Navigatsioonitee

Inimõigused


Inimõigused

ELi aluslepingutega on hõlmatud sellised põhiväärtused nagu inimväärikus, vabadus, demokraatia, võrdsus, õigusriik ja inimõiguste austamine. Nüüd on neid veelgi tugevdatud ELi põhiõiguste hartaga.

ELi liikmesriigid ja ELiga liituda soovivad riigid peavad austama inimõigusi.

Joonistus maakera pooli kaaluvatest tasakaalus kaaludest, mille mõlemal poolel on inimesed

Inimõigused on üleüldised.

Oma inimõiguste poliitika vahendusel EL:

  • kaitseb kodaniku-, poliitilisi, majanduslikke, sotsiaalseid ja kultuurilisi õigusi;
  • taotleb naiste, laste, vähemuste ja põgenike õiguste edendamist
  • vastustab surmanuhtlust, piinamist, inimkaubitsemist ja diskrimineerimist
  • väljendab oma kohustust kaitsta inimõiguste üleüldist ning jagamatut olemust, tehes täiemahulist aktiivset koostööd partnerriikide, rahvusvaheliste ja piirkondlike organisatsioonide ning rühmade ja ühendustega kõigil kodanikuühiskonna tasanditel.
Inimõigustega seotud põhimõisted on üleüldisus ning jagamatus

Inimõigused tähendavad paljude inimeste jaoks palju asju.

Inimõigused ei ole diskrimineerivad

2012. aastal vastu võetud inimõiguste ja demokraatia strateegilise raamistiku ning tegevuskava eesmärk on muuta ELi inimõiguste poliitikat tervikuna tõhusamaks ja järjepidevamaks. 2012. aastal nimetas EL esmakordselt ametisse Euroopa Liidu inimõiguste eriesindaja, kelleks sai Stavros Lambrinidis. Tema ülesanne on muuta ELi rahvusvaheline inimõiguste poliitika tõhusamaks ning pöörata sellele avalikkuse tähelepanu.

Kolm last hoiavad kätest

Lapsed vajavad erilist kaitset.

Inimõiguste kaitsmine ELis

ELis tagatakse põhiõigused siseriiklikult liikmesriikide põhiseadusega ning ELi tasandil Euroopa Liidu põhiõiguste hartaga (see võeti vastu 2000. aastal ning on alates 2009. aastast ELi liikmesriikidele siduv ). Kui riiklikud kohtutasandid on läbitud, võivad inimesed viimase võimalusena esitada oma hagi ka Euroopa Inimõiguste Kohtusse.

Kõigil ELi institutsioonidel, nii komisjonil, Euroopa Parlamendil kui nõukogul, on oma osa inimõiguste kaitsmisel. Neid abistab selles Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet, mis teeb kindlaks ja analüüsib peamisi suundumusi põhiõiguste valdkonnas.

Harta koondab üheks vahendiks kokku kõik põhiõigused, mis on ELi institutsioonidele ja asutustele siduvad. Samuti kehtib harta liikmesriikide valitsuste suhtes, kui nad kohaldavad ELi õigust.

Inimõiguste edendamine kõikjal maailmas

Lapsed istuvad vabaühenduse auto ees maas

EL töötab selle nimel, et leevendada vaesust ja hoida ära konflikte.

Inimõiguste alasel tööl on oluline osa vaesuse leevendamisel ning konfliktide ennetamisel ja lahendamisel. Seepärast on inimõigused kesksel kohal ELi suhetes teiste riikide ja piirkondadega.

Kõik ELi mittekuuluvate riikidega sõlmitud kaubandus- või koostöölepingud sisaldavad inimõigusi käsitlevat klauslit, milles sätestatakse, et inimõiguste austamine on ELiga suhetes kesksel kohal. Praegu on selliseid lepinguid üle 120. EL on inimõiguste rikkumise tõttu rakendanud sanktsioone mõnede riikide suhtes, nende hulgas ka Valgevene ja Iraan.

EL peab ka inimõiguste alast dialoogi rohkem kui 40 riigi ja organisatsiooniga, nende hulgas Venemaa, Hiina ning Aafrika Liit. ELi aastaaruandes tunnustatakse selle inimõiguste alast tööd kogu maailmas.

Demokraatia ja inimõiguste Euroopa rahastamisvahendi abiltoetab EL rühmi või üksikisikuid, kes seisavad inimõiguste ja põhivabaduste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete eest. Selle eelarve ajavahemikuks 2014–2020 on 1,3 miljardit eurot.

 

 

Üles

Õigusküsimused, kodakondsus ja põhiõigused

Avaldatud oktoobris 2013

See väljaanne on osa sarjast „Euroopa Liit lahtiseletatuna”


ÜlesAidake meil veebisaiti täiustada

Kas leidsite otsitava teabe?

JahEi

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?