava EU podupire organizacije civilnog društva ili pojedince koji se zalažu za zaštitu demokracije i bore protiv mučenja i rasizma. Za provedbu ovog instrumenta izdvojeno je 1,1 milijardi eura za razdoblje 2007. – 2013.

Vrh

Pravosuđe, građanstvo, temeljna prava

Objavljeno u listopadu 2013.

Ova publikacija je dio serije "Objašnjena Europska Unija"

 


Vrh


Video zapisi


KONTAKT

Upiti o općim informacijama

Nazovite
00 800 6 7 8 9 10 11 Više informacija o službi

Pošaljite Vaša pitanja e-poštom

Detalji o kontaktima i posjetama institucijama, kontakti s tiskom

Pomognite nam poboljšati

Jeste li pronašli ono što ste htjeli?

DaNe

Što ste tražili?

Imate li prijedloga?