Navigatsioonitee

Inimõigused


Sellistel põhiväärtustel nagu inimväärikus, vabadus, demokraatia, võrdsus, õigusriik ja inimõiguste austamine on algusest peale olnud koht ka ELi aluslepingutes. Nüüd on neid veelgi rõhutatud ELi põhiõiguste hartaga.

 

ELi liikmesriigid ja ELiga liituda soovivad riigid peavad austama inimõigusi. Sama nõue kehtib riikide suhtes, kes sõlmivad ELiga kaubandus- ja koostöölepinguid.

Pildil inimesed suurel poolkerade kaalul.

Inimõigused on üleüldised.

Oma inimõiguste poliitika vahendusel EL:

  • kaitseb kodaniku-, poliitilisi, majanduslikke, sotsiaalseid ja kultuurilisi õigusi
  • taotleb naiste, laste, vähemuste ja põgenike õiguste edendamist
  • vastustab surmanuhtlust, piinamist, inimkaubitsemist ja diskrimineerimist
  • seisab inimõiguste üleüldise ning jagamatu olemuse eest, tehes täiemahulist aktiivset koostööd partnerriikide, rahvusvaheliste ja piirkondlike organisatsioonide ning kodanikuühiskonnaga.

Inimõigused ei ole diskrimineerivad

Inimõigustega seotud põhimõisted on üleüldisus ning jagamatus

Inimõigused tähendavad paljude inimeste jaoks palju asju.

2012. aastal vastu võetud inimõiguste ja demokraatia strateegilise raamistiku ja tegevuskava eesmärk on muuta ELi inimõiguste poliitikat tõhusamaks ja järjepidevamaks. 2012. aastal määrati ka Stavros Lambrinidis esimeseks ELi inimõiguste eriesindajaks. Tema ülesanne on tõhustada ELi rahvusvahelist inimõiguste poliitikat ning muuta seda nähtavamaks.

Aastaaruanded

EL avaldab aastaaruandeid, milles käsitletakse ELi põhiõiguste harta rakendamist ning inimõiguste ja demokraatia olukorda maailmas. See on hinnang ELi inimõiguste alasele tegevusele.

Kolm last hoiavad kätest

Lapsed vajavad erilist kaitset.

Inimõiguste kaitsmine ELis

ELis tagatakse põhiõigused iga liikmesriigi tasandil põhiseadusega ning ELi tasandil põhiõiguste hartaga (see võeti vastu 2000. aastal ning on ELi liikmesriikidele siduv alates 2009. aastast). Kui riiklikud kohtutasandid on läbitud, võivad inimesed viimase võimalusena esitada oma hagi ka Euroopa Inimõiguste Kohtusse.

Kõigil ELi institutsioonidel, nii komisjonil, Euroopa Parlamendil kui nõukogul, on oma osa inimõiguste kaitsmisel. Neid abistab selles Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet, mis teeb kindlaks ja analüüsib peamisi suundumusi põhiõiguste valdkonnas.

Harta koondab üheks vahendiks kokku kõik põhiõigused, mis on ELi inistitutsioonidele ja asutustele siduvad. Samuti kehtib harta liikmesriikide valitsuste suhtes – seda juhul, kui nad kohaldavad ELi õigust.

Inimõiguste edendamine kõikjal maailmas

Lapsed istuvad organisatsiooni auto ees maas

ELi inimõiguste alane töö aitab kaasa vaesuse leevendamisele ja konfliktide ennetamisele.

Inimõiguste alane töö moodustab lahutamatu osa vaesuse leevendamise ning konfliktide ennetamise ja lahendamisega seotud tegevusest. Seetõttu on EL tõstnud inimõiguste küsimuse tähtsale kohale ka oma suhetes teiste riikide ja piirkondadega.

Kõik ELi mittekuuluvate riikidega sõlmitud kaubandus- või koostöölepingud sisaldavad inimõigusi käsitlevat klauslit, milles sätestatakse, et inimõiguste austamine on suhetes oluline. Praegu on selliseid lepinguid üle 120. EL on inimõiguste rikkumise tõttu rakendanud sanktsioone mitmete riikide suhtes, nende hulgas ka Valgevene ja Iraan.

EL peab ka inimõiguste alast dialoogi rohkem kui 40 riigi ja organisatsiooniga, nende hulgas Venemaa, Hiina ning Aafrika Liit.

Demokraatia ja inimõiguste Euroopa rahastamisvahendi abil toetab EL kodanikuühiskonna rühmi või üksikisikuid, kes kaitsevad demokraatiat ning võitlevad piinamise ja rassisimi vastu. Selle eelarve ajavahemikuks 2007–2013 on 1,1 miljardit eurot.

Üles

Õigusküsimused, kodakondsus ja põhiõigused

Avaldatud oktoobris 2013

See väljaanne on osa sarjast „Euroopa Liit lahtiseletatuna”


Üles


Videod


Aidake meil veebisaiti täiustada

Kas leidsite otsitava teabe?

JahEi

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?