Ανθρώπινα δικαιώματα


Ανθρώπινα δικαιώματα

Ανθρώπινη αξιοπρέπεια, ελευθερία, δημοκρατία, ισότητα, κράτος δικαίου και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων: οι αξίες αυτές έχουν ενσωματωθεί στις Συνθήκες της ΕΕ. Σήμερα ενισχύονται χάρη στον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων.

Τα κράτη μέλη της ΕΕ και οι χώρες που επιθυμούν να ενταχθούν σ' αυτήν πρέπει να σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Ζωγραφιά με ανθρώπους μέσα σε καλάθια-υδρογείους που κρέμονται από μια τεράστια ζυγαριά.

Τα ανθρώπινα δικαιώματα έχουν οικουμενικό χαρακτήρα.

Μέσα από την πολιτική της για τα ανθρώπινα δικαιώματα, η ΕΕ:

  • προασπίζει τα πολιτικά, οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα
  • προσπαθεί να προαγάγει τα δικαιώματα των γυναικών, των παιδιών, των μειονοτήτων και των εκτοπισθέντων ατόμων
  • αντιτίθεται στη θανατική ποινή, τα βασανιστήρια, την εμπορία ανθρώπων και τη διακριτική μεταχείριση
  • αποδεικνύει έμπρακτα τη δέσμευσή της για την προάσπιση του οικουμενικού και αδιαίρετου χαρακτήρα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αναπτύσσοντας ενεργό συνεργασία με χώρες-εταίρους, διεθνείς οργανισμούς, περιφερειακούς οργανισμούς και ομάδες και ενώσεις που εκπροσωπούν το σύνολο της κοινωνίας.
Λέξεις-κλειδιά που συνδέονται με τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως "οικουμενικότητα" και "δικαιοσύνη"

Τα ανθρώπινα δικαιώματα περιλαμβάνουν πολλές παραμέτρους.

Η διακριτική μεταχείριση δεν συνάδει με τα ανθρώπινα δικαιώματα

Το στρατηγικό πλαίσιο και σχέδιο δράσης του 2012 για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία έχει ως στόχο να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα και συνέπεια της πολιτικής της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα συνολικά. Το 2012 ορίστηκε επίσης ως πρώτος Ειδικός Εντεταλμένος της ΕΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα ο Σταύρος Λαμπρινίδης. Ο ρόλος του συνίσταται στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της προβολής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Τρία παιδιά ενώνουν τα χέρια

Τα παιδιά χρειάζονται ιδιαίτερη προστασία.

Προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων στο εσωτερικό της ΕΕ

Στην ΕΕ τα θεμελιώδη δικαιώματα κατοχυρώνονται σε εθνικό επίπεδο από το συνταγματικό σύστημα κάθε κράτους μέλους και σε ευρωπαϊκό επίπεδο από τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ (ο οποίος εκδόθηκε το 2000 και είναι δεσμευτικός για τα κράτη μέλη από το 2009). Αφού εξαντλήσουν τα μέσα που τους προσφέρει το δικαστικό σύστημα της χώρας τους, οι πολίτες μπορούν να αποταθούν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ – η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο – έχουν τον δικό τους ρόλο στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Επικουρούνται από τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, ο οποίος εντοπίζει και αναλύει τις σημαντικότερες τάσεις στον τομέα των θεμελιωδών δικαιωμάτων.

Ο Χάρτης ενσωματώνει σε ένα ενιαίο έγγραφο τα θεμελιώδη δικαιώματα που είναι δεσμευτικά για τα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ. Ο Χάρτης ισχύει και για τις κυβερνήσεις των κρατών μελών όταν εφαρμόζουν το δίκαιο της ΕΕ.

Προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλον τον κόσμο

Παιδιά μπροστά από όχημα Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης

Η ΕΕ καταβάλλει προσπάθειες για τη μείωση της φτώχειας και την πρόληψη των συγκρούσεων.

Η δράση της υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων συμβάλλει καθοριστικά στη μείωση της φτώχειας, καθώς και στην πρόληψη και επίλυση των συγκρούσεων. Γι' αυτό, η ΕΕ έχει θέσει το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον πυρήνα των σχέσεών της με άλλες χώρες και περιφέρειες.

Όλες οι εμπορικές συμφωνίες ή συμφωνίες συνεργασίας με χώρες εκτός ΕΕ περιέχουν τη λεγόμενη ρήτρα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η οποία ορίζει ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα αποτελούν ουσιαστικό στοιχείο για τις σχέσεις μεταξύ των μερών. Μέχρι σήμερα έχουν υπογραφεί πάνω από 120 τέτοιες συμφωνίες. Η ΕΕ έχει επιβάλει κυρώσεις για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε διάφορες χώρες, όπως στη Λευκορωσία και στο Ιράν.

Η ΕΕ διεξάγει επίσης διάλογο για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων με περισσότερες από 40 χώρες και οργανισμούς, περιλαμβανομένης της Ρωσίας, της Κίνας και της Αφρικανικής Ένωσης. Στην ετήσια έκθεσή της αξιολογεί το έργο της στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων παγκοσμίως.

Με το Ευρωπαϊκό Μέσο για τη Δημοκρατία και τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, η ΕΕ στηρίζει ομάδες και ενώσεις ή μεμονωμένα άτομα που υπεραμύνονται των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου. Ο προϋπολογισμός του για την περίοδο 2014-2020 ανέρχεται σε 1,3 δισ. ευρώ.

 

 

Αρχή σελίδας

Δικαιοσύνη, ιθαγένεια και θεμελιώδη δικαιώματα

Δημοσιεύθηκε τον Οκτώβριο 2013

Η έκδοση αυτή αποτελεί μέρος της σειράς «Η Ευρωπαϊκή Ένωση με απλά λόγια»


Αρχή σελίδαςΒοηθήστε μας να βελτιώσουμε το δικτυακό τόπο

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

ΝαιΌχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;